Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan Solé i Camardons


CONTINUA


Tant les grans empreses d'assegurances com les mitjanes i petites manifesten la seva aprovació a la política lingüística de la Generalitat.

Taula 9. Fins a quin punt està vostè d'acord amb el fet que a Catalunya…?

Idea

Molt d'acord

Més aviat d'acord

Indiferent

Més aviat en desacord

Molt en desacord

Els consumidors, els clients o proveïdors siguin atesos en llengua catalana si així ho desitgen

86,1

13,9

-

-

-

Tots els treballadors i directius que es relacionen amb el públic haurien de saber llegir, parlar i escriure en català.

61,4

38,6

-

-

-

La Generalitat de Catalunya promogui l'increment de l'ús del català en tots els àmbits econòmics i socials

55,7

37,1

5,7

1,4

-

5. Interès pels serveis lingüístics

5.1. Grau d'interès general

La majoria de les empreses d'assegurances (83,3 %) està interessada a col·laborar amb el Departament de Cultura pel que fa als seus serveis, ja que creuen que els ajudaran a millorar la seva oferta empresarial adequant els seus productes tant a les exigències de la Llei de política lingüística com a les exigències del públic català. Aquesta distribució significa que, de les 72 empreses entrevistades, un total de 60 empreses estan interessades a rebre més informació dels serveis que ofereix el Departament de Cultura.

5.2. Grau d'interès per tipus de servei

Gran part dels serveis presentats han obtingut una bona valoració per part dels responsables de les empreses. El 80 % de les empreses entrevistades ha mostrat un elevat interès per les resolucions de problemes immediats (com les consultes puntuals sobre terminologia específica) i la informació i l'oferiment d'eines de treball lingüístic (tant bibliogràfiques com informàtiques).

En el gràfic de mitjanes es pot observar les altes puntuacions que han rebut tots els serveis, en una escala on el 0 equival a gens d'interès i el 10 a molt interès. Són especialment bones, amb mitjanes superiors al 8, les valoracions dels tres primers serveis: informació sobre correctors ortogràfics, verificadors de textos i programes informàtics en català, les consultes puntuals sobre terminologia específica i l'oferiment dels vocabularis específics disponibles.

Gràfic 6. Valori, si us plau, el grau d'interès per a la seva empres dels següents serveis que ofereix el Departament de Cultura

Valoració del grau d'interès dels serveis del Departament de Cultura

 

 

 


8 de 9