Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Anàlisi del terme 'pariente' com a forma de tractament en la comunitat sikuani de Puerto Gaitán (Colòmbia), per John Alexander Roberto Rodríguez


CONTINUA


Aquest estudi, doncs, es pot entendre com una ratificació empírica de la postura que tendeix a incloure la sociolingüística dins de la dialectologia; a través seu és factible percebre com resulta artificiós tractar de separar les variants diastràtiques de les diatòpiques. Igualment, és fàcil reconèixer la intenció obertament crítica dels fets socials que es desprenen de l’anàlisi lingüística, que no per això deixa de ser objectiva, amb la qual cosa l’emmarquem en la frontera de l’anàlisi crítica dels discursos.

3. Metodologia

Pel que fa al mètode, es conserva el model tradicional de la geografia lingüística ja que es reconeix un nombre reduït d’informants (deu en total). Per recollir materials tenim mètodes qualitatius (observació de parla espontània, observació participant) i quantitatius (entrevistes, enquestes), obeint a la mateixa naturalesa del problema basada en relacions de classe, és a dir, de tall diastràtic, percebut en un primer contacte amb la comunitat sikuani que habita la zona de Puerto Gaitán.

4. Variables

Cal recalcar el caràcter preliminar d’aquesta anàlisi a causa, en part, dels grans inconvenients en el seu desenvolupament, com són: 1) temps de permanència amb la comunitat, 2) certa desconfiança dels informants cap als investigadors, 3) gestions i tràmits burocràtics per fer enquestes i entrevistes, 4) falta de suport estatal, 5) dificultats d’accés a la zona per la presència de grups subversius, entre d’altres.

5. Els sikuani i la forma de tractament ‘pariente’

Actualment les comunitats de l’ètnia sikuani a Colòmbia viuen un procés accelerat de pèrdua d’identitat cultural a conseqüència del contacte interètnic. La seva relació amb el 'blanc', de qui tracten d’emular l’estil de vida, els ha portat a un estat d’estranyament que es manifesta simultàniament en la pèrdua d’identitat i la no-acceptació per part dels grups 'civilitzats'. Avui dia, els membres de la família sikuani habiten tant als resguards com als pobles pròxims a aquests, enmig d’un ambient d’hostilitat donada la naturalesa dels seus patrons culturals i l’errada transposició que fan dels patrons colons. Ser sikuani ha deixat de ser sinònim de ‘patrimoni nacional’ per convertir-se en ‘problemàtica social’. Emparat en aquesta idiosincràsia nacionalista perduda, l’aborigen es veu a si mateix com a ‘objecte’ d’interès del turista i, sobretot, dels investigadors de les diferents universitats que hi acudeixen, i tendeix a usufructuar-se econòmicament d’aquesta condició a través d’exigències a les autoritats civils (departamentals i nacionals) per acabar oblidant les seves responsabilitats i deixar-se despreocupadament en mans del govern. Les terres que els han estat condonades en molts dels casos ni tan sols les utilitzen per viure-hi; com a molt, per establir-hi conreus o cria de bestiar, aus de corral o piscicultura. Això només demostra el mal que l’aplicació de models aliens a la realitat (polítiques proteccionistes) exerceix sobre una cultura amb caràcters propis.

L’‘alienació’ cultural de la comunitat té quatre modalitats bàsiques d’expressió en el Meta: social, religiosa, investigativa i política. L’alienació social es produeix per la penetració dels colons amb la seva càrrega de productes, bars, festes, prostíbuls, etc., és a dir, tota la saga d’hàbits quotidians típics dels sistemes ‘civilitzats’. En segon lloc, l’afany cru i desconsiderat de les ‘missions’ catòliques i protestants de fer créixer el nombre d’adeptes obligant-los a desprendre’s de la seva riquesa mitològica, ritual i de creences mil·lenàries. D’una altra banda, hi ha els grups d’investigació lingüística, antropològica, etc., mal entrenats en els mètodes de conservació d’identitat, que entren i obtenen la informació que requereix el seu treball trepitjant desprevingudament l’autonomia de les comunitats. Per últim, ens trobem amb la pesada càrrega de les polítiques estatals habituades a solucionar problemàtiques d’índole social assignant recursos, però mai a establir un estudi detallat dels factors heterogenis que incideixen en aquesta qüestió i a partir d’aquí encaminar millor el pressupost.

Dins de les principals manifestacions de la despersonalització tenim en primera instància la marcada penetració dels valors mercantils; canvi en el tipus d’autoritat politicoadministrativa cada vegada menys en mans del capità, bruixot o xaman; oblit de les tradicions culturals: balls (les danses col·lectives són substituïdes pels ritmes tropicals), menjar, beure, vestit, elements per a la caça i la pesca; i, en general, la aculturació material, espiritual i social (els fills abandonen la llar, canvia el rol de la dona...).

"En conclusió, l’indígena que ha suportat un procés accelerat d’aculturació i persecució física és un desadaptat social, sense identitat de cap gènere. Ja no està lligat a la seva comunitat però tampoc no és acceptat per la societat "civilitzada". Com que ha descobert que la societat gira entorn dels diners i a la possessió de béns materials, pensa que aconseguint-ho pot esborrar una mica la seva suposada inferioritat i deixarà de ser tractat i vist com a "irracionals". De tota manera, la seva escassa experiència en el món mercantil i monetari facilita els enganys i les trampes que tradicionalment li paren els sectors amb els quals es relaciona." (Agudelo y Cantor, 1988)

 

2 de 7