L’Oficina del Cens Electoral envia a tots els electors una targeta censal en què figura la secció en la qual està censat cada elector/a i la mesa on li correspon votar, amb l’adreça del col·legi electoral.

També podeu fer la consulta:

  • Presencialment, en el vostre ajuntament o en la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral on estigueu empadronat.
  • A través del servei d’atenció telefònica 901 101 900.
  • A través de la pàgina web del INE:  http://www.ine.es.

Us podeu identificar mitjançant el document nacional d’identitat (DNI), el passaport o el permís de conduir, en què aparegui la vostra fotografia.

En el cas d’electors estrangers, la identificació es fa mitjançant la targeta d’identitat d’estranger (TIE).

Aquests documents han de ser documents originals, encara que estiguin caducats. No són vàlides les fotocòpies.

Més informació:

    Art. 85 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. El vot és personal i no es pot exercir per delegació.

Si una persona està impedida o té dificultats per votar, pot fer-ho per correu o fer-se ajudar per algú a qui tingui confiança per preparar el vot i acompanyar-la a votar.

Les persones amb discapacitat que no puguin exercir el dret de vot en persona, poden fer-ho per correu.

Més informació:

    Art. 8 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Sí. Els electors que treballin el dia de les eleccions poden disposar, dins de l´horari laboral, de fins a quatre hores per a l´exercici del dret de sufragi, les quals seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s´efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

No. Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació no tenen dret a demanar cap permís a l´empresa.

El justificant l´heu de sololicitar a la mesa electoral el mateix dia de la votació.