El termini per sol·licitar el vot per correu és del 31 de març al 14 de maig de 2015, ambdós inclosos.

Més informació:

  Art. 72 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Us heu d´adreçar, personalment i amb l´original del vostre DNI, a qualsevol oficina de Correus per fer la sol·licitud del certificat d´inscripció en el cens electoral.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant certificat mèdic, una persona diferent de la interessada pot sol·licitar aquest certificat, per a la qual cosa ha de ser autoritzada per mitjà d´un document notarial o consular estès individualment.

Més informació:

  Art. 72 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

A partir del dia 4 de maig, i fins al 17 de maig de 2015, la delegació provincial de l´Oficina del Cens Electoral corresponent us trametrà, per correu certificat al domicili que hagueu indicat en la sol·licitud, el certificat censal juntament amb les paperetes, el sobre de votació i un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual us correspon votar, a més d´un full explicatiu del procediment que s´ha de seguir.

Més informació:

  Art. 73.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Un cop rebeu la documentació heu de signar el comprovant de recepció, personalment, amb l´acreditació prèvia de la vostra identitat.

En cas que no estigueu en el vostre domicili, haureu de presentar-vos personalment o a través de representació autoritzada, notarialment o consularment, a l´oficina de Correus corresponent per rebre la documentació per exercir el vot per correu, després d´identificar-vos.

Més informació:

  Art. 73.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Un cop heu escollit la papereta de vot, heu d´introduir-la en el sobre de votació i tancar-lo. Si són diverses les eleccions convocades (cas d´Aran: eleccions municipals i eleccions al Consell General d´Aran), haureu de fer el mateix procés per a cada una.

Seguidament, heu d´introduir el sobre que conté el vostre vot (o els vostres vots en el cas d´Aran), juntament amb el certificat d´inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president/a de la mesa on heu de votar.

El sobre adreçat al president/a de la mesa és el sobre que heu de trametre per correu certificat fins al 20 de maig de 2015, inclòs (termini ampliat fins el 21 de maig).

Més informació:

  Art. 73.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El vot per correu s´ha de trametre no més enllà del 20 de maig de 2015, inclòs (termini ampliat fins el 21 de maig).

Més informació:

  Art. 73.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Qualsevol altra persona pot fer aquest tràmit.

Sí. Les persones que vulguin sol·licitar el vot per correu disposen d´un permís, de fins a quatre hores, per sol·licitar-lo.

No. Una vegada heu sol·licitat el vot per correu, ja no podeu votar personalment en la mesa electoral.

El servei de Correus conserva fins al dia 24 de maig la correspondència adreçada a les meses electorals, la qual traslladarà a les meses a les 9 del matí del dia de les votacions. Així mateix, seguirà traslladant la correspondència rebuda el mateix dia de les eleccions, fins a les 20.00 hores.

Els sobres rebuts després de les 20.00 hores del dia fixat per a la votació es remetran a la junta electoral de zona (JEZ).

Més informació:

  Art. 73.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Encara que sol·liciteu el vot per correu, podeu ser designat membre d´una mesa electoral.

L´única conseqüència de sol·licitar el vot per correu és que rebreu, en el domicili que indiqueu en la sol·licitud, la documentació per votar per correu i que no podreu votar de manera presencial en la mesa electoral el dia de les eleccions.

Més informació:

  Art. 72 i 73 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Si teniu algun problema, podeu:

  anar a l´oficina de Correus on heu presentat la vostra sol·licitud
  consultar l´estat de la vostra tramitació mitjançant la pàgina web de Correus (www.correos.es) fent constar la referència que figura en la còpia de la vostra sol·licitud.