Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja(1) , per Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i Natxo Sorolla


CONTINUA


Figura 2. Llengua amb els progenitors i d’identificació a la totalitat de la Franja (EULF 03) i a la població escolar de sisè a poblacions específiques de la Franja

Per tal d’explicar les diferències entre ús de llengües amb els progenitors i la llengua d’identificació, és útil examinar un cas en concret: la llengua d’identificació dels alumnes que parlen en castellà amb els seus progenitors (taula 6). Les dades de la taula mostren que tant a Mataró com a la Franja la majoria de parlants que parlen amb els progenitors en castellà s’identifiquen amb aquesta llengua, tot i que la proporció és molt més alta a la Franja que a Mataró (72,7% i 58,3%, respectivament); i que els que no s’identifiquen exclusivament amb el castellà ho fan principalment amb totes dues llengües, sobretot a Mataró (37,3%).

Taula 6. Llengua d’identificació dels parlants que tenen el castellà com a llengua amb els progenitors

 

Mataró

 

la Franja

N
%
N
%

Català

11
3,2

 

6

9,1

Català i castellà

128
37,3

 

11

16,7

Castellà

200
58,3

 

48

72,7
Altres llengües
4
1,2
1
1,5

TOTAL

343
100

 

66

100

En resum, les dades de les taueles 4-6 sobre llengua d’identificació i amb els progenitors a Mataró i la Franja mostren el següent:

1. Les mostres de sisè de primària de Mataró i la Franja s’assemblen en un aspecte important: la identificació bilingüe és la més freqüent en totes dues poblacions (36,3% a Mataró i 35,5% a la Franja), al contrari del que passa amb la població total de Catalunya i la Franja, en què la població s’identifica majoritàriament amb una llengua, ja sigui el català o el castellà.

2. En general, en la població preadolescent, tant a Mataró com a la Franja, la llengua d’identificació i la llengua amb els progenitors no coincideix (l’únic cas en que coincideix és en el cas del català a Mataró). En concret, s’observen les següents tendències:

• A Mataró, hi ha un increment de llengua amb els progenitors a llengua d’identificació pel que fa al català i un descens pel que fa al castellà. En canvi, passa el contrari a la Franja.
• Pel que fa a l’opció bilingüe, s’observa que hi ha un percentatge de l’alumnat que té el català i el castellà com a llengües d’identificació però que no les usen amb els seus progenitors: a Mataró un 29,4% de l’alumnat declara que utilitza totes dues llengües amb els seus progenitors mentre que un 36,9% s’identifica amb totes dues llengües. A la Franja, un 29,3% declara que usa totes dues llengües amb els seus pares, però un 35,5% s’identifica amb totes dues llengües.

3. El desequilibri entre la llengua d’identificació i la llengua amb els progenitors en el cas del castellà se salda a favor d’identificar-se amb totes dues llengües.

4.2. Anàlisi descriptiva

Per tal d’investigar amb més profunditat la relació entre llengua d’identificació i la llengua amb els progenitors, a continuació s’estudia el cas dels alumnes que tenen el castellà com a llengua amb els progenitors per tal d’esbrinar els possibles factors explicatius de la seva llengua d’identificació. En concret, s’estudia la interrelació de llengua amb progenitors en castellà i llengua d’identificació amb quatre variables sociolingüístiques que en estudis anteriors s’han relacionat amb la llengua i la identitat: la competència lingüística, les xarxes socials, les actituds, l’autoconfiança i la llengua amb els germans.

4.2.1. Competència lingüística oral en català

Les dades de competència en català oral parlat a Mataró mostren que tots els alumnes s’autoavaluen amb un nivell alt (9 de mitjana, 10 és el màxim). Les diferències entre els estudiants que tenen el castellà com a llengua amb els progenitors i la totalitat dels estudiants només és de 0,4 punts. I si concretem més, i ens fixem amb els dos subgrups, veiem que els preadolescents que parlen amb els pares en castellà i que s’identifiquen amb totes dues llengües tenen una puntuació molt més pròxima a la mitjana que els que només s’identifiquen amb el castellà.

 

 

 

   


   
5 de9