Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Política lingüística a les empreses multinacionals i empreses de serveis públics a Catalunya, per Joan Solé Camardons, Jonatan Castaño i Agustí Díaz


CONTINUA


Per a les empreses de serveis públics s’ha demanat sobre l’adequació lingüística de cada perfil lingüístic: “Quin percentatge té els coneixements de català adequats al seu lloc de treball?”

Taula 2. Quin percentatge de personal té els coneixements de català adequats al seu lloc de treball?

Adequació lingüística al lloc de treball

% sí

Porteria i subaltern

72,3

Telefonista, recepcionista i conserge

82,9

Directius, tasques de gestió i secretaria

87,8

Tècnics i comercials

88,8

Manteniment i operaris

82,9

2.4 Llengua vehicular de la formació interna a l'empresa

Quant a la llengua vehicular dels cursos de formació a càrrec de l’empresa, en les multinacionals l’ús del català declarat pels enquestats, exclusivament o conjuntament amb el castellà, se situa a l'entorn del 62%, mentre que en les empreses de serveis públics és del 43%. Cal destacar per comparar les dades que a les empreses de serveis públics no se’ls donava l’opció de contestar en català i en castellà igual i per això han sortit respostes més polaritzades.

Taula 3. Llengua de la formació interna del personal

Llengua dels cursos de formació del personal

Multinacionals

Empreses serveis públics

En català

36,3

43,1

En català i en castellà per igual

25,6

_

En castellà o un altre idioma

36,2

56,9

2.5 Criteris lingüístics en la selecció de personal

El 51% de les multinacionals i els 38% de les empreses de serveis públics declaren que el coneixement de la llengua catalana és un requisit en tots o en algun dels llocs de treball d’aquestes empreses; mentre que el 25% i el 24% respectivament, el consideren només un mèrit en la selecció del seu personal.

Taula 4. Criteris lingüístics en la selecció de personal

Tipus de criteri lingüístic

Multinacionals

Empreses serveis públics

Català, com a requisit en tots o en algun lloc

50,7

38,1

Català com a mèrit en tots o en algun lloc

25,4

23,9

El català no és un criteri de selecció

23,7

38,1

Recentment Silvio Rendón ha demostrat a “The catalan premium: Language and employment in Catalonia” que el fet de conèixer català és una prima a l’hora de ser empleat a Catalunya. Aquest fet demostra com les empreses demanen el coneixement del català com a requisit o mèrit per contractar els seus empleats.

3. Actituds lingüístiques

3.1 Valoració d'avantatges i inconvenients

El 52% de les multinacionals i el 71% de les empreses de serveis públics creu que l’ús de la llengua catalana en la seva empresa comporta avantatges, enfront del 15% i el 33%, respectivament, que hi veuen inconvenients.

Gràfic 3. Ús del català a les comunicacions internes

Gràfic 3. Ús del català a les comunicacions internes

3.2 Principals avantatges adduïts

El 68% de les multinacionals afirmen que usar el català facilita la comunicació. Sota aquest concepte s’han recollit aspectes com “la millor atenció”, “donar  bona imatge”, “donar millor servei”, “ imatge de prestigi” i “ imatge de proximitat.  El segon avantatge citat (13%) fa referència a la “millor relació amb catalanoparlant” 

Gràfic 4. Avantatges d’usar el català en les multinacionals

Gràfic 4. Avantatges d’usar el català en les multinacionals

També en els cas de les empreses de serveis públics el 57% de les empreses diuen que el principal i primer avantatge és que el català facilita la comunicació. El segon avantatge citat (19%) és “l’adequació a la realitat cultural i lingüística”.

Gràfic 5. Avantatges d’usar el català en les empreses de serveis públics

Gràfic 5. Avantatges d’usar el català en les empreses de serveis públics

3.3 Principals inconvenients adduïts

Per a les multinacionals, quant als inconvenients, no hi ha un predomini d’un tipus d’argument. La dificultat de relació amb clients (28%) i el “mercat d’àmbit espanyol” (19%) i l’augment de costos (17%) són els tres inconvenients menys minoritaris que addueixen aquestes empreses.

Gràfic 6. Inconvenients d’usar el català en les empreses multinacionals

Gràfic 6. Inconvenients d’usar el català en les empreses multinacionals

Per a les empreses de serveis públics el principal inconvenient és amb diferència els costos econòmics que els suposaria usar el català, i com a inconvenient secundari observem les dificultats de comunicació amb els no catalanoparlants a Catalunya i amb els usuaris de fora de Catalunya.

Gràfic 7. Inconvenients d’usar el català en les empreses
de serveis públics

Gràfic 7. Inconvenients d’usar el català en les empreses

3.4 Intenció d’augmentar l’ús del català

Aquests avantatges i inconvenients percebuts poden portar les empreses a tenir la intenció o no d’augmentar l’ús del català. El 15% de les empreses multinacionals tenen intenció de fer-ho per un 62% de les de serveis públics. Hi ha una clara diferència sobretot a causa dels àmbits territorials de cada tipus d’empresa.

Gràfic 8. Intenció d’augmentar el català a l’empresa

Gràfic 8. Intenció d’augmentar el català a l’empresa

4. Interès dels serveis lingüístics

4.1  Valoració dels serveis lingüístics

En una escala de 0 a 10, els tres serveis lingüístics més valorats tant per les multinacionals com per les empreses de serveis públics són la informàtica en català,  els vocabularis i la terminologia.  Aquests tres serveis es caracteritzen per serveis fàcilment comprensibles pels enquestats i de fàcil i ràpida aplicació  de les empreses. Els altres serveis són menys coneguts i probablement comporten més compromís i també solen ser d’una aplicació més costosa. Un fet a destacar és que el servei més valorat en tots dos tipus d’empreses sigui en el mateix àmbit on hem vist que els usos són més baixos també en els dos tipus d’empreses (informàtica). Això suposa una bona notícia ja que hi ha interès pels serveis que ajuden a pujar els usos més baixos.

Gràfic 9.  Interès dels serveis que ofereixen les administracions

Gràfic 9.  Interès dels serveis que ofereixen les administracions


2 de 4