El Consell General d’Aran és la institució representativa, de govern i d’administració d’Aran, el qual assumeix, amb caràcter general, la gestió ordinària de l’Administració de la Generalitat en el territori d’Aran.

El dia 24 de maig de 2015 tindran lloc al territori d’Aran les eleccions al Consell General d’Aran, les quals esdevenen simultàniament amb les eleccions municipals.

Els 13 consellers generals en què es constiueix el Consell General d’Aran són elegits per sufragi universal, igual, lliure, directe i secret d’acord amb la distribució territorial següent:

Consellers generals
Pujòlo 2 consellers generals
Arties e Garòs
2 consellers generals
Castièro 4 consellers generals
Marcatosa 1 consellers generals
Lairissa 1 consellers generals
Quate Lòcs 3 consellers generals

Dades del procès electoral

L’elecció directa dels consellers generals s’efectua, d’acord amb la legislació electoral vigent, entre les candidatures, en llistes tancades i bloquejades, que al terçó corresponent hagin aconseguit més del 5% del total de vots vàlidament emesos, i en aplicació del sistema d’Hondt.

Mapa de CatalunyaAran es divideix en sis circumscripcions, corresponents als sis terçons històrics formats per: Pujòlo, Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa, Lairissa i Quate Lòcs.