Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Política lingüística i minories nacionals a Romania, per Sergiu Constantin


CONTINUA


3. El marc legal de la política lingüística romanesa pel que fa a les minories nacionals

3.1 La Constitució de 1991 i les esmenes constitucionals de 2003

S’afirma que el format de la Constitució Romanesa adoptat l’any 1991 no va satisfer les expectatives de la gran minoria hongaresa. Els representants de la minoria d'ètnia gitana i d’altres minories petites del país van adoptar una posició bastant neutral pel que fa als principis constitucionals relacionats amb els seus drets. Crec que sense estar del tot satisfets de les disposicions establertes a la Constitució i sent conscients de la seva manca absoluta de poder polític, simplement van acceptar les normes proposades per la majoria. Per altra banda, és evident que els interessos de la minoria d'ètnia gitana i d’altres minories petites no sempre s’assemblen als objectius de la minoria hongaresa. Mentre que els representants hongaresos, per exemple, es van oposar des del començament a la inclusió del principi d’“Estat Nació” a la Constitució, els representants d’altres minories no ho van considerar realment important.

L’Article 1 declara que Romania és un Estat Nació indivisible, unitari, independent i sobirà. i l’Article 4, Unitat del poble i igualtat entre els ciutadans, declara que és la pàtria de tots els seus ciutadans sense cap mena de discriminació per raons de raça, nacionalitat, origen ètnic, llengua, religió, sexe, opinió, afiliació política, propietat o origen social. L’any 2003 no es van esmenar aquestes disposicions.

El primer paràgraf de l’Article 6 “Dret a la identitat” reconeix i garanteix el dret de les minories nacionals a preservar, desenvolupar i expressar la seva identitat ètnica, cultural, religiosa i lingüística, però el segon paràgraf deixa clar que les mesures de protecció preses per l’Estat romanès pel que fa al primer paràgraf hauran de complir els principis d’igualtat i no-discriminació en relació amb altres ciutadans romanesos.

Com ja s’ha observat durant la darrera dècada, una aplicació molt rígida del segon paràgraf podria suposar un obstacle a l’hora de millorar la situació dels gitanos. En el seu moment va quedar clar que per la seva situació concreta, l’Estat hauria d’adoptar mesures especials per a la minoria gitana en àmbits com ara l’educació, per exemple. Malgrat aquesta situació, l’any 2003 no es va canviar l’article.

Per altra banda, l’Article 13 declara el romanès com a llengua oficial i el paràgraf 3 de l’Article 32, Dret a l’educació, garanteix a les persones que pertanyen a minories nacionals el dret d’aprendre la seva llengua materna i de ser educats en aquesta llengua segons les condicions establertes a la Llei orgànica de l’educació. L’any 2003 no es van esmenar aquestes disposicions.

L’Article 62, Elecció de les Cambres (Article 59 abans de les esmenes) representa una disposició molt interessant perquè crec que, en certa manera, es pot considerar una forma d’acció afirmativa a favor de les minories nacionals pel que fa a la representació al Parlament. El paràgraf 2 estipula que “les organitzacions dels ciutadans que  pertanyen a minories nacionals que no obtinguin el nombre de vots per ser representats al Parlament, tenen dret a un escó de diputat cadascuna, segons les condicions de la llei electoral. Els ciutadans d’una minoria nacional tenen dret a ser representats només per una organització.” Aquesta garantia constitucional que ha assegurat la representació de les minories nacionals a tots els Parlaments no ha experimentat cap canvi.

L’Article 73 (antic Article 72 del format de 1991) referent a les classes de lleis aprovades pel Parlament es va esmenar per incloure actualment “l’estatus de les minories nacionals a Romania” com a assumpte que cal regular per mitjà d’una llei orgànica.

L’any 2003, una de les esmenes més importants per a les minories va ser la introducció d’un nou paràgraf de l’Article 120 (antic Article 119 del format de 1991) que permet l’ús de la llengua minoritària en l’Administració pública. El principi constitucional és que “(…) a les unitats territorials i administratives on els ciutadans que pertanyen a una minoria nacional tenen un pes significatiu, es farà una disposició per a l’ús oral i escrit de la llengua d’aquella minoria nacional en les relacions amb les autoritats de l’Administració pública local i els serveis públics descentralitzats, segons les condicions que estipula la llei orgànica”

Per acabar, voldria fer referència a una esmena important pel que fa a l’ús de la llengua minoritària als tribunals. L’Article 127, Dret a disposar d’un intèrpret, del format de 1991 estipula que “els ciutadans que pertanyen a minories nacionals, així com les persones que no poden entendre ni parlar el romanès tenen dret a tenir coneixement de totes les lleis i arxius del cas, a parlar davant del tribunal i a formular conclusions per mitjà d’un intèrpret; en els judicis penals, aquest dret es concedirà de manera gratuïta.” Després de l’any 2003, l’antic article 127 es va convertir en el nou Article 128 anomenat Ús de la llengua materna i d’un intèrpret al Tribunal, que conté diferents disposicions pel que fa als ciutadans romanesos que pertanyen a minories nacionals que “tenen dret a expressar-se davant dels tribunals de justícia en la seva llengua materna, segons les condicions de la llei orgànica. Les vies per exercir [aquest dret] inclòs l’ús d’intèrprets o de traduccions, s’estipularà de tal manera que no impedeixi la correcta administració de justícia i no impliqui unes despeses addicionals per a les persones interessades.”

També val la pena esmentar el fet que l’any 2003 es va presentar un nou títol d’“integració Euroatlàntica”.(13) No es poden sotmetre a revisió les disposicions de la Constitució pel que fa al caràcter indivisible, unitari, independent i nacional de l’Estat romanès, la forma republicana del govern, la integritat territorial, la independència de justícia, el pluralisme polític i la llengua oficial. (14)

3. 2 Drets lingüístics i educació

La Llei d’educació núm. 84/1995 es va esmenar per mitjà de l’Ordenança d’Urgència del Govern núm. 36/1997 per tal de millorar el marc legislatiu de l’educació per a les minories nacionals. El Parlament va aprovar aquelles esmenes dos anys més tard (Llei núm. 151/1999) i la nova versió de la llei es va reeditar al Butlletí Oficial núm. 606 de 10 de desembre de 1999. Tot el capítol XII de la Llei (Article 118-126) tracta de l’Educació de les persones que pertanyen a minories nacionals. El principi diu que les persones que pertanyen a minories nacionals tenen dret a estudiar i a ser instruïts en la seva llengua materna, a tots els nivells i en totes les formes d’educació on es demani adequadament (Article 118). Així doncs, sempre que es demani i es tinguin en compte les necessitats locals, es poden crear grups, classes, departaments o unitats escolars on s’ensenyi en les llengües de les minories nacionals sense que això vagi en detriment de l’aprenentatge i l’ensenyament de la llengua oficial (Article 119). En l’article següent, els legisladors van controlar detalladament l’ensenyament del romanès a les escoles on s’ensenya per mitjà de llengües minoritàries (a les escoles primàries, la llengua i la literatura romaneses s’ensenyaran d’acord amb els plans d’estudis i els llibres de text creats especialment per a la minoria respectiva; al primer període de l’escola secundària (“Gimnasial” segons el sistema educatiu romanès i que comprèn des dels 10(11) anys fins als 14(15) anys), la llengua i la literatura romaneses s’ensenyaran d’acord amb els mateixos plans d’estudis que els que s’utilitzen en els nivells on s’ensenya en romanès, però amb llibres de text especials; al segon període de l’escola secundària (que comprèn des dels 14(15) anys fins als 18(19) anys), els plans d’estudi i els llibres de text de llengua i literatura romaneses seran idèntics als dels nivells on s’ensenya en romanès). El mateix article especifica els termes i les condicions per l’ensenyament d’unes altres dues assignatures importants que es poden considerar delicades en les relacions interètniques: història i geografia. A les escoles primàries on s’ensenya en les llengües de les minories nacionals, la història dels romanesos i la geografia de Romania s’ensenyaran en aquestes llengües, d’acord amb els mateixos plans d’estudis i llibres de text que els que s’utilitzen en els nivells on s’ensenya en romanès; és obligatori transcriure i adquirir la toponímia romanesa i els noms propis romanesos. Al Gimnasial i a l’escola secundària, la història dels romanesos i la geografia de Romania s’ensenyaran en romanès, d’acord amb els mateixos plans d’estudi i els mateixos llibres de text que els que s’utilitzen en els nivells d’ensenyament en romanès. Els exàmens d’aquestes dues assignatures, història dels romanesos i geografia de Romania, es portaran a terme en la llengua en què s’hagi estudiat l’assignatura.

Per una altra banda, al Gimnasial, si es demana, es pot introduir una assignatura anomenada Història i tradicions de les minories nacionals, que s’ensenyarà en la llengua materna dels alumnes (Article 120 paràgraf 4). A més, als alumnes que pertanyen a minories nacionals que assisteixen a les escoles on s’ensenya en romanès se’ls concedirà, sempre que ho sol·licitin, la possibilitat d’estudiar com a assignatures escolars la llengua i la literatura de la llengua materna, així com la història i les tradicions de la minoria nacional respectiva (Article 121).

La Llei estipula, a més, que en l’educació pública superior especialitzada, en la secundària i en la formació professional on la formació de l’especialitat s’imparteix en la llengua materna, és obligatori adquirir també la terminologia especial de la llengua romanesa (Article 122) però s’emfasitza el principi segons el qual, a tots els nivells educatius, els exàmens d’accés i de graduació es portaran a terme en la llengua en què s’ha estudiat l’assignatura en qüestió (Article 124).

En un altre ordre de coses, l’Article 123 representa una disposició molt important especialment per a la minoria hongaresa perquè tracta d’assumptes relacionats amb l’educació en l'àmbit universitari. Des de la caiguda del comunisme, els representants de la minoria hongaresa van sol·licitar sempre la necessitat d’establir una Universitat Estatal específica on s’ensenyés en les llengües hongareses. Una proposta va ser tornar a escindir la universitat multicultural Babes-Bolyai (15) de Cluj (Koloszvar en hongarès) existent en dues universitats diferents, però no es va arribar a cap acord i sembla que no hi ha cap possibilitat de posar en pràctica una solució d’aquest tipus. El paràgraf 1 de l’Article 123 estipula que a les institucions educatives superiors dirigides per l’Estat es poden crear grups, departaments, universitats i facultats on s’ensenyi per mitjà de la llengua minoritària, sempre que se sol·liciti i compleixi la llei. En aquest cas, s’hauran de garantir les condicions necessàries per tal d’adquirir la terminologia especialitzada en romanès. Es poden crear institucions multiculturals educatives superiors sempre que se sol·liciti i es compleixi la llei. Les llengües d’ensenyament es determinaran a la llei de base. Emparant-se en aquestes disposicions (incloses a la Llei per mitjà d’esmenes de l’Ordenança d’Urgència del Govern núm. 36/1997), el juliol de 1998 el Govern va aprovar el Decret Governamental núm. 378/1998 pel que fa a la creació del Comitè d’Avaluació per la fundació de la Universitat Estatal on s’ensenyi en llengua hongaresa. Per raons polítiques, aquesta iniciativa no va progressar però aviat va sorgir una nova idea: una Universitat multicultural estatal amb ensenyament en hongarès i en alemany. El pas que va donar el Govern cap a aquesta nova direcció va ser el primer i l’únic que s’ha produït fins ara. L’octubre de 1988 va entrar en vigor el Decret Governamental núm. 687/1998 pel que fa a l’inici del procés de creació de la Universitat Multicultural Estatal “Petofi-Schiller", amb l’hongarès i l’alemany com a llengües educatives. La combinació de diversos factors com ara la manca de voluntat política, les disputes internes en la coalició de govern, el nou període d’eleccions i el nou Govern al poder va fer que no es prenguessin mesures addicionals. La qüestió continua oberta tot i que darrerament no ha estat al capdamunt de l’ordre del dia de les discussions entre els representants hongaresos i el Govern.

El paràgraf 2 de l’Article 123 declara que “les persones que pertanyen a minories nacionals tindran dret a crear i gestionar les seves pròpies institucions privades d’educació superior segons la llei”. Això ja ho va aconseguir la minoria hongaresa, que va crear les seves pròpies institucions educatives privades a nivell universitari. La Universitat Sapienta es va crear l’any 2001 com a universitat privada i independent en llengua hongaresa que disposa de quatre campus a Transilvània: Cluj (Kolozsvar), Targu Mures (Marosvasarhely), Miercurea-Ciuc (Csikszereda) i Oradea (Nagyvarad). El darrer campus funciona actualment com a institució diferenciada en llengua hongaresa coneguda amb el nom d’Universitat Cristiana Partium.

Finalment, l’Article 126 de la Llei d’educació permet la representació proporcional del personal docent que pertany a minories nacionals en els consells directius de les unitats educatives i de les institucions amb classes, departaments i grups que ensenyen en les llengües de les minories nacionals, d’acord amb la seva competència professional. El Tribunal Constitucional va impugnar aquelles disposicions legals referents a l’educació en llengües minoritàries, però el jutge va declarar l’objecció d’anticonstitucionalitat. En la seva Decisió núm. 114, de 20 de juliol de 1999, pel que fa a la constitucionalitat de la Llei per l’aprovació de l’Ordenança d’Urgència del Govern núm. 36/1997 per la modificació i conclusió de la Llei d’Educació núm. 84/1995, el Tribunal va mantenir que “el text legal que ara es critica titllant-lo d’anticonstitucional ha garantit a les minories nacionals un accés més ampli a diversos nivells i formes d’educació. La possibilitat de crear institucions educatives superiors en les llengües de les minories nacionals, així com de crear institucions multiculturals d’educació superior no discrimina els altres ciutadans romanesos, sinó que, al contrari, pretén garantir la igualtat dels ciutadans que pertanyen a les minories nacionals amb els membres d’etnicitat romanesa, pel que fa a l’existència d’un marc institucional adequat en l’àmbit de l’educació.”

En l'Opinió referent a l’Informe Estatal Romanès pel que fa al Primer Cicle de Control (fet públic el 10 de gener de 2002), el Comitè Consultiu de la Convenció Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals va acollir les noves normes legals de la política lingüística de les minories nacionals però també va advertir que "la pauta d’algunes minories segueix sent una manca de llibres de text en llengua minoritària i de mestres qualificats, especialment d’armenis, croates, polonesos, serbis, eslovacs, turcs i tàtars. Això fa que les escoles amb nens de minories nacionals ho tinguin més difícil per oferir un nivell de plena educació com el que es dóna a les escoles romaneses. Tot i que hi ha molts altres factors que afecten la seva decisió, aquest fet pot dissuadir els pares de portar els seus fills a les escoles on la majoria de les assignatures s’ensenyen en llengua minoritària. El Comitè Consultiu considera que s’hauria de revisar aquest assumpte per tal de proporcionar els llibres de text i els mestres necessaris a les minories esmentades.“ 

Dins del Ministeri d’Educació, Investigació i Joventut hi ha una Oficina de Direcció General per a l’educació en les llengües de les minories nacionals i l’accés a l’educació. Segons l’Informe Governamental de l’any 2003 anomenat La dimensió de l’educació per a les minories nacionals a Romania, (16) l’any escolar 2002-2003 hi va haver 208.146 alumnes que van estudiar en les 7 llengües natives en 2.648 unitats i departaments escolars preuniversitaris. Pel que fa a l’educació superior, 30.684 estudiants d’origen ètnic van estudiar en més de 20 centres universitaris de Romania (25.762 hongaresos, 1.881 alemanys i 3.041 d’altres minories nacionals). L’informe també destaca que Romania disposa actualment de tres tipus d’educació per a les minories nacionals: estructures educatives amb ensenyament en llengua materna, estructures educatives amb ensenyament parcial en llengua materna, i estructures educatives amb ensenyament en romanès i l’estudi de la llengua materna. L’Informe Ordinari de la Comissió Europea pel que fa al progrés de Romania cap a l’adhesió (novembre de 2003) esmenta que “pel que fa a l’ús de les llengües minoritàries, l’any acadèmic 2002-2003 es va produir una lleugera disminució en el nombre d’unitats educatives en llengua materna i en el nombre d’estudiants educats en la pròpia llengua materna. El Departament de Relacions Interètniques va subvencionar la publicació de diversos llibres de text d’escoles secundàries en alemany, hongarès i serbi. S’ha abolit el requisit constitucional perquè l’educació es planifiqui només en romanès o en les llengües de circulació internacional, ampliant així la possibilitat de crear universitats privades que ensenyin exclusivament en llengües minoritàries. Hi ha dues universitats hongareses privades que van continuar funcionant adequadament.”


2 de 4