Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja(1) , per Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i Natxo Sorolla


CONTINUA


Taula 7. Competència lingüística en català oral a Mataró i a la Franja

 

Mataró

 

la Franja

N
Mitjana
N
Mitjana

Tots els alumnes

990
9,0
205
7,3

Alumnes amb LP castellà

334
8,6
55
5,8

Alumnes amb LP castellà que tenen LI castellà

194
8,3
39
5,1
Alumnes amb LP castellà que tenen LI català i castellà
125
8,8
10
8,1

Nota. LP = llengua amb progenitors. LI = llengua d’identificació.

Les dades sobre competència lingüística a la Franja mostren tres diferències comparades amb Mataró. Primer, la competència de tot l’alumnat és més baixa (7,3 de mitjana). Segon, l’alumnat que s’identifica d’alguna manera amb el català és el que té més competència en català (8,1 llengua d’identificació català i castellà). Finalment, l’alumnat que s’identifica amb el castellà és el que té una competència baixa.

4.2.2. Xarxes socials

Quan s’analitzen les xarxes socials dels alumnes de Mataró s’observa que, a grans trets, els alumnes tenen xarxes socials en castellà (0,3 de mitjana; 0=no utilitzar mai el català, 1=només utilitzar el català). De cada 10 amics que tenen els joves de Mataró, parlen en català amb 3. L’ús del castellà encara és més accentuat en el cas dels alumnes que tenen el castellà com a llengua amb els progenitors i s’identifiquen amb el castellà.

Taula 8. Xarxes socials i ús del català a Mataró i a la Franja

 

Mataró

 

la Franja

N
Mitjana
N
Mitjana

Tots els alumnes

643
0,3
159
0,2

Alumnes amb LP castellà

207
0,1
43
0,07

Alumnes amb LP castellà que tenen LI castellà

123
0,08
28
0,02
Alumnes amb LP castellà que tenen LI català i castellà
74
0,1
28
0,2

Les dades sobre xarxes socials a la Franja mostren que si es té en compte la totalitat de l’alumnat, l´índex és aproximadament el mateix que a Mataró (0,2). Es pot observar que els alumnes que s’identifiquen amb el català i castellà tenen xarxes socials on el català és més present, mentre que els que tenen el castellà com a llengua amb els progenitors pràcticament no tenen xarxes socials en català.

4.2.3. Actituds vers el català

Pel que fa a les actituds vers el català, a Mataró, els alumnes tenen una actitud molt favorable cap a aquesta llengua (0,7 en una escala que va de -1 a 1). Comparant els subgrups lingüístics s’hi observen poques diferències.

Taula 9. Actituds lingüístiques vers el català a Mataró i la Franja

 

Mataró

 

la Franja

N
Mitjana
N
Mitjana

Tots els alumnes

882 0,7   198 0,6

Alumnes amb LP castellà

304 0,6   53 0,5

Alumnes amb LP castellà que tenen LI castellà

181 0,6   38 0,4
Alumnes amb LP castellà que tenen LI català i castellà 108 0,7   10 0,7

Pel que fa a les actituds vers el català a la Franja, en general, són menys favorables que a Mataró (0,6). Igual que s’observava en altres dades, els alumnes que incorporen el català com a llengua d’identificació són els que tenen actituds més favorables i els que tenen el castellà exclusivament com a llengua d’identificació són els que tenen actituds menys favorables.

 

 

     


6 de 9