Disposicions generals

Reial decret 1954/1982, de 30 de juliol, pel qual s´aprova l´annex IV del Reglament notarial de 2 de juny de 1944, relatiu a l´exercici de la fe pública en matèria electoral (BOE núm. 194, de 14 d´agost), modificat pel Reial decret 2630/1985, de 23 d´octubre (BOE núm. 16, de 18 de gener; correcció d´errades al BOE núm. 20, de 23 de gener), i pel Reial decret 557/1993, de 16 d´abril (BOE núm. 92, de 17 d´abril).

Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local (BOE núm. 80, de 3 d´abril), modificada per la Llei 39/1988, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 9/1991, de 22 de març (BOE núm. 74, de 27 de març); per la Llei 31/1991, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 10/1993, de 21 d´abril (BOE núm. 96, de 22 d´abril); per la Llei 39/1994, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 13/1995, de 18 de maig (BOE núm. 119, de 19 de maig); per la Llei 4/1996, de 10 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener); per la Llei 7/1997, de 14 d´abril (BOE núm. 90, de 15 d´abril); per la Llei 34/1998, de 7 d´octubre (BOE núm. 241, de 8 d´octubre); per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 11/1999, de 21 d´abril (BOE núm. 96, de 22 d´abril); per la Llei 55/1999, de 29 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 14/2000, de 29 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d´11 de març; correcció d´errades al BOE núm. 207, de 29 d´agost); per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre (BOE núm. 278. de 21 de novembre); per la Llei 57/2003, de 2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17 de desembre); per la Llei 1/2006, de 13 de març (BOE núm. 62, de 14 de març); per la Llei 7/2007, de 12 d´abril (BOE núm. 89, de 13 d´abril); per la Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE núm. 128, de 29 de maig); per la Llei 30/2007, de 30 d´octubre (BOE núm. 261, de 31 d´octubre); pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny (BOE núm. 154, de 26 de juny); per la Llei 25/2009, de 22 de desembre (BOE núm. 30, de 23 de desembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011); per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013).

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d´errades al BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d´abril (BOE núm. 80, de 3 d´abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d´errades al BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d´abril (BOE núm. 96, de 22 d´abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d´11 de març; correcció d´errades al BOE núm. 207, de 29 d´agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d´octubre (BOE núm. 242, de 9 d´octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), i per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Reial decret 605/1999, de 16 d´abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d´abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d´errades en el BOE núm. 8, de 9 de gener); per l´Ordre INT/2838/2003, de 14 d´octubre (BOE núm. 249, de 17 d´octubre); per l´Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març) ); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l´Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l´Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d´1 d´octubre); per l´Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d´abril), i per l´Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54, de 4 de març de 2015).

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20 de maig), modificat per la Llei 9/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol i BOE núm. 188, de 8 d´agost); per la Llei 4/2010, de 17 de març (DOGC núm. 5595, de 25 de març i BOE núm. 93, de 17 d´abril), i per la Llei 30/2010, de 3 d´agost (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre).

Llei 30/2010, de 3 d´agost, de vegueries (DOGC núm. 5708, de 6 de setembre i BOE núm. 231, de 23 de setembre), modificada per la Llei 4/2011, de 8 de juny (DOGC núm. 5900 de 15 de juny i BOE núm. 151 de 25 de juny).

Reial decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s´aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76 de 30 de març).

Dret de sufragi

Intercanvi de cartes i annexos constitutiu d´acord entre Espanya i Noruega, realitzat a Madrid el 6 de febrer de 1990, el qual reconeix el dret a votar en eleccions municipals als nacionals noruecs a Espanya i als espanyols a Noruega (BOE núm. 153, de 27 de juny de 1991).

Directiva 94/80/ce del Consell, de 19 de desembre de 1994, per la qual es fixen les modalitats d´exercici del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals per part dels ciutadans de la Unió residents en un estat membre del que no siguin nacionals (DO de les Comunitats Europees núm. L-368, de 31 de desembre), modificat per la Directiva 96/30 ce del Consell de 13 de maig de 1996.

Acord de 29 de gener de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre el termini de la condició de la inelegibilitat.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si la pena d´inhabilitació per a l´exercici del dret de sufragi passiu és causa d´incompatibilitat amb el càrrec de regidor.

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre si la pena d´inhabilitació per a l´exercici del dret de sufragi passiu és causa d´incompatibilitat amb el càrrec de regidor i sobre les seves conseqüències quant al temps de duració del cessament de regidor.

Acord de 10 d´abril de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre incompatibilitat d´un regidor condemnat a la devolució d´indemnitzacions indegudament percebudes, que són cobrades per via de constrenyiment.

Acord de 27 de febrer de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre l´existència d´incompatibilitat del càrrec de regidor amb la condició d´arrendament d´un bar municipal per al servei públic o de servei de piscina i bar annex.

Acord de 27 de febrer de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre l´existència d´incompatibilitat de regidor, secretari del registre civil amb seu en el mateix municipi, de 1.500 habitants.

Acord de 24 d´abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre elegibilitat de membre de la policia local i diverses consultes en relació amb l´excedència.

Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que sigui candidat en les eleccions un condemnat per sentència ferma a sis mesos de suspensió de tot càrrec electe o municipal o qualsevol altre anàleg.

Acord de 25 d´octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la necessitat d´estar censat en la localitat per la qual es pretén concórrer com a alcalde pedani.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el vot d´un interventor en una entitat local menor distinta a aquella en la qual està censat.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre apoderats i interventors.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat d´una treballadora fixa d´una societat municipal que ha resultat elegida regidora.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat del desenvolupament del càrrec de regidor per una persona contractada pel mateix ajuntament.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat entre els càrrecs de funcionari i regidor del mateix ajuntament.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat per al desenvolupament del càrrec de regidor d´un membre de la junta directiva d´una associació cultural que té subscrit un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament per a la gestió de programes esportius.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat del càrrec de regidor d´una persona casada en règim de participació en els guanys amb un representant d´una empresa adjudicatària per concurs de la concessió del servei de neteja viària de l´Ajuntament.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat del desenvolupament del càrrec de regidor per una persona que treballa a l´Ajuntament mitjançant un contracte d´inserció laboral.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la incompatibilitat d´un regidor vinculat a l´Ajuntament amb un contracte laboral temporal.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta del moment en el qual es produeix la incompatibilitat del càrrec de regidor amb el de secretari de l´Ajuntament.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre incompatibilitat de presentació de candidatura a alcalde pedani i a regidor de l´Ajuntament.

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de l'Equador sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, subscrit a Quito el 25 de febrer de 2009 (BOE núm. 4, de 5 de gener de 2010).

Acord entre el Regne d'Espanya i Nova Zelanda sobre participació en determinades eleccions dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, subscrit a Wellington el 23 de juny de 2009 (BOE núm. 5, de 6 de gener).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Colòmbia, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, subscrit a Madrid el 5 de febrer de 2009 (BOE núm. 18, de 21 de gener).

Bescanvi de notes, de 12 de maig de 2009, constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Xile, sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre (BOE núm. 35, de 9 de febrer).

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar el tracte discriminatori a efectes de votació respecte a les persones discapacitades.

Bescanvi de notes, de 6 de febrer de 2010, entre el Regne d´Espanya i Perú sobre la participació en eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l´altre (BOE núm. 122, de 19 de maig).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Paraguai, sobre la participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre (BOE núm. 150, de 21 de juny).

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre vot en les entitats locals menors dels electors inscrits en el Cens d´Estrangers Residents a Espanya (CERE) del municipi del qual formen part.

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República d´Islàndia, sobre la participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid i a París el 31 de març de 2009 (BOE núm. 305, de 16 de desembre).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i l´Estat Plurinacional de Bolívia sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid el 15 de setembre de 2009 (BOE núm. 306, de 17 de desembre).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Cap Verd sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Praia el 8 d'abril de 2009 (BOE núm. 11, de 13 de gener).

Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Corea sobre la participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l'altre, fet a Madrid i a Seül el 16 de novembre de 2010 i el 26 de gener de 2011 (BOE núm. 160, de 6 de juliol).

Bescanvi de notes constitutiu d´Acord entre el Regne d´Espanya i la República Trinitat i Tobago sobre participació en les eleccions municipals dels nacionals de cada país residents en el territori de l´altre, fet a Puerto España el 17 de febrer de 2009 (BOE núm. 290, de 2 de desembre).

Instrument de ratificació del tractat entre el Regne de Bèlgica, la República de Bulgària, la República Txeca, el Regne de Dinamarca, la República Federal d'Alemanya, la República d'Estònia, Irlanda, la República He·lènica, el Regne d'Espanya, la República Francesa , la República Italiana, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, el Gran Ducat de Luxemburg, la República d'Hongria, la República de Malta, el Regne dels Països Baixos, la República d'Àustria, la República de Polònia, la República Portuguesa, Romania, la República d'Eslovènia, la República Eslovaca, la República de Finlàndia, el Regne de Suècia, el Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord (estats membres de la Unió Europea) i la República de Croàcia, relatiu a l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 9 de novembre de 2011 (BOE núm. 156 d´1 de juliol).

Acord de 12 de setembre de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre si la condemna per sentència no ferma a la pena de suspensió d´ocupació o càrrec públic per delicte contra l´Administració pública produeix la pèrdua de la condició de regidor. Pellentesque nec imperdiet dui.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les que corresponen censalment a les eleccions municipals, a les meses davant les quals estan acreditats, a les eleccions autonòmiques i, en el seu cas, a entitats locals menors.Convocatòria

 

Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015 (BOE núm. 77, de 31 de març de 2015)..

Models oficials

Acord de 17 d´abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l´imprès de nomenament conjunt d´apoderats i interventors per als diversos processos electorals convocats.

Acord de 10 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes a utilitzar en les entitats municipals descentralitzades.

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s´aproven els models referits en l'Ordre de 24 d´abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l´actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Reial decret 605/1999, de 16 d´abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d´abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d´errades en el BOE núm. 8, de 9 de gener); per l´Ordre INT/2838/2003, de 14 d´octubre (BOE núm. 249, de 17 d´octubre); per l´Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març) ); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l´Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre), per l´Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d´1 d´octubre); per l´Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d´abril), i per l´Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54, de 4 de març).

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l´homologació de sobres i paperetes electorals.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una agrupació d´electors pot utilitzar en la seva candidatura l´escut institucional de l´ajuntament.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´homologació de paperetes electorals diferents per figurar numerats els candidats.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d´incloure a les paperetes d´una coalició el logotip dels partits integrants.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la inclusió de suplents en les paperetes per a l´elecció d´alcalde pedani, en no haver-hi en el model oficial l´espai per a suplents.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´homologació de paperetes amb indicació de pertinença del candidat a una formació política o la seva condició d´independent.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´homologació de paperetes amb petites errades tipogràfiques o mínimes diferències de mida.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´homologació de paperetes confeccionades en paper reciclat.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´elaboració de les paperetes d´una entitat local menor.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes de mida diferent a la de les paperetes oficials.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes amb faltes ortogràfiques o errades tipogràfiques, omissió d´accents o confusions de lletres.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput dels vots emesos en paperetes en les quals figurin persones, la proclamació de les quals com a candidats hagi estat anulolada.

Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 12/2007, de 25 d'octubre, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l'apartat 2 de l'article 96 de la Llei orgànica 2/2011, de 29 de gener, del règim electoral general, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l'elector (BOE núm. 67, de 19 de març).

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central de sol·licitud a la Junta Electoral Central perquè insti les juntes electorals de zona a homologar, al més aviat possible, els sobres i les paperetes electorals de les candidatures d’Izquierda Unida i de les coalicions electorals en les quals concorre.


Administració electoral

Acord de 17 de febrer de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre la coincidència dels partits judicials amb els de les eleccions locals de 1979.

Acord de 6 de maig de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre la dedicació exclusiva dels presidents de les juntes electorals provincials.

Acord de 17 d´abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig dels membres de les meses electorals.

Acord de 14 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la competència dels ajuntaments per nomenar els membres de les meses, per notificar la designació a les persones interessades, per emplenar els impresos i per a l´abonament de les tasques de les esmentades operacions.

Acord de 9 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les meses electorals.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els problemes de quòrum en la sessió plenària de l´ajuntament en la qual s´hagi de designar els membres de les meses electorals.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una persona cega sigui designada membre de mesa electoral.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre les competències dels secretaris dels ajuntaments com a delegats de les juntes electorals de zona.

Acord de 29 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre una queixa per no haver permès formar part de la mesa electoral a una persona a la qual s´havia nomenat vocal per haver arribat a les 8 hores i 10 minuts al local de votació.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és admissible la utilització d´emblemes i símbols pels interventors i apoderats i membre de la mesa i la col·locació de cartells en els cololegis electorals i als voltants amb el lema "No a la guerra".

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre a qui correspon la competència per notificar la designació de membre de meses electorals.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si una vegada constituïda una mesa electoral amb el president i els vocals titulars, els suplents estan eximits del seu compromís.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el cessament de dos vocals de la junta electoral de zona com a jutges substituts implica també el cessament com a vocals de la junta.

Circular de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de símbols, emblemes o lemes que puguin ser constitutius de propaganda electoral per part dels interventors, apoderats i membres de les meses electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la preferència de les activitats electorals sobre les judicials en els àmbits civils o penals.

Acord de 31 de març de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els ajuntaments realitzin sortejos supletoris de membres de mesa electoral.

Acord de 12 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desempenyorament de la secretaria de la junta electoral com a conseqüència de canvi de jutjat degà.

Acord de 12 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el desempenyorament de la secretaria de la junta de zona, en haver deixat de ser l´anterior secretaria degana.

Acord de 12 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la competència per a la designació de personal col·laborador de la junta electoral de zona.

Acord de 12 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el cessament de vocal judicial de junta electoral de zona.

Acord de 8 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el nombre de vocals per a la constitució vàlida de la junta electoral de zona, així com el quòrum per a l´adopció d´acords.

Acord de 27 de setembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d'exclusió en la designació d´un membre de mesa electoral per minusvalidesa.

Circular de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre notificació de la condició de membres de mesa als interessats.

Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les excuses formulades pels membres de mesa respecte de la seva designació com a tals remeses a la Junta Electoral de Zona a través de fax.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de l´I·lm. Sr. President de la Junta Electoral Provincial de nomenament de secretari de la Junta Electoral de Zona.

Acord de 25 de juny de 2009, de la Junta Electoral Central, per instar les modificacions necessàries per evitar el tracte discriminatori a efectes de votació respecte a les persones discapacitades.

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre els membres de les meses electorals amb dret a comptar amb ajuda d´intèrprets de les llengües de signes espanyoles.

Instrucció 6/2011, de 28 d'abril, de la Junta Electoral Central, d'interpretació de l'article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (BOE núm. 103 de 30 d´abril).

Resolució de 15 de setembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre la comunicació i publicació dels acords i vots particulars de la Junta Electoral Central (BOE núm. 224 de 17 de setembre).


Composició de les juntes electorals

Reial decret 711/2012, de 16 d´abril, pel qual es nomenen els vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Reial decret 1106/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Reial decret 1107/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomena un vocal de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Resolució de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, de designació de vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015 (BOE núm. 110, de 8 de maig).

 

Barcelona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta electoral Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar de vocals judicials (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Igualada (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Berga (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Granollers per a les eleccions municipals 2015 (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Mataró per a les eleccions municipals 2015 (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa  (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Anunci d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 2 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la constitució de la seva junta electoral (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, sobre el nomenament dels vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Berga, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de nomenament de vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 15 de maig), modificada per Edicte de 10 de juny de 2015 (BOP de Barcelona, de 23 de juny).

Edicte de 15 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 15 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 19 de maig).

Edicte d’12 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 19 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Sabadell, de nomenament de vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 20 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Terrassa, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 20 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 22 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Barcelona, sobre la constitució definitiva de la seva Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 26 de maig).

Edicte de 26 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, sobre la pressa de possessió del càrrec d’una vocal suplent i la nova constitució definitiva de la Junta electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 3 de juny).

 

Girona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Girona núm. 94, de 18 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Girona núm. 98, de 22 de maig).

 

Tarragona

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona núm. 86, de 14 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Valls (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vendrell (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta de Zona de Reus per renúncia de la presidenta (BOP de Tarragona núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona  (BOP de Tarragona núm. 109, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 110, de 13 de maig).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP de Tarragona núm. 111, de 14 de maig).

Edicte de 11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 113, de 16 de maig), modificada per Edicte de 30 de juny de 2015 (BOP de Tarragona núm. 152, de 2 de juliol).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Valls, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 115, de 19 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 115, de 19 de maig).

 

Lleida

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Balaguer (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Cervera (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de la Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Tremp (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).Nombre i límits de les seccions electorals, els locals i les meses

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la so·licitud de retirada dels col·legis electorals de distintius amb connotacions polítiques com ara les fotografies del rei, de Franco, els crucifixos i els elements amb connotacions religioses.

Acord de 12 de setembre de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre fusió de dues seccions electorals d´un municipi.

Acord de 10 d´abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de sol·licitud perquè la Junta Electoral Central insti les delegacions provincials de l´Oficina del Cens Electoral que designin locals electorals que siguin públics i de caràcter aconfessional i, si això no fos possible, que en aquests locals no hi hagi exhibicions públiques de símbols, emblemes, etc. que pel seu caràcter polític i/o confessional contradiguin la Constitució i l´esperit de la LOREG.

Edicte de 31 de març de 2015, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Lleida, pel qual es publica la relació de les seccions electorals, els locals i les taules per a les eleccions locals 2015 als municipis de la província de Lleida (BOP de Lleida núm. 64, de 2 d’abril).

Edicte de 10 d’abril, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, pel qual es modifica la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Barcelona de 13 d’abril de 2015).

Edicte de 9 d’abril, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, pel qual es modifica la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Girona núm. 70, de 13 d’abril de 2015).

Edicte de 14 d’abril de 2015, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, pel qual es modifica la relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Girona núm. 74, de 17 d’abril).

Edicte de 22 d’abril de 2015, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, pel qual es dóna publicitat a al modificació de l’Edicte de 6 d’abril de 2015, de relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d’elles (BOP de Barcelona, de 24 d’abril).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l'edicte publicat al BOPB de data 6 d’abril de 2015 relatiu a la relació de seccions electorals, locals i taules modifica (BOP de Barcelona, d’11 de maig).Cens electoral

Ordre de 3 de febrer de 1987, per la qual es regula la distribució de còpies del cens electoral en suport magnètic i l´expedició de certificat d´inscripció en el cens electoral (BOE núm. 33, de 7 de febrer).

Ordre de 20 de desembre de 1993, per la qual es dicten les normes i instruccions tècniques precises per a l´ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d´estats membres, residents a Espanya (BOE núm. 305, de 22 de desembre), modificada per l´Ordre de 28 de gener de 1994 (BOE núm. 25, de 29 de gener).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els certificats censals constitueixen un mitjà probatori de la inscripció en el cens electoral o també un mecanisme d´autèntica actualització del cens electoral.

Reial decret 202/1995, de 10 de febrer, pel qual es disposa la formació del cens electoral d´estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals (BOE núm. 38, de 14 de febrer).

Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l´actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per inscriure-s´hi (BOE núm. 44, de 20 de febrer), modificat pel Reial decret 147/1999, de 29 de gener (BOE núm. 26, de 30 de gener), i pel Reial decret 423/2011, de 25 de març (BOE núm. 73, de 26 de març).

Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s´aproven els models referits en l'Ordre de 24 d´abril de 1996, per la qual es dicten normes tècniques per a l´actualització del cens electoral (BOE núm. 179, de 25 de juliol).

Ordre de 23 de desembre de 1998, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral d´estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

Resolució de 4 de gener de 1999, de la Direcció de l´Oficina del Cens Electoral, per la qual s´aprova el model de sol·licitud d´inscripció en el cens electoral dels ciutadans noruecs residents a Espanya referit a l´Ordre de 23 de desembre de 1998, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral d´estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals (BOE núm. 13, de 15 de gener).

Resolució de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de dades censals.

Ordre INT/646/2003, de 14 de març, per la qual es dicten instruccions per al compliment del que disposa l´article 41.6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 72, de 25 de març).

Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral (BOE núm. 310, de 27 de desembre), modificat pel Reial decret 102/2009, de 6 de febrer (BOE núm. 33, de 7 de febrer), i pel Reial decret 288/2014, de 25 de abril (BOE núm. 101, de 26 d´abril).

Instrucció de 20 de gener de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta via Internet de les dades del cens electoral (BOE núm. 19, de 22 de gener).

Resolució de 12 de febrer de 2004, de l´Oficina del Cens Electoral, sobre determinats aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 45, de 21 de febrer).

Resolució de 24 de febrer de 2006, de l´Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d´ofici per la inscripció indeguda als padrons municipals i procediment de control de les altes al cens electoral (BOE núm. 57, de 8 de març).

Instrucció 7/2007, de 12 d´abril, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat censal específic previst en l´article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Resolució de 27 d´agost de 2008, de l´Oficina del Cens Electoral, sobre les reclamacions i les consultes de les dades d´inscripció i altres aspectes de la gestió del cens electoral (BOE núm. 209, de 29 d´agost).

Acord de 2 d´abril de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre entrega de còpies del cens electoral als representants de candidatures que poden ser anul·lades en aplicació de la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics.

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació amb el lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener).

Acord de 19 de juliol de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre el vot en les entitats locals menors dels electors inscrits en el cens d´estrangers residents a Espanya (CERE) del municipi del qual formen part.

Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguin nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals.

Resolució de 7 de setembre de 2010, de l´Oficina del Cens Electoral, per la qual s´estableixen els procediments i s´aprova el model de sololicitud per a la inscripció en el cens electoral per les eleccions municipals dels ciutadans nacionals de països de la Unió Europea.

Acord de 14 d´octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, pel qual s´estableixen els procediments i s´aprova el model de sololicitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya nacionals de països amb acords a efectes de les eleccions locals de 22 de maig de 2011.

Resolució de 15 de octubre de 2010, de l´Oficina del Cens Electoral, per la qual s´estableixen els procediments i s´aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals (BOE núm. 268, de 5 de novembre).

Ordre EHA/642/2011, de 25 de març, per la qual es dicten normes tècniques per a l´actualització mensual del cens electoral (BOE núm. 73, de 26 de març).

Instrucció 1/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre les reclamacions administratives relatives a les modificacions en el cens electoral que poden realitzar els representants de les candidatures o de les formacions polítiques en aplicació del que estableixen els articles 38 i 39 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74, de 28 de març).

Resolució de 27 d’octubre de 2014, de l’Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions a les dades d’inscripció en el Cens Electoral (BOE núm. 269, de 6 de novembre).

Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals (BOE núm. 269, de 6 de novembre).Candidatures, coalicions i associacions d'agrupacions d'electors

Acord de 19 de maig de 1986, de la Junta Electoral Central, sobre l´apoderament únic d´interventors i apoderats en el supòsit de convocatòria de diversos processos electorals, la celebració dels quals es du a terme en la mateixa data.

Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució de coalicions electorals a l´efecte d´eleccions municipals, consells comarcals i diputacions provincials.

Acord de 17 d´abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l´expedició de certificats pels secretaris dels ajuntaments d´inscripció en el cens per als candidats.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la manera de realitzar la retirada de la candidatura d´una entitat política.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que una determinada formació política concorri a les eleccions locals amb diferents denominacions en diferents comunitats autònomes i diferents municipis.

Acord de 9 d´abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la denominació en català de coalicions electorals.

Acord de 25 d´octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la similitud de denominació d´agrupació d´electors i de partit polític.

Acord de 25 d´octubre de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució d´agrupació d´electors.

Acord de 9 d´abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el nomenament de representants i administradors electorals.

Acord de 9 d´abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació d´una candidatura per a l´elecció d´un alcalde pedani per una agrupació d´electors.

Acord de 21 d´abril de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els requisits de la declaració d´acceptació de candidatura.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de correcció de presentació de candidatura incompleta.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot completar una candidatura de quatre candidats per mort del candidat número 2.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si poden ser apoderats els estrangers residents a l´estranger i en particular els de la Unió Europea.

Acord de 16 de febrer de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d´informació sobre constitució de agrupacions d´electors per concórrer a processos electorals.

Acord de 5 d´octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la designació de representant general de partit polític per diferents persones que diuen tenir la representació legal del partit.

Acord de 26 d´octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta sobre la possibilitat que un jutge de pau ocupi el càrrec d´apoderat d´una candidatura.

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre presentació de candidatures a les eleccions locals.

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres circumstàncies referides a coalicions.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre les sigles d´una nova formació política.

Instrucció 2/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el procediment de nomenament dels interventors de les candidatures previst en l´article 78 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 76, de 29 de març).

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, a efectes de presentació de candidatures, i com a conseqüència de l´aplicació del nou article 44.bis de la LOREG, consulta sobre si per conjunt de la llista s´ha d´entendre la llista de candidats exclusivament o la llista amb els suplents.

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre diverses preguntes sobre composició i denominació de coalicions electorals.

Instrucció 5/2007, de 12 d´abril, de la Junta Electoral Central, sobre l´aplicació dels articles 44.bis i 187.2 de la LOREG en la redacció feta per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Instrucció 8/2007, de 19 d´abril, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació del tràmit d´esmena d´irregularitats previst en l´article 48.1 LOREG per incompliment dels requisits dels articles 44 bis i 187.2 de la LOREG, en la redacció donada per la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 95, de 20 d´abril).

Acord de 25 d´octubre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre si el representant general d´una formació política pot actuar, a la vegada, davant les juntes electorals provincials com a representant de candidatura.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre si es pot constituir una coalició entre un partit polític i la unió de partits polítics de la qual forma part el primer.

Acord de 29 de gener de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre el fet que els vots que pugui obtenir un partit polític en totes les circumscripcions en les quals es presenta formant part d´una coalició es computin en la seva totalitat a l´esmentat partit en l´àmbit estatal a tots els efectes legals i econòmics que puguin derivar-se de l´aplicació de la normativa electoral vigent.

Acord de 7 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de la proclamació de candidatura presentada sense símbol ni sigles pel fet que no consta en el Registre de partits polítics.

Acord de 12 de novembre de 2009, de la Junta Electoral Central, de diverses consultes sobre el nomenament de representant general davant l´Administració electoral i altres extrems.

Acord de 28 de gener de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de de denominar de manera específica les candidatures per a determinats districtes electorals mantenint la referència a una denominació comú.

Instrucció 1/2010 de 9 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre l´aplicació de l´article 44.2 de la Llei orgànica del règim electoral general pel que fa a la constitució de coalicions electorals (BOE núm. 226, de 17 de setembre).

Acord de 14 d´octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, de diferents consultes sobre denominació i símbols de coalicions electorals a l´efecte de les eleccions municipals.

Acord d´11 de febrer de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre amb la recollida i presentació de signatures d´avals per a les agrupacions d´electors en relació amb la presentació de candidatura en les eleccions locals i la interpretació de l´article 187.3 de la LOREG.

Acord de 15 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les coalicions electorals vàlidament constituïdes davant la Junta Electoral Central, per concórrer a les eleccions locals del 24 de maig de 2015.

Candidatures presentades

Barcelona

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona d’Igualada per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Barcelona per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Berga per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Granollers per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Manresa per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Mataró per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Sabadell per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Terrassa per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Vic per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 23 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la subsanació d’error en la publicació de la candidatura de CiU al municipi de Viladecans (BOP de Barcelona, de 24 d’abril).

Edicte de 23 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, pel qual es dóna publicitat a la correcció d’error de la circumscripció on es va presentar una candidatura (BOP de Barcelona, de 24 d’abril)

 

Girona

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona d’Olot per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Figueres per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Girona per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77 de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 77, de 22 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es dóna publicitat a la subsanació d’irregularitats referents a la llista de presentació de candidatures amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

 

Lleida

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Balaguer per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Cervera per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Lleida per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Tremp per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

Edicte d’abril de 2015, pel que es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Vielha per a les eleccions locals 2015 (BOP de Lleida núm. 76, de 22 d’abril).

 

Tarragona

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Reus per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 93, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Tarragona per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 93, de 22 d’abril).

Edicte de 20 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Tortosa per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 93, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Valls per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 93, de 22 d’abril).

Edicte de 21 d’abril de 2015, pel qual es fan públiques les candidatures presentades davant la Junta Electoral de Zona de Vendrell per a les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 93, de 22 d’abril).

 

Candidatures proclamades

 

Barcelona

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Berga, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 25 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sabadell, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, de 28 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, pel qual es dóna publicitat a l’esmena d’errors en la publicació de candidatures (BOP de Barcelona, de 29 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, pel qual es dóna publicitat a la rectificació d’errades de la proclamació de candidatures (BOP de Barcelona, de 29 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a l’esmena d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Barcelona, de 30 d’abril).

Edicte de 29 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a l’esmena d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Barcelona, de 30 d’abril).

Edicte de 29 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, pel qual es dóna publicitat a la rectificació d’errades en la publicació de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Barcelona, de 4 de maig).

Edicte de 29 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, pel qual es dóna publicitat a la rectificació d’errades en la publicació de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Barcelona, de 4 de maig).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’edicte de proclamació de candidatures del municipi de Sant Fost de Campsentelles  (BOP de Barcelona, de 6 de maig).

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de denominació de candidatura proclamada (BOP de Barcelona, de 8 de maig).

Edicte de 21 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Vic, sobre la retirada d’una candidatura de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 25 de maig).

Edicte de 22 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona d’Igualada, sobre la renúncia d’una candidatura (BOP de Barcelona, de 26 de maig).

 

Girona

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril de 2015).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal de l’Empordà, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Girona núm. 81, de 28 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, per la qual es dóna publicitat a la modificació de la proclamació de candidatures (BOP de Girona núm. 82, de 29 d’abril).

Edicte de 30 d’abril de 2015 , de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es dóna publicitat a la correcció d’errades en la publicació de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Girona núm. 84, de 4 de maig).

Edicte de 29 d’abril de 2015,
de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, pel qual es dóna publicitat a la correcció d’errades en la publicació de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Girona núm. 84, de 4 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, pel qual es dóna publicitat a la modificació d’una candidatura (BOP de Girona núm. 88, de 8 de maig).

 

Lleida

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de La Seu d’Urgell, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Lleida núm. 80, de 28 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, per la qual es dóna publicitat a modificacions en la proclamació de candidatures (BOP de Lleida núm. 81, de 29 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de La Seu d’Urgell, pel qual es dóna publicitat a l’esmena d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Lleida núm. 82, de 30 d’abril).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es dóna publicitat a la correcció de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Lleida núm. 83, de 4 de maig).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es dóna publicitat a la correcció de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Lleida núm. 83, de 4 de maig).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es dóna publicitat a la correcció de l’edicte de proclamació de candidatures (BOP de Lleida núm. 84, de 5 de maig).

 

Tarragona

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 98, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 98, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 98, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Valls, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 98, de 28 d’abril).

Edicte de 27 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’El Vendrell, pel qual es dóna publicitat a les candidatures proclamades amb motiu de les eleccions municipals de 2015 (BOP de Tarragona núm. 98, de 28 d’abril).

Edicte de 29 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, pel qual es dóna publicitat a les esmenes d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Tarragona núm. 100, de 30 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a les esmenes d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Tarragona núm. 100, de 30 d’abril).

Edicte de 28 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a les esmenes d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Tarragona núm. 100, de 30 d’abril).

Edicte de 29 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, pel qual es dóna publicitat a les esmenes d’errors en la proclamació de candidatures (BOP de Tarragona núm. 100, de 30 d’abril).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’edicte de proclamació de candidatures  (BOP de Tarragona núm. 104, de 6 de maig).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de El Vendrell, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’edicte de proclamació de candidatures  (BOP de Tarragona núm. 104, de 6 de maig).

Edicte de 21 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Tarragona, sobre la modificació d’una candidatura (BOP de Tarragona núm. 119, de 23 de maig).

Edicte de 2 de juny de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, sobre la modificació de les llistes electorals per renúncia de candidats (BOP de Tarragona núm. 129, de 4 de juny).Participació dels treballadors

Resolució de 21 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l´obligatorietat de l´empresa de concedir 15 dies de permís retribuït al component d´una llista electoral un cop proclamat candidat.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís per votar el dia de les eleccions.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos a funcionaris-candidats durant la campanya electoral.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si el dret a permís retribuït durant el temps de duració de la campanya electoral per als funcionaris es fa extensiu als suplents.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els permisos als candidats durant el període de campanya electoral.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el temps de permís que tenen com a dret els treballadors el dia de la votació.

Circular 5/2006, de 4 d´octubre, del director general de la Funció Pública, sobre participació del personal al servei de l´Administració de la Generalitat en les eleccions convocades dins del marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Acord de 25 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre permisos electorals del personal laboral al servei de les administracions públiques.

Ordre EMO/119/2015, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General d'Aran el dia 24 de maig de 2015 (DOGC núm. 6868, d’11 de  maig).Locals oficials i llocs públics per a actes de campanya electoral

 

Barcelona

 

Edicte de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la celebració gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 13 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Manresa, pel qual es dóna publicitat a la relació e locals oficials i llocs públics per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 14 d’abril de 2015).

Anunci de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona d’Arenys de Mar, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 14 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona d’Igualada, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Barcelona, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral dels Ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramanet (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Berga, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Granollers, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte d’11 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Mataró, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Mataró, pel qual es dóna publicitat a l’annex  a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Sabadell, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Anunci de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’acta  de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Terrassa, pel qual es dóna publicitat a l’annex  a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a la relació d’espais per a la pràctica d’actes públics de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Anunci de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Vilanova i la Geltrú, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’acta  de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 14 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Mataró, pel qual es dóna publicitat a l’annex a l’edicte de 15 d’abril referent a la relació de llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 16 d’abril de 2015).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Berga, pel qual es dóna publicitat a la modificació de l'edicte de 13 d’abril de 2015, pel qual es dóna publicitat a la de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 17 d’abril).

Edicte de 15 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la rectificació en la relació de locals oficials o llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 20 d’abril).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, pel qual es dóna publicitat a l’annex de modificació a la relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral (BOP de Barcelona de 20 d’abril).

Anunci de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es dóna publicitat a la rectificació en la relació de locals oficials o llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Anunci de 20 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’acta de relació de locals oficials i llocs públics per a la realització d'actes de campanya electoral (BOP de Barcelona, de 22 d’abril).

Edicte de 23 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’oferta de locals públics del municipi del Prat de Llobregat (BOP de Barcelona, de 27 d’abril).

Edicte de 23 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l'oferta de locals públics publicada per la Junta Electoral de Zona de Granollers relativa al municipi de les Franqueses del Vallès (BOP de Barcelona, de 4 de maig).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a l’assignació d'espais per a actes de campanya i de publicitat electoral (BOP de Barcelona, de 4 de maig).

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a la rectificació i ampliació de les assignacions d'espais per a actes de campanya i publicitat electoral (BOP de Barcelona, de 8 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, pel qual es dóna publicitat a la rectificació d'espais assignats per a actes de campanya i publicitat electoral i concessió de nous espais (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

 

Girona

 

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es fa pública la relació dels llocs oficials i públics que els Ajuntaments corresponents a la Junta Electoral de Zona d’Olot
reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  (BOP de Girona, núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics oferts pels Ajuntaments per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral  (BOP de Girona, núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Figueres, pel qual es fan públics els locals i llocs públics reservats per a actes de campanya electoral i emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells dels Ajuntaments (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la  Junta Electoral de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs públics per a la realització d’actes de campanya electoral i llocs públics disponibles per a la col·locació gratuïta de propaganda electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es fan públics els llocs on es poden fixar cartells i el locals que es reserven per a realitzar de manera gratuïta els actes de campanya electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, pel qual s’assignen els espais corresponents i comunicació de l’assignació dels llocs reservats per a cartells, pancartes i banderoles, així com locals públics per a la campanya electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de l’horari dels espais oferts per l’Ajuntament de Celrà per a la realització gratuïta dels actes de campanya electoral (BOP de Girona, núm. 76, de 21 d’abril).

 

Lleida

 

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals oficials per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral i llocs públics per col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Lleida, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Tremp, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha e Mijaran, pel qual es dóna publicitat a la relació de locals per campanya i llocs gratuïts per a col·locació de propaganda electoral (BOP de Lleida núm. 70, de 14 d’abril de 2015).

 

Tarragona

 

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Valls, pel qual es fan públics els locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral  (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 15 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a la rectificació de la relació de locals i llocs públics reservats per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Tarragona, núm. 88, de 16 d’abril de 2015).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, pel qual es dóna publicitat a la modificació de l'edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es dóna publicitat a la de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Tarragona, núm. 89, 17 d’abril).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es dóna publicitat a la modificació de l'edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es dóna publicitat a la de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Tarragona, núm. 89, 17 d’abril).

Edicte de 16 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, pel qual es dóna publicitat a la modificació de l'edicte de 9 d’abril de 2015, pel qual es dóna publicitat a la de relació de locals oficials i llocs públics reservats per a la realització gratuïta d'actes de campanya electoral (BOP de Tarragona, núm. 89, 17 d’abril).


Campanya electoral

 

Resolució de 10 de març de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre els límits i objectes sobre els quals poden versar les campanyes de publicitat que els organismes públics duguin a terme durant el procés electoral.

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre l´objecte i els límits de les campanyes institucionals (BOE núm. 222, de 16 de setembre; correcció d´errades al BOE núm. 233, de 29 de setembre).

Instrucció de 31 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre l´objecte i els límits de les campanyes institucionals.

Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional (DOGC núm. 3300, de 8 de gener).

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la confecció de paperetes en paper reciclat, sobre la seva homologació i sobre la possibilitat per a les candidatures d´utilitzar locals o llocs públics en dies i hores no assignats per les juntes de zona.

Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener i BOE núm. 38, de 14 de febrer); modificada per la Llei 11/2007, d´11 d´octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d´octubre i BOE núm. 266, de 6 de novembre); per la Llei 5/2008, de 24 d´abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig i BOE núm. 131, de 30 de maig) i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol i BOE núm. 191, de 7 d´agost).

Instrucció 4/2007, de 12 d´abril, de la Junta Electoral Central, sobre la utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació electròniques com a instrument de propaganda electoral (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Acord de 14 d´octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre el criteri per a la distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral amb l´entrada en funcionament de la TDT, l´emissió de la qual passa a ser comarcal.

Instrucció 2/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l´article 50 de la Llei orgànica del règim electoral general, en relació amb l´objecte i els límits de les campanyes institucionals i dels actes d´inauguració realitzats pels poders públics en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).

Instrucció 3/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de la prohibició de realització de campanya electoral inclosa en l´article 53 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 74 de 28 de març).

Acord del 23 d´abril de 2014, de la Junta Electoral Central, sobre l´Informe de la Junta Electoral Provincial de Bizkaia i al·legacions de l´EITB i dels partits amb representació parlamentària al Parlament basc.

Acord del 23 d´abril de 2014, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta de la representant d´una agrupació d´electors sobre el dret d´aquesta formació electoral respecte als espais, locals i llocs públics cedits amb caràcter gratuït pels ajuntaments per a actes de campanya electoral, així com sobre si resulta exigible la federació d´agrupacions d´electorals prevista en l´article 64.4 de la LOREG per tenir dret a espai gratuït als mitjans de comunicació de titularitat pública.

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la possible infracció per propaganda electoral d’una formació política repartida i enganxada en parets i portes de totes les dependències municipals.

Acord de 6 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat d’aprovació en el Ple de l’Ajuntament d’un conveni del personal de l’Ajuntament en període electoral, sense incórrer en infracció electoral pel que fa a l’article 50.2 de la LOREG.

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona d’Olot, sobre els llocs oferts pels Ajuntaments a la Junta Electoral de Zona d’Olot per a la col·locació gratuïta de pancartes i cartells en la campanya electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Figueres, pel qual es fan públics els locals i llocs públics reservats per a actes de campanya electoral i emplaçaments per a la col·locació gratuïta de cartells dels Ajuntaments (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la  Junta Electoral de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la relació de locals i llocs públics per a la realització d’actes de campanya electoral i llocs públics disponibles per a la col·locació gratuïta de propaganda electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es fan públics els llocs on es poden fixar cartells i el locals que es reserven per a realitzar de manera gratuïta els actes de campanya electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 13 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, pel qual s’assignen els espais corresponents i comunicació de l’assignació dels llocs reservats per a cartells, pancartes i banderoles, així com locals públics per a la campanya electoral (BOP de Girona,  núm. 72, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Reus, pel qual es fa públic la relació dels llocs reservats per a la col·locació de cartells, pancartes i banderoles per a la campanya electoral (BOP de Tarragona,  núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 9 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de la Zona de Tortosa, pel qual es fa públic la relació dels llocs reservats per a la col·locació de cartells i pancartes per a la campanya electoral (BOP de Tarragona,  núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Valls, pel qual es fa públic la relació dels llocs reservats per a la col·locació de cartells i pancartes per a la campanya electoral (BOP de Tarragona,  núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, pel qual es fa públic la relació dels llocs reservats per a la col·locació de cartells i locals públics per a la realització d’actes de campanya electoral (BOP de Tarragona,  núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Acord de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ampliació del termini establert per a l’enviament de propaganda electoral en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015.

Acord de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ordre de retirada de les banderes estelades d'edificis i espais públics de Catalunya, almenys durant la campanya electoral, en ser incompatible amb l'obligació de neutralitat dels poders públics.

Acord de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre les sol·licituds de nova pròrroga del termini establert per a l’enviament de propaganda electoral en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre l’escrit pel qual es denuncien actuacions propagandístiques a les campanyes electorals mitjançant Twitter.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta si els membres de la mesa, interventors i apoderats poden concórrer durant la jornada electoral, en l’interior dels col·legis electorals, amb camisetes o roba que contingui estampació de banderes estelades.

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central d’elevar la consulta realitzada pel representant del Partit Socialista Obrer Espanyol en què sol·licita aclariment de l’Acord de la Junta Electoral Central de 6 de maig de 2015 sobre la possibilitat que els apoderats o interventors d'un partit que no forma part d'una coalició en un procés electoral portin emblemes o distintius al costat dels símbols del partit en un altre procés electoral, al que sí es presenta.


Mitjans de comunicació

 

Llei orgànica 10/1991, de 8 d´abril, de publicitat electoral en emissores municipals de radiodifusió sonora (BOE núm. 85, de 9 d´abril).

Instrucció de 24 d´abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre competència i criteris de distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral en el mitjans de comunicació de titularitat pública, davant la simultaneïtat de processos electorals locals i autonòmics (BOE núm. 100, de 27 d´abril).

Llei orgànica 14/1995, de 22 de desembre, de publicitat electoral en emissores de televisió local per ones terrestres (BOE núm. 309, de 27 de desembre).

Instrucció de 17 de maig de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències a les juntes electorals provincials (BOE núm. 120, de 20 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Resolució de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral en emissores municipals.

Acord de 7 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el còmput de vots per al repartiment d´espais gratuïts de propaganda electoral a una coalició, les entitats polítiques de la qual van concórrer anteriorment per separat.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari que els periodistes que pretenguin emetre programes des de les meses electorals durant l´escrutini tinguin algun tipus d´acreditació.

Acord de 16 de febrer de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre si la Junta Electoral és competent per al control de la informació realitzada pels mitjans públics respecte dels grups polítics d´àmbit territorial.

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC núm. 4543, de 3 de gener de 2006); modificada per la Llei 11/2007, d´11 d´octubre (DOGC núm. 4990, de 18 d´octubre, i BOE núm. 266, de 6 de novembre); per la Llei 5/2008, de 24 d´abril (DOGC núm. 5123, de 2 de maig, i BOE núm. 131, de 30 de maig), i per la Llei 20/2010, de 7 de juliol (DOGC núm. 5672, de 16 de juliol, i BOE núm. 191, de 7 d´agost).

Acord de 7 de febrer de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l´obligatorietat dels mitjans de comunicació de titularitat pública de posar a disposició de les juntes electorals espais gratuïts de propaganda.

Acord de 22 de març de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l´article 109 de la Llei del Parlament de Catalunya 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, en relació amb l´ article 50.1 de la LOREG.

Acord de 19 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre assignació d´espais gratuïts de propaganda electoral en franges horàries de nivell d´audiència diferents.

Acord de 23 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la prohibició de contractació electoral en les televisions locals per ones terrestres.

Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (BOE núm. 79, d´1 d´abril).

Acord de 14 d´octubre de 2010, de la Junta Electoral Central, sobre el criteri per a la distribució d´espais gratuïts de propaganda electoral amb l´entrada en funcionament de la TDT, l´emissió de la qual passa a ser comarcal.

Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d´interpretació de l´article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, pel que fa a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 74, de 28 de març).

Instrucció 1/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre la consideració com a grup polític significatiu en els plans de cobertura informativa dels mitjans públics de comunicació (BOE núm. 95, de 21 de abril).

Instrucció 2/2015, de 15 d’abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en les juntes electorals de les comunitats autònomes i provincials en relació amb les eleccions del 24 de maig de 2015 (BOE núm. 95, de 21 de abril).

Resolució de 24 d'abril de 2015, de la Presidència de la Junta Electoral Central, de designació de la Comissió de Ràdio i Televisió en relació amb les eleccions a celebrar el 24 de maig de 2015 (BOE núm. 100, de 27 d’abril).

Acord de 30 d'abril de 2015, de la Junta Electoral Central, pel qual es publica la distribució d'espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit nacional en relació amb les eleccions de 24 maig 2015 (BOE núm. 104, d’1 de maig).

Acord de 30 d'abril de 2015, de la Junta Electoral Central, pel qual es pren coneixement del Pla de cobertura informativa de la Corporació RTVE per a les eleccions que s’han de celebrar el 24 maig 2015 (BOE núm. 104, d’1 de maig).

Edicte de 30 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Vídeo Ascó Televisió té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 104, de 6 de maig

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Mitjans de Comunicació de la Garriga té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 6 de maig).

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Radio Granollers té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 6 de maig).

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Tortosa té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 105, de 7 de maig).

Edicte de 4 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, TAC12 té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 105, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Antena Caro té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 105, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, l’Espluga FM Ràdio té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 105, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa S.A. té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Cornellà té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Vallès Oriental Televisió té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 7 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, ICB: Barcelona Televisió, Barcelona FM, BTVNoticies i.cat i xarxes socials té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 7 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Montornès té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 8 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Sant Andreu de la Barca té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 8 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, pel qual es dóna publicitat a la distribució d’espais gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública en relació amb les eleccions municipals de 2015 (BOP de Barcelona, d’11 de maig)

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Gelida té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Rubí té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, La Farga de l’Hospitalet té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Mollet té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Consorci Teledigital Mollet-Vallès Visió té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Calella té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, La Veu de Navàs i Canal N té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio i Televisió de Badalona té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Mataró Ràdio té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ona La Torre de Torredembarra té intenció d’emetre (BOP de Tarragona núm. 109, de 12 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Calella té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Caldes té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Sant Andreu Televisió té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Olesa Ràdio, Emissora Municipal té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Cubelles té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 14 de maig).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Puig-Reig té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 14 de maig).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Sant Esteve té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 14 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Municipal de Sant Andreu de la Barca té intenció d´emetre (BOP de Barcelona, de 14 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Igualada té intenció d´emetre (BOP de Barcelona, de 15 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Esparraguera té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 15 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Canet té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Mataró Ràdio té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Llavaneres té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Premià de Mar té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Societat Municipal de Comunicació de Terrassa té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 19 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Maricel i Maricel TV té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 21 de maig).

Edicte de 19 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relació amb la cobertura informativa i les entrevistes i debats que amb motiu de les eleccions municipals 2015, Ràdio Pista té intenció d’emetre (BOP de Barcelona, de 21 de maig).


Sondejos electorals

Instrucció de 26 d´abril de 1993, de la Junta Electoral Central, de desenvolupament de l´article 69.8 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (BOE núm. 101, de 28 d´abril).

Acord de 28 d´abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la publicació i difusió dels sondejos electorals durant els cinc dies anteriors al de la votació.

Llei 23/1998, de 30 de desembre de 1998, d´estadística de Catalunya (DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999), modificada per la Llei 23/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3925, de 15 de juliol), i per la Llei 7/2004, de 16 de juliol (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol).

Llei 6/2007 de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió (DOGC núm. 4931, de 23 de juliol, i BOE núm.191, de 10 d´agost), modificada per la Llei 16/2008 de 23 de desembre (DOGC núm. 5288, de 31 de desembre, i BOE núm. 22, de 26 de gener).

Acord de 9 de març de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre publicació i difusió d´enquestes d´opinió en els cinc dies anteriors al de la votació.

Decret 14/2010 de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió (DOGC núm. 5565, d´11 de febrer).


Vot per correu

 

Instrucció de 10 de febrer de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu de les persones que es troben en situació de malaltia o incapacitat que els impedeixi la formulació personal de la sol·licitud de la documentació a què es refereix l´article 72 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 39, de 14 de febrer i DOGC núm. 1556, de 17 de febrer).

Reial decret 557/1993, de 16 d´abril, sobre actuació notarial en el procediment d´emissió de vot per correu (BOE núm. 92, de 17 d´abril).

Instrucció de 26 d´abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el certificat mèdic oficial i gratuït a què es refereix l´article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d´abril).

Instrucció de 26 d´abril de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre la comprovació per la junta electoral competent de la concurrència de les circumstàncies a què es refereix l´article 72.c) de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció donada per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 101, de 28 d´abril).

Acord de 27 de febrer de 1996, de la Junta Electoral Central, sobre la gratuïtat de les despeses de desplaçament dels notaris fins al domicili d´electors malalts o incapaços perquè n´atorguin el poder notarial.

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat que els funcionaris de Correus que acudeixen als centres penitenciaris puguin admetre l´acreditació de la identitat de l´intern.

Acord de 29 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la no-admissió del resguard de la denúncia de robatori del DNI a l´efecte de sol·licitar el vot per correu.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si s´ha de lliurar la documentació per al vot per correu a l´apoderat d´un elector que ha mort.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d´un interventor.

Acord de 13 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si es vàlid el certificat mèdic estès en paper comú, als efectes del que estableix l´article 72.c) de la LOREG.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si els funcionaris de correus poden desplaçar-se als domicilis dels particulars a l´efecte que aquests sol·licitin el vot per correu.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del vot per correu d´un elector la mort del qual consta davant la mesa electoral corresponent.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre l´acreditació davant una mesa electoral de la defunció d´un elector que ha emès el vot per correu.

Acord de 22 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre els vots per correu remesos per servei postal-missatgeria i sobre la validesa de certificacions censals específiques emeses per fax.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa dels vots emesos per correu d´elector que mor posteriorment, amb anterioritat al dia de la celebració de les eleccions.

Acord de 3 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre el vot per correu d´electors que no consta que hagin sol·licitat la documentació per votar per correu.

Acord de 12 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la legalitat d´enviar les sol·licituds de vot per correu del personal embarcat per fax o correu electrònic, en lloc de per radiotelegrafia, segons el que disposa el Reial decret 506/1999, de 16 d´abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Acord de 23 d´abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa d´impresos facilitats pels mateixos col·legis oficials de metges en fotocòpia segellada amb el segell original del col·legi oficial de metges.

Acord de 16 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de remetre la documentació per al vot per correu a un apartat de correus o a la llista de correus d´una oficina postal.

Acord de 24 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre l´actuació de la Junta Electoral Provincial de Pontevedra, en relació amb el certificat mèdic a l´efecte del vot per correu d´incapacitat, exigint que consti en el certificat de referència la malaltia concreta de què es tracta.

Acord de 27 de maig de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre còmput de vot per correu vàlidament emès per un elector que mor amb anterioritat a la data de l´elecció.

Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger (BOE núm. 299, de 14 de desembre).

Acord de 14 de febrer de 2008, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa del certificat mèdic estès en paper comú per acreditar la malaltia o incapacitat a l´efecte de la sol·licitud del vot per correu, de conformitat amb el que disposa l´article 72 LOREG.

Acord de 15 d´octubre de 2009, de la Junta Electoral Central, sobre la Junta Electoral Provincial competent per a la comprovació de les sol·licituds del vot per correu formulades a través de representants.

Instrucció 4/2009, de 17 de desembre, de la Junta Electoral Central, sobre actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en relació amb el lliurament de còpies del cens electoral a les candidatures i l'enviament de la documentació per exercir el vot per correu (BOE núm. 5, de 6 de gener).

Acord de 10 de juny de 2010, de la Junta Electoral Central, de l´Informe del director de l´Oficina del Cens Electoral sobre el canvi del sistema acordat amb Correus i amb el Ministeri de l´Interior per a la devolució de les despeses de franqueig del vot per correu des de l´exterior.

Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal (BOE núm. 318, de 31 de desembre).

Ordre PRE /776/2015, de 29 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'abril de 2015, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant 2015 (BOE núm. 104, d’1 de maig).

Acord de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, sobre la sol·licitud d’ampliació del termini per a la presentació del vot per correu a les eleccions locals del 24 de maig de 2015.


Sistema electoral, votació i escrutini

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l´anomenada barrera legal.

Acord d'11 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la formalització única de l'acta de constitució de la mesa i l'acta de la sessió en les eleccions als ajuntaments i a les entitats d´àmbit inferior al municipi.

Acord de 13 de juny de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre el jutjat al qual li correspon el lliurament dels sobres que contenen la documentació electoral.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si és necessari per ser interventor estar inscrit en una mesa electoral que pertanyi a la mateixa junta electoral de zona.

Acord de 7 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre si una mateixa persona pot ser interventora d´una mesa electoral i apoderada del mateix col·legi de la mesa.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre els vots a favor d´una candidatura retirada i l´acreditació dels seus interventors.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de les paperetes d´una entitat política corresponents a una circumscripció diferent.

Acord de 12 de març de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el jutge o magistrat que ha de recollir la documentació electoral el dia de les eleccions.

Acord de 22 de març de 2001, de la Junta Electoral Central, sobre els documents vàlids per acreditar la identitat de l´elector.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la formulació, comptabilització i utilitat dels vots en blanc.

Acord de 25 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la validesa de paperetes.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d´errades detectades en l´acta d´escrutini general.

Instrucció 7/2007, de 12 d´abril, de la Junta Electoral Central, sobre la certificació censal específica prevista en l´article 85.1 de la LOREG (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Acord de 10 d´abril de 2013, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre competència de l'alcalde en funcions en relació amb la presentació de qüestió de confiança i moció de censura.

Edicte de 2 de març de 2015, de la Subdelegació del Govern a Barcelona, pel qual es publica la relació dels municipis de la província, agrupats pels partits judicials establerts a l´article 8.6 de la Llei orgànica del règim electoral general, amb indicació de la xifra de població de cadascun i el nombre de regidors que els corresponen, així com la relació d´entitats d´àmbit territorial inferior al municipal (BOP de Barcelona de 4 de març de 2015).

Edicte de 25 de febrer de 2015, de la Subdelegació del Govern a Girona, pel qual es publica la relació dels municipis de la província, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població de cadascun i el nombre de regidors que els corresponen, així com la relació d´entitats d´àmbit territorial inferior al municipal (BOP de Girona núm. 42, de 3 de març de 2015).

Edicte de 27 de febrer de 2015, de la Subdelegació del Govern a Lleida, pel qual es publica la relació dels municipis de la província, agrupats pels partits judicials establerts en l´article 8.6 de la Llei orgànica del règim electoral general, amb indicació de la xifra de població de cadascun i el nombre de regidors que els corresponen, així com la relació d´entitats d´àmbit territorial inferior al municipal (BOP de Lleida núm. 44, de 5 de març de 2015; correcció d´errades al BOP de Lleida núm. 46, de 9 de març de 2015).

Edicte de 26 de febrer de 2015, de la Subdelegació del Govern a Tarragona, pel qual es publica la relació dels municipis de la província, agrupats per partits judicials, amb la xifra de població de cadascun i el nombre de regidors que els corresponen, així com la relació d´entitats d´àmbit territorial inferior al municipal (BOP de Tarragona núm. 53, de 5 de març de 2015).

Acord de 20 de maig de 2015 de la Junta Electoral Central sobre la consulta relativa a la possibilitat del vot presencial dels interventors que pertanyen a una circumscripció electoral diferent a les que corresponen censalment a les eleccions municipals, a les meses davant les quals estan acreditats, a les eleccions autonòmiques i, en el seu cas, a entitats locals menors.Proclamació oficial de resultats

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de rectificació d´errades detectades en l´acta d´escrutini general.

Acord d’1 de juliol de 2015, de la Junta Electoral Central, pel qual es procedeix a la publicació del resum dels resultats de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, segons les dades que figuren en les actes de proclamació remeses per cadascuna de les juntes electoral de zona. Províncies: Araba-Àlaba, Astúries, Àvila, Badajoz, Barcelona i Bizkaia-Biscaia (BOE núm. 159, de 4 de juliol).


Recursos

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l´article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Instrucció de 13 de setembre de 1999, de la Junta Electoral Central, en desplegament de l'art. 66 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre procediment dels recursos contra actes dels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s´aproven les normes sobre tramitació dels recursos d´empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Acord de 15 de febrer de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre recursos contra la proclamació de candidatures.

Sentència núm. 149/2000, d´1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d´inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l´expressió "judicial" continguda en l´últim incís de l´article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l´article 21 de la LOREG (BOE núm. 239, de 5 d´octubre).

Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d´interpretació de l´article 66 de la Llei orgànica de règim electoral general, pel que fa a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat i neutralitat informativa pels mitjans de comunicació en període electoral (BOE núm. 74 de 28 de març).


Constitució i mandat de les corporacions municipals

 

Reial decret 693/1981, de 13 de març, pel qual es regula la constitució i el funcionament de comissions gestores en entitats locals (BOE núm. 91, de 16 d´abril; correcció d´errades al BOE núm. 110, de 8 de maig).

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986; correcció d´errades BOE núm. 12, de 14 de gener de 1987).

Acord de 6 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre l´extinció del mandat dels ajuntaments.

Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals (DOGC núm. 2609, de 30 de març).

Acord de 16 de maig de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre consultes relatives als candidats en l´elecció d´alcalde d´un ajuntament.

Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre la cobertura de vacant de regidor en el cas que un integrant de la llista de substituts estigui en coma.

Acord de 23 de gener de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre presidència de la sessió per a l´elecció d´un nou alcalde.

Acord de 24 d´abril de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre substitució d´un alcalde pedani.

Acord de 19 de juny de 2002, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre elecció d´alcalde i termini de presentació de moció de censura.

Acord de 19 de maig de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si, un cop transcorregut el temps de condemna d´inhabilitació especial per al càrrec públic d´alcalde, és possible recuperar aquest càrrec.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l´article 182 LOREG en relació amb la renúncia d´un regidor quan les vacants han de ser cobertes per ciutadans designats per les entitats polítiques corresponents.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la suspensió de la sessió constitutiva de la corporació en el cas de que algun dels regidors electes no pugui assistir per motius de causa major.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la consulta plantejada per diversos ajuntaments sobre qui exerceix l´autoritat en la mesa d´edat, en previsió de possibles incidents durant la sessió de constitució de les corporacions.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre si la declaració de béns i activitats dels regidors electes és un requisit necessari per adquirir la plena condició del càrrec.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes en relació amb l´elecció d´alcalde, declaració d´incompatibilitat i declaració de béns i activitats.

Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la substitució de càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Acord de 26 de maig de 2005, de la Junta Electoral Central, sobre la composició de la mesa per a l´elecció d´alcalde.

Ordre GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya (DOGC núm. 6880, de 27 de maig), modificada per l’Ordre GRI/160/2015, de 28 de maig (DOGC núm. 6885, de 4 de juny).


Despeses i subvencions electorals

Acord de 4 de desembre de 1991, de la Junta Electoral Central, sobre a qui ha d´abonar-se l´avançament de les subvencions quan no hi ha administrador general.

Acord de 9 d´abril de 1992, de la Junta Electoral Central, sobre la disposició dels saldos dels comptes corrents electorals.

Reial decret 562/1993, de 16 d´abril, pel qual es desenvolupa l´article 18 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l´Estat per al 1992, sobre el procediment especial de gestió de despeses electorals (BOE núm. 92, de 17 d´abril), modificat pel Reial decret 332/1999, de 26 de febrer (BOE núm. 58, de 9 de març).

Acord de 7 de setembre de 1994, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de l´aval bancari.

Acord de 16 de febrer de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Acord de 24 d´abril de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre el límit màxim de despeses electorals.

Instrucció de 27 d´abril de 1999, de la Junta Electoral Central, sobre la subvenció per tramesa directa i personal de documentació electoral en el supòsit d´eleccions simultànies (BOE núm. 103, de 30 d´abril).

Resolució de 20 de gener de 2000, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de les despeses electorals.

Instrucció 3/2007, de 22 de març, de la Junta Electoral Central, sobre el límit de despeses electorals en el cas de coincidència d´eleccions locals i d´eleccions a les assemblees legislatives de determinades comunitats autònomes (BOE núm. 76, de 29 de març).

Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 5 de juliol).

Acord de 29 de novembre de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre el finançament de les campanyes publicitàries fora del període de la campanya electoral a l´efecte de ser computat com a despesa electoral que ha de formar part del pressupost destinat al procés electoral corresponent.

Resolució de 31 de març de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l’Acord del Ple, de 26 de març de 2015, que aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals i autonòmiques de 24 de maig de 2015 (BOE núm. 84, de 8 d’abril).


  • Imprimeix