Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, d’acord amb l’escala següent:

• Fins a 50.000 residents: 19 membres

• De 50.001 a 100.000: 25 membres

• De 100.001 a 500.000: 33 membres

• De 500.001 en endavant: 39 membres

 

Per a les eleccions de 2015, el nombre de consellers a elegir en cada consell comarcal, d'acord amb l'última xifra de població de cada municipi oficialment aprovada, és el següent:

 

• Alt Camp: 19 consellers

• Alt Empordà: 33 consellers

• Alt Penedès: 33 consellers

• Alt Urgell: 19 consellers

• Alta Ribagorça: 19 consellers

• Anoia: 33 consellers

• Bages: 33 consellers

• Baix Camp: 33 consellers

• Baix Ebre: 25 consellers

• Baix Empordà: 33 consellers

• Baix Llobregat: 39 consellers

• Baix Penedès: 33 consellers

• Barcelonès: 39 consellers

• Berguedà: 19 consellers

• Cerdanya: 19 consellers

• Conca de Barberà: 19 consellers

• Garraf: 33 consellers

• Garrigues: 19 consellers

• Garrotxa: 25 consellers

• Gironès: 33 consellers

• Moianès: 19 consellers

• Maresme: 33 consellers

• Montsià: 25 consellers

• Noguera: 19 consellers

• Osona: 33 consellers

• Pallars Jussà: 19 consellers

• Pallars Sobirà: 19 consellers

• Pla d'Urgell: 19 consellers

• Pla de l'Estany: 19 consellers

• Priorat: 19 consellers

• Ribera d'Ebre: 19 consellers

• Ripollès: 19 consellers

• Segarra: 19 consellers

• Segrià: 33 consellers

• Selva: 33 consellers

• Solsonès: 19 consellers

• Tarragonès: 33 consellers

• Terra Alta: 19 consellers

• Urgell: 19 consellers

• Vallès Occidental: 39 consellers

• Vallès Oriental: 33 consellers

 

Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial ha de procedir a l’elecció dels membres dels consells comarcals corresponents a la seva circumscripció.La junta electoral provincial corresponent ha d’assignar a cada un dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions d’electors que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca en les eleccions municipals el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:

a) Es calcula el percentatge de regidors que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.

b) Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.

c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3, i se sumen els resultats.

d) S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).

e) Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hondt.

f) Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients més alts i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.

 

 

 

Un cop feta l’assignació dels llocs, els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal han de designar les persones que han de ser proclamades membres del consell comarcal (consellers i conselleres comarcals), les quals han de tenir la condició de regidor/a d’un municipi de la comarca.

Enllaços relacionats

Mapa de CatalunyaCatalunya està formada per 947 municipis agrupats en 42 comarques