El dia 24 de maig de 2015 tindran lloc les eleccions municipals en tots els municipis de l’Estat espanyol.

En aquestes eleccions s’escolliran els membres que formaran part de les corporacions municipals o els ajuntaments durant els propers quatre anys.

Aquestes eleccions són competència del Govern de l’Estat i, d’acord amb la normativa vigent, s’han de celebrar el quart diumenge de l’any que correspongui. El nombre de regidors a elegir en cada municipi s’estableix en funció de la seva població i ha de ser sempre un nombre senar.

 

• Fins a 100 residents: 3 regidors

• De 101 a 250: 5 regidors

• De 251 a 1.000: 7 regidors

• De 1.001 a 2.000: 9 regidors

• De 2.001 a 5.000: 11 regidors

• De 5.001 a 10.000: 13 regidors

• De 10.001 a 20.000: 17 regidors

• De 20.001 a 50.000: 21 regidors

• De 50.001 a 100.000: 25 regidors

De 100.001 en endavant, un regidor/a més per cada 100.000 residents o fracció.

 

Quan el resultat sigui un nombre parell, se n’afegeix un més. El sistema electoral aplicat és comú per a tots els municipis que tenen més de 250 habitants i no funcionen en règim de consell obert.

Les característiques essencials d’aquest sistema són: circumscripcions municipals, candidatures en llistes tancades i bloquejades, barrera electoral del 5% dels vots vàlids i fórmula d’Hondt.

Els municipis de fins a 100 residents elegeixen 3 regidors mitjançant un sistema de vot limitat i majoria relativa. S’han de presentar candidatures amb llistes de fins a 3 candidats i els electors poden votar fins a un màxim de 2 candidats.

No es tracta d’un vot a la llista, sinó individual a cada candidat/a. Un cop fet l’escrutini, es proclamen electes els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots.

Per als municipis que tenen entre 101 i 250 habitants, que escullen 5 regidors, el sistema electoral és idèntic al que s’utilitza per als municipis de fins a 100 residents, tot i que les candidatures poden presentar una llista de fins a 5 candidats i els electors poden votar un màxim de 4 candidats.

 

Els municipis que funcionen en règim de consell obert es caracteritzen per una organització municipal que està integrada per tots els electors de l’entitat local, reunits en assemblea, en la qual deliberen i prenen les decisions que, en el règim ordinari, corresponen al ple de l’ajuntament.

En aquests municipis, l’elecció de l’alcalde/essa es fa pel sistema majoritari de majoria simple i candidatures uninominals (és proclamat alcalde/essa el candidat/a amb més vots).

Mapa de CatalunyaCatalunya està formada per 947 municipis agrupats en 42 comarques