Disposicions generals

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei de l´organització comarcal de Catalunya (DOGC núm. 4013, de 19 de novembre, correcció d´errades en el DOGC núm. 4023, de 3 de desembre), modificada per la Llei 30/2010, del 3 d´agost (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre).

Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès (DOGC núm. 6862, de 30/04/2015)

 

Convocatòria

Decret 45/2015, de 31 de març, sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals (DOGC núm. 6842A, de 31 de març), modificat pel Decret 65/2015, de 5 de maig (DOGC núm. 6866, de 7 de maig).


Composició de les juntes electorals

Reial decret 711/2012, de 16 d’abril, pel qual es nomenen els vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 94, de 19 d’abril).

Reial decret 1106/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Reial decret 1107/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomena un vocal de procedència  judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Resolució de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, de designació de vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015 (BOE núm. 110, de 8 de maig).

 

Barcelona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta electoral Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la constitució de la seva junta electoral (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Girona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Tarragona

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona núm. 86, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP de Tarragona núm. 111, de 14 de maig).

Lleida

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).


Coalicions i associacions d´agrupacions d´electors

Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució de coalicions electorals a l´efecte d´eleccions municipals, consells comarcals i diputacions provincials.

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els partits polítics puguin associar-se entre ells i, a més, amb agrupacions d'electors de diversos municipis, a fi d'obtenir representació en els consells comarcals.

Edicte de 18 de maig de 2015, pel qual es fan públiques les associacions d'agrupacions d'electors constituïdes davant la Junta Electoral Provincial de Lleida per a l'elecció de membres dels consells comarcals (DOGC núm. 6875, de 20 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2015, pel qual es fan públiques les associacions d'agrupacions d'electors constituïdes davant la Junta Electoral Provincial de Tarragona per a l'elecció de membres dels consells comarcals (DOGC núm. 6875, de 20 de maig).

Edicte de 22 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a les agrupacions d'electors i coalicions constituïdes en aquesta circumscripció electoral (BOP de Barcelona, de 25 de maig).

Sistema electoral

Acord de 17 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de decimals que cal obtenir per a l´assignació de llocs de consellers comarcals.

Acord de 17 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els supòsits en els quals les juntes electorals provincials poden computar les candidatures conjuntament a l´efecte de les eleccions a consells comarcals.

Acord de 2 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots obtinguts pels alcaldes dels municipis que funcionen en règim de consell obert a l´efecte de les eleccions a consells comarcals.

Acord de 2 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els conceptes de "vots de la comarca" i "vots emesos en la comarca".

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de sumar els vots obtinguts per entitats polítiques que es presenten formant part de coalicions diferents en diversos municipis per a la distribució dels llocs de consellers comarcals.

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de procedir a l´escrutini i posterior constitució dels consells comarcals i diputacions provincials quan hi ha recursos contenciosos electorals.

Acord de 22 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre associació de candidatures a l´efecte d'assignació de llocs en els consells comarcals.

 

Proclamació oficial dels membres electes i suplents

Decret 12/1988, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, en matèria de designació de suplents als consells comarcals (DOGC núm. 948, de 5 de febrer).

Barcelona

Edicte d'1 de juliol de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'Alt Penedès, el Bages, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Moianès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 6909, de 9 de juliol), modificat per l’Edicte de 8 de juliol de 2015 (DOGC núm. 6912, de 14 de juliol).

Edicte de 8 de juliol de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es publica la proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'Anoia, el Baix Llobregat i el Maresme (DOGC núm. 6915, de 17 de juliol), modificat per l’Edicte de 13 de juliol de 2015, (DOGC núm. 6915, de 17 de juliol).


Girona

Edicte de 29 de juny de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es publica la proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 6905, de 3 de juliol).

Tarragona

Edicte de 22 de juny de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, pel qual es publica la proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 6906, de 6 de juliol) .

Lleida

Edicte de 3 de juliol de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es publica la proclamació dels membres electes i suplents dels consells comarcals de l'àmbit d'aquesta Junta (DOGC núm. 6910, de 10 de juliol).

 

Recursos i sentències

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s´aproven les normes sobre tramitació dels recursos d´empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l´article 21 de la LOREG (BOE núm. 239, de 5 d´octubre).

 

Constitució dels consells comarcals

Acord d’1 de juliol de 2015, de la Junta Electoral Central, en relació amb la consulta sobre l’assignació de llocs del Consell Comarcal del Solsonès, davant la manca de designació per una associació d’agrupació d’electors dels membres que li corresponen.