Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan Solé i Camardons


CONTINUA


2.6. Directrius lingüístiques internes

Malgrat que hi ha un cert predomini de les empreses que prefereixen no regir-se per cap directriu lingüística pròpia en relació amb l'ús del català (55,6 %), un 44,4 % afirma tenir-ne, tot i que aquestes tenen un caràcter informal ja que no estan recollides en cap document.

Taula 6. Em podria resumir aquestes directrius?

Directrius lingüístiques

Total

Grandària

Grans

Mitjanes i petites

Adaptar-se a la llengua del client

50,0

65,0

25,0

Utilitzar el català de manera preferent

37,5

15,0

75,0

Intentar aplicar la llei de normalització lingüística

9,4

15,0

-

Saber escriure, llegir i parlar el català és un requisit per a la selecció de personal

3,1

5,0

Base (Tenen definides directrius lingüístiques)

32

20

12

El català i la selecció de personal

Gairebé la totalitat d’empreses associades a la UCEAC té en compte el català en els processos de selecció del personal que tindrà un tracte directe amb el públic. El coneixement del català és considerat més com a requisit indispensable per a formar part de la plantilla (68,0 %), que com a mèrit de valoració (27,8 %). Només el 4,2 % de les empreses d'aquest sector no el consideren un criteri a tenir en compte.

3. Actituds lingüístiques

3.1. Evolució i valoració de l'ús del català

Segons la pregunta formulada a l'entrevista, els directius de les empreses d'assegurances creuen que l'ús del català ha augmentat en aquests darrers tres o quatre anys en el 75 % de les empreses associades a la UCEAC. D'aquestes, el    41,7 % ha experimentat un lleuger augment i el 33,3 % un gran augment.

Els dos motius principals que expliquen l’augment en la utilització del català en el sector de les companyies d'assegurances són: les noves incorporacions de personal format en català (42,6 %), i la creixent demanda que el mercat i la societat fan envers l'ús del català (42,6 %).

D'altra banda, el principal factor pel qual s'ha mantingut el mateix nivell d'ús del català en els darrers anys en aquest sector empresarial és la falta de canvis en l'estructura i la política lingüística de les companyies (73,3 %).

Valoració de l'ús del català

Més de la meitat de les empreses associades a la UCEAC valora alt l'ús del català a les seves organitzacions (51,4 %), el 36,1 % el valora com a moderat i, en canvi, només l'11,1 % considera que en fan un baix ús. La valoració mitjana de l’ús del català és de 6,6 en una escala del 0 al 10, on el 0 equival a molt baix i el 10 equival a molt alt.

El principal motiu que explica l’elevat ús del català en una part d'aquestes empreses és el fet de tractar-se de la llengua principal dels treballadors (40,5 %). A pesar d'aquesta valoració positiva, si el català no s'utilitza totalment és perquè s'alterna el seu ús amb el del castellà a nivell intern i extern (35,1 %) i perquè bona part de la documentació es redacta principalment en castellà (21,6 %).

La majoria de les empreses que tenen un nivell moderat d'utilització del català      (65,4 %), ho expliquen per l'ús indistint que es fa del català i el castellà en la seva organització. En segon lloc, els motius de l’ús moderat del català apunten al fet que es tracta d'empreses on el castellà és la llengua vehicular de l'organització i de les persones que la integren (26,9 %), tenint en compte també que es tracta d’organitzacions dependents d’una seu central ubicada fora de Catalunya (19,2 %).

Aquelles empreses que valoren com a baix el seu ús del català donen tres motius principals relacionats amb la centralització del sistema fora de Catalunya (25 %), en compartir l'ús del català amb el del castellà (25 %) i el fet que el castellà predomini com a llengua principal dels treballadors i l'organització (25 %).

Gràfic 3. Com valora l'ús del català en la seva empresa?

Com valora l'ús del català en la seva empresa?

 


5 de 9