Web del l'Oficina de Gestió Empresarial -

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Oficina de Gestió Empresarial

 
Inici > Tràmits per tema > Marques i Patents > Preguntes freqüents
Preguntes freqüents de marques i patents

1. És obligatòria la inscripció al registre de marca o nom comercial?

No. Però servirà per protegir-la i evitar que la copiïn o per evitar possible denúncia
d'algú altre que reclami per idèntica o similar.

2. Què es pot registrar com a marca?

Paraules i combinacions de paraules; imatges, figures, símbols i dibuixos; lletres, xifres
i les seves combinacions; formes tridimensionals; sons; qualsevol combinació dels
anteriors.

3. Com puc saber si un nom ja està registrat?
Entrant al web www.oepm.es, secció "Consulta por ti mismo", i dins el "localizador de marcas" amb l'opció "busqueda por denominación".

4. Si no he trobat un nom a la consulta, és segur que es podrà registrar?
No, el fet que una marca no surti a cap de les consultes no és garantia de que es podrà registrar, i a l'inrevés, encara que surti pot ser que s'admeti el seu registre

5. Què pot evitar que s'atorgui una marca?

Que l'OEPM determini la denegació de la sol·licitud de Marca o Nom Comercial per alguna de les causes descrites a la Llei de Marques.

6. Què és un suspens?

És la interrupció del procediment d'atorgament de marca. El declara la OEPM per dos motius:
1.-Defectes formals, per manca de dades a les instàncies, taxes incorrectes, o paraules prohibides o incorrectes.
2.-Per oposicions presentades per tercers.

7. Què és una contestació al suspens?

Un cop la OEPM notifica el suspens a l'interessat, aquest pot interposar contestació al suspens amb l'imprès corresponent de "contestación al suspenso"
Els suspensos per defectes formals acostumen a comportar el pagament de taxa de modificacions.
En el cas de suspens originat per oposició d'un tercer la presentació de la contestació al suspens serà GRATUÏTA.

8. Què és una oposició?

És el tràmit mitjançant el qual un tercer afectat exposa les seves raons per les quals no vol que s'atorgui una marca.

9. Que és una classe?

Les marques i noms comercials es paguen, es registren i queden protegits dins de determinades classes, en funció de l'ús que es té previst donar-les-hi.

Les classes poden ser de productes o serveis, estàn especificades en la Classificació de Niza.

10. Com saber quina classe i descripció correspon al meu producte?
Podeu consultar el text de la Classificació de Niça, sol.licitar informació al telèfon 902 15 75 30 o contractar els serveis d'un agent de marques i patents.

11. Quantes classes pot tenir una marca?
Totes les que es vulguin. Cal tenir en compte però, que caldrà pagar la taxa per cada classe que se sol·liciti.

12. Val el mateix registrar un nom que un logotip?
Sí. El preu ve determinat per la quantitat de classes que se sol·liciten, independentment de si aquesta és denominativa, gràfica o mixta.

13. Quan es presenta un Recurs?

Si després de la contestació al suspens la OEPM denega la sol·licitud, el sol·licitant podrà interposar Recurs d'alçada. Aquest exhaureix la via administrativa i després ja vindria el contenciós administratiu davant del jutge. Per la concessió de la sol·licitud, una tercera persona afectada (l'oponent) també pot presentar recurs a la resolució de l'OEPM.

14. Què és el BOPI?

Butlletí Oficial de la Propietat Industrial. En aquest butlletí es publiquen totes les sol·licituds de marques i totes les resolucions de concessió o denegació de marques.
Veieu aquí les instrucions sobre com consultar-lo.

15. Quant dura la protecció del registre de marques?

És indefinida, però cal renovar-la cada 10 anys, en els 6 mesos anteriors abans de transcórrer 10 anys des de la sol·licitud.