Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


De les pràctiques monolingües familiars a la identificació bilingüe: el cas dels preadolescents de Mataró i la Franja(1) , per Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i Natxo Sorolla


CONTINUA


En concret, les preguntes d’investigació de l’estudi són:

  • 1. Quina és la llengua d’identificació dels preadolescents de sisè de primària a Mataró i a la Franja?
  • 2. Quina llengua parlen els joves als seus progenitors a Mataró i a la Franja?
  • 3. Com es relacionen les variables sociolingüístiques (competència oral, xarxa social, actitud, autoconfiança, llengua parlada als germans) amb els diferents grups de llengua amb progenitors i d’identificació?
3. Metodologia de l’estudi

Un total de 1017 alumnes de sisè de primària de les escoles (públiques i concertades) de Mataró i 245 de les escoles del Baix Cinca i la Llitera (la Franja)(4) van participar en aquest estudi. L’edat mitjana dels participants era de 12 anys. I la distribució per gènere a Mataró era de 506 nois (50,5%) i 495 noies (49,5%); a la Franja era de 126 nois (51,9%) i 117 noies (48,1%).

Per obtenir les dades es va repartir un qüestionari sociolingüístic en què es demanava informació sobre les variables estudiades a més a més d’altres que no es tracten aquí (per exemple, consum mediàtic, motivació, etc.). La taula 2 inclou un exemple d’ítem per a cadascuna de les variables estudiades i la font d’on s’han extret les preguntes o ítems.

Taula 2. Variables sociolingüístiques, exemples d’ítems i font dels ítems

Variable sociolingüística

Qüestionari sociolingüístic

Font

Llengua d’identificació
(1 ítem)

- Pregunta: Quina és la teva llengua?

- Opcions de resposta: Català/ castellà/ tant català com castellà/ una altra

EULC 03

Llengua amb progenitors
(2 ítem)

- Pregunta: Quina llengua parles amb el teu pare? Quina llengua parles amb la teva are?

- Opcions de resposta: Només o sobretot en català/ igual en català que en castellà/ només o sobretot en castellà/ en una altra llengua

EULC 03

Actitud lingüística (10 ítems per al català i 10 per al castellà)

- Afirmació: Em sembla bé que tots els nens i nenes de Catalunya estudiïn el català.

- Opcions de resposta: Sí/ No

Huguet & Suïls (1998)

Competència lingüística
(4 ítems, un per a cada habilitat lingüística)

- Afirmació: Sé parlar en català

- Escala de resposta: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EULC 03

Xarxa social - Instruccions: Escriu els noms de les 20 persones amb qui més et relaciones. En quina llengua hi parles tu amb aquesta persona?

- Opcions de resposta sobre les llengües: català/ igual en català i castellà/ castellà/ altres llengües
Molina (2005)

Autoconfiança lingüística
(6 ítems)

- Afirmació: Em sembla que sé prou català per poder escriure’l amb comoditat.

- Opcions de resposta: Escala Likert d’acord-desacord de 5 punts.

Clément & Baker (2001) (adaptat)

Per a cadascuna de les variables, es van obtenir índexs a partir d’un o més ítems. Per exemple, en el cas de llengua d’identificació, es va obtenir l’índex a partir d’un sol ítem (el de la taula 2), mentre que l’índex de llengua amb els progenitors combina dos ítems (llengua que el participant parla amb el pare i llengua que parla amb la mare).

La definició de les variables llengua amb els progenitors i llengua d’identificació va ser la mateixa que per a l’EULC 03. No es va utilitzar la denominació llengua pròpia perquè aquest concepte sovint s’ha utilitzat en un sentit més aviat polític i institucional. Així doncs, es considera com a llengua d’identificació la llengua que el parlant considera “la seva llengua”.

Per tal de construir la variable llengua amb els progenitors es va partir de dos ítems del qüestionari (taula 3). Les respostes a aquests dos ítems es van codificar tal com es mostra en la tercera columna de la taula 3, és a dir tenint en compte que les categories “català” o “castellà” es referien a la quasi exclusivitat d’ús de les respectives llengües amb tots dos progenitors, mentre que la categoria “català i castellà” podia representar una varietat de situacions.

 

   


 

3 de 9