Les diputacions provincials són els òrgans de govern de la província i tenen caràcter supramunicipal.

Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició s’estableix a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de diputats que correspon a cada diputació provincial es determina segons els residents de cada província, d’acord amb l’escala següent:

 

• Fins a 500.000 residents: 25 diputats

• De 500.001 a 1.000.000: 27 diputats

• De 1.000.001 a 3.500.000: 31 diputats

• De 3.500.001 en endavant: 51 diputats

 

Les juntes electorals provincials reparteixen, proporcionalment i atenent el nombre de residents, els llocs corresponents a cadascun dels partits judicials el desè dia posterior a la convocatòria d’eleccions.

Les juntes electorals de zona fan el repartiment dels llocs de les diputacions provincials, un cop constituïts els ajuntaments de la província, de la manera següent:

• Es fa una relació de tots els partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions d’electors que hagin obtingut almenys un regidor/a dins del partit judicial, en ordre decreixent, segons els vots obtinguts.

• Un cop feta aquesta operació, la junta electoral de zona fa el repartiment dels llocs que corresponen en cada partit judicial a les formacions polítiques, mitjançant el procediment de la llei d’Hondt, segons el nombre de vots obtinguts.

Un cop feta l’assignació de llocs de diputats, la junta electoral de zona convoca separadament, dins els cinc dies següents, els regidors dels partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions d’electors que hagin obtingut lloc de diputats, perquè elegeixin, d’entre les llistes de candidats que tenen l’aval d’almenys un terç d’aquests regidors, els que han de ser proclamats diputats, a més de tres suplents.

Un cop feta l’elecció, la junta electoral de zona proclama els diputats electes i els suplents.

Mapa de CatalunyaCatalunya està formada per 947 municipis agrupats en 42 comarques