Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana
Primavera 2002


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan Solé i Camardons

Aquest article recull les principals aportacions de l'estudi "Usos i actituds de les empreses associades a la Unió de Companyies i Entitats Asseguradores i Reasseguradores de Catalunya (UCEAC)" promogut pel Departament de Cultura en el marc del conveni entre la UCEAC i la Generalitat. Aquest treball l'ha dut a terme l'Institut DEP (www.dep.net) per mitjà d'una enquesta als dirigents de les empreses i la recollida i observació d'usos lingüístics en diversos documents empresarials. Cal destacar la col·laboració de la UCEAC en la realització d'aquest estudi publicat íntegrament a la col·lecció d'estudis de l'Institut de Sociolingüística Catalana de la DGPL.

Versió per imprimir en PDF. 334 k

 

Sumari

1. Objectius i metodologia
2. Usos lingüístics
3. Actituds lingüístiques
4. Valoració de la política lingüística
5. Interès pels serveis lingüístics
6. Recomanacions
7. Recursos lingüístics en línia

1. Objectius i metodologia

1.1. Objectius

L'objectiu general d’aquest estudi és descriure la situació actual del català en les empreses associades a la UCEAC. Els objectius específics són:

a) Conèixer els usos lingüístics en aspectes com: imatge corporativa i retolació exterior; publicitat; opuscles, catàlegs i pòlisses; nòmines i contractes de treball; atenció directa al públic i telefònica; comunicació escrita amb el client; comunicació interna oral i escrita.
b) Conèixer les expectatives de les empreses pel que fa a l'augment de l’ús del català.
c) Detectar els motius que addueixen les empreses per utilitzar el català o no fer-ho.
d) Conèixer l'opinió d'aquestes empreses sobre la política lingüística de la Generalitat.
e) Avaluar l'interès dels serveis lingüístics oferts a les empreses

1.2. Metodologia

Univers d’estudi: 115 empreses asseguradores i reasseguradores ubicades a Catalunya i membres de la UCEAC. D'aquestes 43 són grans empreses i 72 mitjanes o petites. Cal tenir present que la UCEAC compta amb 142 entitats associades. D'aquestes, 27 formen part d'algun grup empresarial. S'ha entrevistat un representant per grup.

Mètode de realització de l’entrevista: Entrevista personal als 115 directius de les empreses mitjançant un qüestionari semiestructurat.

Mostra: Realització d'un total de 72 entrevistes vàlides, que representa el 62,6% de l'univers d'estudi. Concretament, s'ha entrevistat el 78,6 % de les 43 grans empreses; i el 54,2 % de les 72 mitjanes i petites. No obstant això, no es pot parlar de marges d'error estadístic ja que no hi ha hagut cap selecció probabilística de la mostra.

Treball de camp: El treball de camp s’ha fet entre el 27 de novembre de 2000 i el 22 de febrer de 2001.

Procés metodològic: La tria de les empreses ha estat feta a partir dels criteris de la UCEAC: s'ha distingit entre grans empreses que facturen més de 30.000 milions de pessetes, i mitjanes i petites que en facturen menys de 30.000.

2. Usos lingüístics

2.1. Ús empresarial del català

El català i el castellà conviuen com a llengües de treball en les empreses associades a la UCEAC. La utilització de cada una d'aquestes llengües varia en funció de la tasca empresarial a què ens referim i al tipus d’empresa segons si és petita i mitjana o gran. Més del 85 % de les empreses de la UCEAC utilitza sempre o sovint el català en l'atenció directa al públic i telefònica i en la comunicació interna oral.

En els aspectes més comercials sis de cada deu empreses (59,6 %) utilitza sovint o sempre el català a l'hora de fer publicitat a Catalunya i el 54,4 % de les empreses l'utilitza en la imatge corporativa i la retolació exterior.

 


1 de 9