Disposicions generals

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s'aprova l'annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l'exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d'agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d’octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d’errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d’abril (BOE núm. 92, de 17 d’abril).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242 de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), i per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d’errades en el BOE núm. 8, de 9 de gener); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març, correcció d’errades al BOE núm. 89 de 14 d’abril); per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d’1 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d’abril), i per  l’Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54, de 4 de març de 2015).

Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76 de 30 de març).

Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d’Aran (DOGC núm. 6810A, de 13 de febrer de 2015 i BOE núm. 54, de 4 de març de 2015).

Decret 48/2015, de 31 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6842A, de 31 de març)

 

Dret de sufragi

Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.

Acord de 24 d’abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre elegibilitat de membre de la policia local i diverses consultes en relació amb l’excedència.

Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser candidat en les eleccions un condemnat per sentència ferma a sis mesos de suspensió de tot càrrec electe o municipal o qualsevol altre anàleg.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre apoderats i interventors.

Resolució de 3 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre el dret de sufragi actiu en les eleccions al Consell  General d’Aran per a aquells a qui l’article 176.1 de la LOREG permet el vot en les eleccions locals.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar el tracte discriminatori a efectes de votació respecte a les persones discapacitades.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les que corresponen censalment a les eleccions municipals, a les meses davant les quals estan acreditats, a les eleccions autonòmiques i, en el seu cas, a entitats locals menors.Convocatòria

Decret 46/2015, de 31 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 6842A, de 31 de març)

Models oficials

Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l’imprès de nomenament conjunt d’apoderats i interventors per als diversos processos electorals.

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d’errades en el BOE núm. 8, de 9 de gener); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març) ); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març, correcció d’errades al BOE núm. 89 de 14 d’abril); per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d’1 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d’abril), i per l’Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54, de 4 de març de 2015).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’homologació de sobres i paperetes electorals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes de mida diferent a la de les paperetes oficials.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes amb faltes ortogràfiques o errades tipogràfiques, omissió d’accents o confusions de lletres.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots emesos en paperetes en les quals figurin persones, la proclamació de les quals com a candidats hagi estat anul·lada.

Acord de 21 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de determinades paperetes electorals.

Instrucció 12/2007, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació dels apartats 2 i 3 de l’article 96 de la LOREG relatius a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l’elector.

Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 12/2007, de 25 d'octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei orgànica 2/2011, de 29 de gener, del règim electoral general, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l'elector (BOE núm. 67, de 19 de març).

Decret 48/2015, de 31 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6842A, de 31 de març)

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, mitjançant el qual s’aproven els models d’actes a utilitzar per les juntes electorals i per les meses constituïdes amb motiu de les eleccions al Consell General d’Aran de 24 de maig de 2015.

Resolució GRI/815/2015, de 17 d'abril, per la qual es dóna publicitat als models d'actes que han d'utilitzar les juntes i les meses electorals en les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6860, de 28 d’abril).

Decret 48/2015, de 31 de març, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6842A, de 31 de març)

Enllaços relacionats

Administració electoral

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 17 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació a les persones interessades, per emplenar els impresos i per a l’abonament de les tasques de les operacions esmentades.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els problemes de quòrum en la sessió plenària de l’ajuntament en la qual s’hagi de designar els membres de les meses electorals.

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una persona cega sigui designada membre de mesa electoral.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la participació dels mossos d’esquadra en els processos electorals, com a interventors o apoderats d’alguna formació política o com a membres de meses electorals.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització d’emblemes i símbols pels interventors i apoderats i membres de la mesa i la col·locació de cartells en els col·legis electorals i als voltants amb el lema “No a la guerra”.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència per notificar la designació de membre de mesa electoral.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si, una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, els suplents estan eximits del seu compromís.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la Junta.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electorals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de ser substituït en la mesa electoral per un familiar.

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments realitzin sortejos supletoris de membres de mesa electoral.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desempenyorament  de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degana.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desempenyorament de la secretaria de la junta de zona, en haver deixat de ser l’anterior secretaria degana.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la data de publicació en el butlletí oficial de la província de la relació de membres de les juntes electorals amb motiu de determinades festes locals.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona.

Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l’adopció d’acords.

Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'exclusió en la designació d’un membre de mesa electoral per minusvalidesa.

Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de mesa als interessats.

Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la junta electoral de zona a través de fax.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries perevitar el tracte discriminatori a efectes de votació respecte a les persones discapacitades.

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d’intèrprets de les llengües de signes espanyoles.

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30 d’abril).

Resolució de 15 de setembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre comunicació i publicació dels acords i vots particulars de la Junta Electoral Central (BOE núm. 224 de 17 de setembre).

Composició de les juntes electorals

Reial decret 711/2012, de 16 d’abril, pel qual es nomenen els vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Reial decret 1106/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Reial decret 1107/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomena un vocal de procedència  judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Resolució de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, de designació de vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015 (BOE núm. 110, de 8 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Acord de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ordre de retirada de les banderes estelades d'edificis i espais públics de Catalunya, almenys durant la campanya electoral, en ser incompatible amb l'obligació de neutralitat dels poders públics.

Acord de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les sol·licituds de nova pròrroga del termini establert per a l’enviament de propaganda electoral en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015.

 

Nombre i límits de les seccions electorals, els locals i les meses

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud de retirada dels col·legis electorals de distintius amb connotacions polítiques, com ara les fotografies del rei, de Franco, els crucifixos i els elements amb connotacions religioses.

Acord de 12 de setembre de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre fusió de dues seccions electorals d’un municipi.

Acord de 10 d’abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud perquè la Junta Electoral Central insti les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral que designin locals electorals que siguin públics i de caràcter aconfessional i, si no és possible, que en aquests locals no hi hagi exhibicions públiques de símbols, emblemes, etc. que, pel seu caràcter polític i/o confessional, contradiguin la Constitució i l’esperit de la LOREG.

Edicte de 31 de març de 2015, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publica la relació de les seccions electorals, els locals i les taules per a les eleccions locals 2015 als municipis de la província de Lleida (BOP de Lleida núm. 64, de 2 d’abril).

Cens electoral

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l’expedició de certificat d'inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 21 de març de 1991, per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral (BOE núm. 72, de 25 de març).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els certificats censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d'autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure-s’hi (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener) i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73, de 26 de març).

Ordre de 25 de març de 2011, per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 73, de 26 de març).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals.

Resolució de 23 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el lliurament d’una còpia del cens en cinta magnètica als representants de les entitats polítiques.

Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l’article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre), modificat pel Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33, de 7 de febrer), i pel Reial decret 288/2014, de 25 de abril (BOE núm. 101, de 26 d’abril).

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Resolució de 24 de febrer de 2006, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d’ofici per inscripció indeguda als padrons municipals i procediments de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57, de 8 de març).

Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Acord de 19 de juny de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la proposta de Resolució sobre reclamacions i consultes a les dades d’inscripció i altres aspectes de gestió del cens electoral.

Resolució de 27 d’agost de 2008, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d’inscripció i altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209, de 29 d’agost).

Acord de 2 d’abril de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre entrega de còpies del cens electoral als representants de candidatures que poden ser anul·lades en aplicació de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics. 

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació amb el lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener).

Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l’actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 73, de 26 de març).

Instrucció 1/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació del que estableixen els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74, de 28 de març).

Resolució de 27 d’octubre de 2014, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions a les dades d’inscripció en el Cens Electoral (BOE núm. 269, de 6 de novembre).

Candidatures

Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l’apoderament únic d’interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals, la celebració dels quals té lloc en la mateixa data.

Acord de 17 d'abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l’expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d’inscripció en el cens per als candidats.

Instrucció de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la documentació que s’ha de lliurar en la presentació de candidatures (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la denúncia d’irregularitats en determinades candidatures.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la manera de realitzar la retirada de la candidatura d’una entitat política.

Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que un secretari d’ajuntament tingui la doble condició de delegat de la junta electoral de zona i d’apoderat d’una candidatura.

Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la similitud de denominació d’agrupació d’electors i de partit polític.

Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d’agrupació d’electors.

Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154, de 28 de juny), modificada per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics (BOE núm. 77, de 31 de març).

Acord de 9 d’abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació i el símbol d’una entitat política constituïda per diversos grups independents.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de correcció de presentació de candidatura incompleta.

Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’informació sobre constitució d’agrupacions d’electors per concórrer a processos electorals.

Acord de 26 d’octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre la possibilitat que un jutge de pau ocupi el càrrec d’apoderat d’una candidatura.

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres circumstàncies referides a coalicions.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre les sigles d’una nova formació política.

Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l’article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març).

Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una formació política autoritzi una altra a utilitzar, en certes circumscripcions i en determinades condicions, les sigles d’aquesta formació.

Acord de 25 d’octubre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si el representant general d’una formació política pot actuar, a la vegada, davant les juntes electorals provincials com a  representant de candidatura.

Acord de 24 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de nomenar representant de candidatura una persona amb nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea i resident a Espanya.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot constituir una coalició entre un partit polític i la unió de partits polítics de la qual forma part el primer.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre el fet que els vots que pugui obtenir un partit polític en totes les circumscripcions en les quals es presenta formant part d’una coalició es computin en la seva totalitat a l’esmentat partit en l’àmbit estatal a tots els efectes legals i econòmics que puguin derivar-se de l’aplicació de la normativa electoral vigent.

Acord de 7 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de proclamació de candidatura presentada sense símbol ni sigles pel fet de no constar en el Registre de partits polítics.

Acord de 12 de novembre de 2009, de la Junta Electoral Central, de diverses consultes sobre el nomenament de representant general davant l’Administració electoral i altres extrems.

Acord de 28 de gener de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de denominació específica de candidatures per determinats districtes electorals mantenint la referència a una denominació comuna.

Instrucció 1/2010 de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l’aplicació de l’article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general pel que fa a la constitució de coalicions electorals (BOE núm. 226, de 17 de setembre).

Acord d’11 de febrer de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la recollida i presentació de signatures d’avals per a les agrupacions dels electors en relació amb la presentació de candidatura en les eleccions locals i la interpretació de l’article 187.3 de la LOREG.

 

Candidatures presentades

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 6856, de 22 d’abril i BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Candidatures proclamades

Edicte de 27 d'abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures proclamades davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 6860, de 28 d’abril; BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Participació dels treballadors

Acord de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligatorietat de l’empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d’una llista electoral un cop proclamat candidat.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Circular 5/2006, de 4 d’octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació.

Ordre EMO/119/2015, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 24 de maig de 2015 (DOGC núm. 6868, d’11 de  maig).

Locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha e Mijaran, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Campanya electoral

Ordre de 30 d’octubre de 1985, sobre tarifes postals per a trameses d’impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).

Resolució de 15 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics duguin a terme durant el procés electoral.

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre l'objecte i els límits de les campanyes institucionals (BOE núm. 222, de 16 de setembre; correcció d’errades al BOE núm. 233, de 29 de setembre).

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Acord de 25 d’octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre publicitat abans del començament de la campanya electoral.

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener, i BOE núm. 38, de 14 de febrer), modificada per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre), per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131, de 30 de maig), i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, i BOE núm. 191, de 7 d’agost).

Instrucció 4/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electrònica com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments autoritzin la celebració d’actes de campanya electoral en locals oficials o llocs públics diferents als previstos en els articles 54.3 y 57.1 de la LOREG.

Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l’objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d’inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).

Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa en l’article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).

Acord de 23 d’abril de 2014, de la Junta Electoral Central, sobre l’Informe de la Junta Electoral Provincial de Bizkaia i al·legacions de l’EITB i dels partits amb representació parlamentària al Parlament basc.

Acord de 23 d’abril de 2014, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de la representant d’una agrupació d’electors sobre el dret d’aquesta formació electoral respecte als espais, locals i llocs públics cedits amb caràcter gratuït pels ajuntaments per a actes de campanya electoral, així com sobre si resulta exigible la federació d’agrupacions d’electors prevista en l’article 64.4 de la LOREG per tenir dret a espai gratuït als mitjans de comunicació de titularitat pública.

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la possible infracció per propaganda electoral d’una formació política repartida i enganxada en parets i portes de totes les dependències municipals.

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’aprovació en el Ple de l’Ajuntament d’un conveni del personal de l’Ajuntament en període electoral, sense incórrer en infracció electoral pel que fa a l’article 50.2 de la LOREG.

Acord de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ampliació del termini establert per a l’enviament de propaganda electoral en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre l’escrit pel qual es denuncien actuacions propagandístiques a les campanyes electorals mitjançant Twitter.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta si els membres de la mesa, interventors i apoderats poden concórrer durant la jornada electoral, en l’interior dels col·legis electorals, amb camisetes o roba que contingui estampació de banderes estelades.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central d’elevar la consulta realitzada pel representant del Partit Socialista Obrer Espanyol en què sol·licita aclariment de l’Acord de la Junta Electoral Central de 6 de maig de 2015 sobre la possibilitat que els apoderats o interventors d'un partit que no forma part d'una coalició en un procés electoral portin emblemes o distintius al costat dels símbols del partit en un altre procés electoral, al que sí es presenta.

Mitjans de comunicació

Llei orgànica 10/1991, de 8 d'abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d'abril).

Instrucció de 24 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la competència i els criteris de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública, davant la simultaneïtat de processos electorals locals i autonòmics (BOE núm. 100, de 27 d'abril).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ones terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències a les juntes electorals provincials (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d’espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de la qual van concórrer anteriorment per separat.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que pretenguin emetre programes des de les meses electorals durant l’escrutini tinguin algun tipus d’acreditació.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la Junta Electoral és competent per al control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d’àmbit territorial.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener de 2006, i BOE núm. 38, de 4 de febrer de 2006), modificada per la Llei 11/2007, d’11 d’octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d’octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre); per la Llei 5/2008, de 24 d’abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig, i BOE núm. 131, de 30 de maig), i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, i BOE núm. 191, de 7 d’agost).

Acord de 7 de febrer de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’obligatorietat dels mitjans de comunicació de titularitat pública de posar a disposició de les juntes electorals espais gratuïts de propaganda.

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 109 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, en relació amb l’article 50.1 de la LOREG.

Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que les televisions privades retransmetin mítings de partits polítics, així com determinada propaganda electoral.

Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’assignació d’espais gratuïts de propaganda electoral en franges horàries de nivell d’audiència diferents.

Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ones terrestres.

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (BOE núm. 79, d’1 d’abril).

Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, pel que fa a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 74, de 28 de març).

Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 de abril).

Instrucció 2/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les juntes electorals de les comunitats autònomes i provincials en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015 (BOE núm. 95, de 21 de abril).

Resolució de 24 d'abril de 2015, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb les eleccions a celebrar el 24 de maig de 2015 (BOE núm. 100, de 27 d’abril).

Sondejos electorals

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l'article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

 

Acord de 28 d’abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Acord de 12 de maig de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la realització de sondejos durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol), i per la Llei 7/2004, de 16 de juliol (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol).

Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol, i BOE núm.191, de 10 d’agost), modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre (DOGC núm. 5288, de 31 de desembre, i BOE núm. 22, de 26 de gener).

Acord de 9 de març de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre publicació i difusió d’enquestes d’opinió en els cinc dies anteriors al de la votació.

Vot per correu

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l'article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer, i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d'abril, sobre l’actuació notarial en el procediment d'emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Instrucció de 26 d'abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins al domicili d’electors malalts o incapaços perquè aquests atorguin el poder notarial.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris puguin admetre l’acreditació de la identitat de l’intern.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no-admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l’efecte de sol·licitar el vot per correu.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s’ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l’apoderat d’un elector que ha mort.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d’un interventor.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si es vàlid el certificat mèdic estès en paper comú, als efectes del que estableix l’article 72.c) de la LOREG.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de Correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars a l’efecte que sol·licitin el vot per correu.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d’un elector, la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l’acreditació davant una mesa electoral de la defunció d’un elector que ha emès el vot per correu.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu remesos per servei postal-missatgeria i sobre la validesa dels certificats censals específics emesos per fax.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d’un elector que mor posteriorment i amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions.

Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d’electors que no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d’enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de per radiotelegrafia, segons el que disposa el Reial decret 506/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Acord de 19 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta del Partit Popular sobre l’admissió com a vàlids dels impresos oficials de vot per correu del Ministeri de l’Interior obtinguts a través de la mateixa pàgina web del Ministeri.

Acord de 23 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d’impresos facilitats pels mateixos col·legis oficials de metges en fotocòpia segellada amb el segell original del col·legi oficial de metges.

Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de remetre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d’una oficina postal.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l’actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra, en relació amb el certificat mèdic a l’efecte del vot per correu d’incapacitat, exigint que consti en el certificat de referència la malaltia concreta de què es tracta.

Acord de 27 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre còmput de vot per correu vàlidament emès per un elector que mor amb anterioritat a la data de l’elecció.  

Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger (BOE núm. 299, de 14 de desembre).

Acord de 15 d’octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la junta electoral provincial competent per a la comprovació de les sol·licituds del vot per correu formulades a través de representants.

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació amb el lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener).

Acord de 10 de juny de 2010, de la Junta Electoral Central, de l’Informe del director de l’Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l’Interior per a la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l’exterior.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal (BOE núm. 318, de 31 de desembre).

Ordre PRE /776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant 2015 (BOE núm. 104, d’1 de maig).

Acord de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació del vot per correu a les eleccions locals del 24 de maig de 2015.

Sistema electoral, votació i escrutini

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l’anomenada barrera legal.

Resolució de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si per ser interventor és necessari estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d’una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d’una candidatura retirada i l’acreditació dels seus interventors.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d’una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l’elector.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, comptabilització i utilitat dels vots en blanc.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general.

Instrucció 7/2007, de 12 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l’article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les que corresponen censalment a les eleccions municipals, a les meses davant les quals estan acreditats, a les eleccions autonòmiques i, en el seu cas, a entitats locals menors.

 

Proclamació oficial de resultats

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d’errades detectades en l’acta d’escrutini general.

Edicte de 29 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d'electes del Consell General d'Aran(DOGC núm. 6885, de 4 de juny).

Resolució GRI/1220/2015, de 5 de juny, per la qual es fa pública la composició del Consell General d'Aran i es convoca els consellers generals a la sessió constitutiva (DOGC núm. 6890, d’11 de juny).

Recursos

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s’aproven les normes sobre la tramitació dels recursos d’empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.

Sentència núm. 149/2000, d’1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l’expressió “judicial” continguda en l’últim incís de l’article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l’article 21 de la LOREG (BOE núm. 239, de 5 d’octubre).

Acord de 27 d’abril de 2015, de la Presidència del Tribunal Constitucional, pel qual s’habiliten, amb caràcter extraordinari, determinades dates i horaris per a la presentació en el Registre General del Tribunal del recurs d’empara electoral (BOE núm. 101, de 28 de abril).

Resolució GRI/815/2015, de 17 d'abril, per la qual es dóna publicitat als models d'actes que han d'utilitzar les juntes i les meses electorals en les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6860, de 28 d’abril).

Despeses i subvencions electorals

Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 115, de 14 de maig).

Acord de 20 de maig de 1977, de la Junta Electoral Central, pel qual s'estableixen les normes per al desenvolupament i l’execució del Reial decret 1047/1977, de 13 de maig, pel qual es crea el Registre de les notificacions a què fa referència el número 2 de l'article 44 del Reial decret llei 20/1977, de 18 de març, sobre normes electorals (BOE núm. 121, de 21 de maig).

Ordre de 30 d'octubre de 1985, per la qual es fixen tarifes especials per a les trameses postals d'impresos de propaganda electoral (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

Acord de 29 d’abril de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l’abast de les subvencions electorals per tramesa de propaganda electoral.

Acord de 11 de setembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre l’avançament de les subvencions.

Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d’abonar-se l’avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general.

Acord de 9 d’abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.

Acord de 25 de maig de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre l’avançament de les subvencions electorals.

Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l’aval bancari.

Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 24 d’abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord d’11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el dret a percebre la subvenció prevista en l’article 193.3 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general.

Instrucció de 27 d’abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la subvenció per tramesa directa i personal de documentació electoral en el supòsit d’eleccions simultànies (BOE núm. 103, de 30 d’abril).

Resolució de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de les despeses electorals.

Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154, de 28 de juny), modificada per la Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics (BOE núm. 77, de 31 de març).

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol), modificada per la  Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics (BOE núm. 77, de 31 de març).

Acord de 29 de novembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el finançament de les campanyes publicitàries fora del període de campanya electoral, a l’efecte de ser computat com a despesa electoral que ha de formar part del pressupost destinat al procés electoral corresponent.

Llei 18/2010, del 7 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes (DOGC núm. 5648, d’11 de juny i BOE núm. 165, de 8 de juliol).

Decret 47/2015, de 31 de març, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran de 2015 (DOGC núm. 6842A, de 31 de març).

Llei orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es modifiquen la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics i la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (BOE núm. 77, de 31 de març de 2015).

Resolució de 19 de maig de 2015, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran (DOGC núm. 6877, de 22 de maig.