Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja(1) , per Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i Natxo Sorolla


CONTINUA


4.2.4. Autoconfiança lingüística en català

A Mataró, els alumnes tenen una índex d’autoconfiança lingüística mitjà en català (0,5; en una escala de -1 a 1). Com passava també en les actituds, les diferències són minses entre els subgrups a Mataró.

Taula 10. Autoconfiança lingüística en català a Mataró i la Franja

 

Mataró

 

la Franja

N
Mitjana
N
Mitjana

Tots els alumnes

889
0,5
205
0,3

Alumnes amb LP castellà

304
0,4
56
0,1

Alumnes amb LP castellà que tenen LI castellà

184
0,4
39
0,06
Alumnes amb LP castellà que tenen LI català i castellà
107
0,5
10
0,3

En el cas de la Franja, les diferències són més evidents. En general, els alumnes de la Franja declaren tenir una autoconfiança en català inferior a la de Mataró; especialment els alumnes que s’identifiquen només amb el castellà, que tenen un índex de confiança de 0,06.

4.2.5. Llengua amb els germans

Les dades d’ús de català i castellà amb els germans indiquen que a Mataró la llengua majoritària que els alumnes parlen amb els seus germans és el castellà (32%). A continuació, els alumnes es divideixen entre els que els parlen català i castellà (27,7%) i català (28,7%). Ara bé, aquestes dades canvien quan ens fixem en l’alumnat que fa servir el castellà amb els seus progenitors: dels alumnes que parlen amb els seus pares en castellà, el 68,9% hi parlen també amb els seus germans, mentre que el 26,2% hi parla en català i castellà (els percentatges pràcticament no varien en el cas dels alumnes que tenen el català i el castellà com a llengua d’identificació).

Taula 11. Llengua amb els germans a Mataró

 

Català

Català i Castella

Castella

Altres llengües

N

%

N

%

N

%

N

%

Tots els alumnes

253

28,7

245

27,7

283

32,0

102

11,5

Alumnes amb LP castellà

5

1,6

80

26,2

210

68,9

10

3,3

Alumnes amb LP castellà
que tenen LI castellà
4
2,2
36
19,9
137
75,7
4
2,2

Alumnes amb LI català
i castellà

1

0,9

28

25,2

76

68,5

6

5,4

Els alumnes de la Franja –igual que els de Mataró—parlen majoritàriament en castellà amb els seus germans (36,7%). Tot seguit, hi ha un grup que hi parla en català (28%) i un tercer grup que hi parla en català i castellà (23,2%). Si ens fixem en el grup que té com a llengua amb els progenitors el castellà, la gran majoria (84,7%) parla en castellà amb els germans. Pel que fa a la llengua d’identificació, els resultats mostren que els alumnes que incorporen el català amb els seus germans tendeixen a identificar-se amb totes dues llengües.

Taula 12. Llengua amb els germans a la Franja

 

Català

Català i Castella

Castella

Altres llengües

N

%

N

%

N

%

N

%

Tots els alumnes

58

28,0

48

23,3

76

36,7

25

12,1

Alumnes amb LP castellà

0

0

9

15,8

48

84,2

0

0

Alumnes amb LP castellà
que tenen LI castellà

0

0

5

11,6

38

88,4

0

0

Alumnes amb LI català
i castellà

0

0

3

42,9

4

57,1

0

0

 

 

   


7 de 9