Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Política lingüística i minories nacionals a Romania, per Sergiu Constantin


CONTINUA


3.3 Drets lingüístics. Administració pública i forces policials

La nova Llei d’administració pública local núm. 215/2001 representa un gran èxit per a les minories nacionals a Romania. El principi bàsic és que els ciutadans que pertanyen a una minoria nacional que representi com a mínim el 20% del nombre d’habitants d’una unitat territorial i administrativa gaudiran del dret a utilitzar la seva llengua materna en les seves relacions amb les autoritats de l’administració pública local, segons les condicions publicades a la Llei d’administració pública local, a la Convenció Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals i en altres convencions i tractats internacionals dels quals Romania en forma part (Article 17). Això implica el reconeixement d’una llista de drets lingüístics establerts en les disposicions següents de la llei. En primer lloc, els ciutadans que pertanyen a una minoria nacional gaudeixen del dret a adreçar-se en la seva llengua materna a les autoritats de l’administració pública local i al personal especialitzat dels consells locals i provincials, ja sigui oralment o per escrit, i la resposta serà tant en romanès com en la seva llengua materna (Article 90 paràgraf 2). Com a conseqüència lògica, les persones que parlen i escriuen la llengua minoritària han de treballar en llocs de relacions públiques dins de l’Administració local (Article 90 paràgraf 3). De fet, podem trobar una disposició idèntica a l’Article 99 de la Llei núm. 188/1999 pel que fa a l’estatus dels funcionaris de l’estat, mentre que l’Article 26 de la mateixa llei prohibeix qualsevol tipus de discriminació entre els funcionaris de l’estat basant-se en criteris ètnics.

Els Articles 40 i 106 de la Llei d’administració pública local estipulen que a les unitats territorials i administratives on el percentatge de ciutadans que pertanyen a una minoria nacional sigui superior al 20% del nombre d’habitants, aquests gaudiran del dret a ser informats de l’ordre del dia de les sessions del consell local o provincial en la seva llengua materna. A més, en els consells locals o provincials en què els consellers que pertanyen a una minoria nacional representin com a mínim un terç del nombre total, la seva llengua materna també es podrà utilitzar en les sessions del consell. En aquests casos es garantirà la traducció al romanès per cortesia de l’alcalde. Tanmateix, en tots els casos, els documents de les sessions del consell es redactaran en romanès (Article 43, paràgraf 3). Per alta banda, l’Article 51 estipula que  “(…) les decisions de caràcter normatiu també es faran públiques en la llengua materna de la minoria respectiva, mentre que les de caràcter individual es comunicaran en la llengua minoritària només si se sol·licita”

Segons aquesta mateixa condició (persones que pertanyen a una minoria nacional que representi com a mínim el 20% del nombre d’habitants) les autoritats locals garantiran la inscripció dels noms de localitats, dels noms d’institucions públiques sota la seva autoritat i d’anuncis públics en la llengua minoritària respectiva (Article 90 paràgraf 4).

Per altra banda, el desembre de 2001, el Govern va emetre la Decisió núm. 1206/2001 pel que fa a l’adopció de les Directrius d’aplicació de les disposicions relacionades amb els drets dels ciutadans que pertanyen a una minoria nacional d’utilitzar la llengua materna en l’administració pública local, tal com estipula la Llei de l’administració pública local núm. 215/200. Aquesta regulació té una doble importància: detalla els drets lingüístics establerts a la Llei i té la funció de facilitar la implementació de les noves disposicions legals relacionades amb les minories nacionals. Pel que fa als detalls, l’article 9, per exemple, estipula que les cerimònies oficials organitzades per les autoritats de l’administració pública local se celebraran en romanès, la llengua oficial de l’Estat, però, a les unitats territorials i administratives en què els ciutadans que pertanyen a una minoria nacional representin com a mínim el 20% del nombre total d’habitants, també es podrà utilitzar la llengua de la minoria respectiva. Els casaments se celebraran en romanès. Si se sol·licita, el casament es pot celebrar en la llengua materna dels contraents, sempre que qui oficiï l’acte parli la llengua respectiva. Els documents i els certificats matrimonials es redactaran exclusivament en romanès. Pel que fa a la implementació, la Decisió del Govern especifica als Articles 11 i 12 quin aspecte ha de tenir la inscripció dels noms de les localitats i de les institucions públiques. La Llei també conté vint-i-tres annexes amb els noms de les localitats en llengües minoritàries on calen signes bilingües.

El Tribunal Constitucional va impugnar la Llei per les seves disposicions pel que fa als drets lingüístics de les minories, però es van rebutjar els càrrecs d’anticonstitucionalitat per infundats. A la Decisió núm. 112 de 9 d’abril de 2001, el Tribunal va mantenir que “cap de les disposicions esmentades declara que la llengua d’una minoria nacional és una llengua oficial". Al contrari, el paràgraf (3) de l’Art. 43 preveu que la llengua oficial de l’estat és el romanès, i esmenta l’Art. 13 de la Constitució. A més, el text dels articles subjectes a notificació declara expressament que, quan el percentatge de ciutadans que pertanyen a una minoria nacional excedeixi el 20% de la població total de la unitat territorial i administrativa rellevant, es garantirà l’ús de la llengua materna en les relacions amb les autoritats de l’administració pública local, així com en els documents públics, sense violar per aquest motiu l’estatus oficial de la llengua romanesa. (…) La Llei de l’administració pública local simplement declara i enumera els detalls del compliment de les disposicions a l’Art. 10.2 de la Convenció Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals que, segons els Art. 11.2 i 20.2 de la Constitució, es poden posar en pràctica directament.”

En l'Opinió referent a l’Informe Estatal Romanès pel que fa al Primer Cicle de Control, el Comitè Consultiu va proposar al Comitè de Ministres del Consell d’Europa de concloure que la Llei d’administració pública local adoptada recentment pel Parlament romanès podia acabar amb la incertesa legal que predominava en l’ús de les llengües minoritàries a l’hora de tractar amb les autoritats locals i recomanar a les autoritats romaneses que paressin prou atenció a la implementació d’aquesta Llei un cop hagués entrat en vigor. A l’Informe Ordinari de la Comissió Europea pel que fa al progrés de Romania cap a l’adhesió hi podem trobar una avaluació positiva semblant (novembre de 2003): “la llei que fa possible els signes bilingües a les localitats on les minories representen més del 20% de la població s’ha aplicat actualment en la immensa majoria dels casos. A les mateixes localitats, la implementació també s’ha iniciat amb el requisit legal que els oficials de policia parlin la llengua materna de la minoria respectiva.”

A Romania, durant la darrera dècada, les forces policials han experimentat un lent procés de reforma en passar d’un sistema repressiu a una força desmilitaritzada al servei dels ciutadans. Van desaparèixer els rangs militars però només amb aquesta mesura no n’hi va haver prou per millorar la comunicació entre la policia i la població o les relacions interètniques dins d’una comunitat mixta. La Llei núm. 360/2002 referent a l’estatus dels policies intenta omplir un buit entre les forces policials (formades tradicionalment per romanesos d’origen ètnic) i les persones que pertanyen a minories nacionals. L’Article 10 declara que totes les persones, independentment de la seva raça, nacionalitat, sexe, religió, riquesa o orígens socials, que compleixin les condicions legals generals que se’ls exigeix als treballadors públics, així com les condicions especials enumerades a la llei, tindran accés a la prova d’ingrés a les institucions educatives del Ministeri d’Interior, així com a un lloc de treball directe. A més, l’Article 79 estipula que a les unitats territorials i administratives on les persones que pertanyen a una minoria nacional representin més del 20% del total de la població, també es contractaran policies que parlin la llengua de la minoria respectiva.

3. 4 Drets lingüístics i mitjans de comunicació

La Llei Audiovisual núm. 504/2002 destaca que el Consell Audiovisual Nacional, com a aval dels interessos públics en l’àmbit de la difusió radiotelevisiva garantirà “la protecció de la cultura i la llengua romaneses, així com de les llengües i les cultures de les minories nacionals”; i prendrà mesures perquè “s’utilitzi correctament la llengua romanesa i les llengües de les minories nacionals.“ L’Article 82 de la llei estipula que a les localitats en què una minoria nacional superi el 20%, els distribuïdors també garantiran els serveis de transmissió per als programes de retransmissió gratuïta en la llengua de la minoria respectiva. La televisió i la ràdio públiques a nivell nacional i local emeten programes en les llengües de les minories més nombroses (hongaresos, gitanos, alemanys, ucraïnesos, etc.). Segons la Decisió núm. 14/1999 del Consell Audiovisual Nacional, els programes de televisió en llengües que no siguin la romanesa s’han de traduir al romanès per mitjà de subtítols, doblatge o traducció simultània. L’única excepció a aquesta regla general són els vídeos musicals i els programes educatius d’aprenentatge de llengües estrangeres.

Segons l’informe Difusió en llengua minoritària i legislació a l’OSCE (17), l’accés de les persones que pertanyen a minories nacionals a “emissions en les llengües pròpies més enllà de les fronteres no està restringit, i no hi ha restriccions pel que fa a llengües particulars. Els tractats bilaterals que Romania ha conclòs amb els seus veïns (Hongria, Ucraïna, Bulgària, Iugoslàvia) contenen disposicions que garanteixen a aquestes minories l’accés gratuït i il·limitat a les difusions radiotelevisives, a la premsa i a les xarxes electròniques en les seves llengües pròpies.”

Els mitjans de comunicació escrits i on-line són gratuïts però la manca de recursos propis fa que l’Estat subvencioni les publicacions de les petites minories. Aquesta situació significa que la vida dels mitjans de comunicació d’aquestes minories depèn dels recursos pressupostaris. L’Associació dels Mitjans de Comunicació de les Minories Nacionals és membre de la Convenció de l’organització de mitjans de comunicació a Romania així com l’Associació de Periodistes Hongaresos a Romania, que és el catalitzador dels mitjans de comunicació en llengua hongaresa. La major part de les estacions de ràdio i televisió regionals i de les publicacions diàries i setmanals en llengua hongaresa a Romania són privades.

4. La minoria d'ètnia gitana

La qüestió dels drets lingüístics de la minoria d'ètnia gitana mereix una atenció especial per la situació complexa i específica que està vivint aquesta minoria nacional. Es diu que en els darrers anys es van intensificar els esforços tant governamentals com no governamentals per millorar les condicions dels gitanos. Pel que fa a l’educació, el Ministeri d’Educació, Investigació i Joventut intenta construir un sistema capaç de formar futurs mestres que pertanyin al grup ètnic dels gitanos, implicar molt més la comunitat gitana en els programes educatius designats conjuntament amb ONG gitanes i adaptar més les seves estratègies als valors dels gitanos, a les seves tradicions i a les seves formes de vida. Des de 1999 es van crear càrrecs especials per als “inspectors de l’educació dels gitanos” com a part de cada Consell Educatiu Provincial. Tot i que els funcionaris no utilitzen la frase “acció afirmativa”, hi ha places especials per als estudiants gitanos que han acabat el vuitè curs per ser admesos en instituts de batxillerat i de formació professional (l’any 2002 hi havia 1.350 places assignades a nens gitanos i l’any 2003 n’hi havia 3.000) així com places especials per a estudiants gitanos per ser admesos a les universitats (l’any 2002 hi havia 393 places i l’any 2003 n’hi havia 422 d’especials en 39 universitats). Els estudiants gitanos poden treballar al mateix temps com a mestres de llengua i d’història i tradició gitanes a les escoles, en classes amb estudiants gitanos. A petició dels pares, l’any acadèmic 2003-2004, una xifra de 15.708 alumnes gitanos matriculats en els nivells I-XIII es van beneficiar d’un pla d’estudis addicional  (3-4 classes setmanals de llengua i literatura gitanes i una classe setmanal d’història i tradicions dels gitanos per als nivells VI i VII). Els Consells Educatius Provincials subvencionen unes 300 places de mestres de llengua i història gitana. Els joves gitanos han començat a ensenyar aquestes assignatures a més de 18.000 nens gitanos el setembre de 2003, a principis de l’any acadèmic. Val la pena destacar que, per primera vegada en el sistema educatiu romanès, al setembre de 2003 s’ha establert una classe amb ensenyament integral de la llengua de l'ètnia gitana a Mãguri School – Lugoj, Timis County. L’elaboració de més materials educatius per als gitanos sembla ser una prioritat actualment: llibres elementals i llibres de text en llengua de l'ètnia gitana, romanesa – gitana i hongaresa – diccionaris en llengua de l'ètnia gitana. (18)

Però, tot i que les dades oficials semblen encoratjadores, no hauríem d’oblidar que els gitanos encara afronten greus problemes a l’hora de gaudir dels drets legítims en la vida quotidiana. El quid de la qüestió és que la situació dels gitanos ja representa una qüestió europea principal i per tal d’aconseguir resultats concrets les polítiques europees han de duplicar de manera més eficient les mesures nacionals.

5. Conclusions

L’experiència romanesa pel que fa als drets lingüístics de les minories nacionals es pot descriure, finalment, com a positiva. Fa deu anys, no hi havia disposicions legals sobre aquest assumpte, excepte el principi constitucional abstracte de preservació de la identitat lingüística. Actualment, les persones que pertanyen a una minoria nacional poden confiar en un marc legal específic per tal de defensar els seus drets lingüístics pel que fa a l’educació, l’Administració pública i els mitjans de comunicació. Per altra banda, s’observa que el grau amb què una minoria pot treure profit d’aquelles normes legals depèn, en certa mesura, de la seva mida. Un hongarès pot ser educat en la seva llengua materna des del jardí d’infants fins a la universitat mentre que una persona que pertany a una petita minoria només pot estudiar la seva llengua materna a les escoles on s’ensenyi en romanès, perquè no hi ha prou demanda per part dels pares i del personal docent per tal d’establir unitats educatives on s’ensenyi en la seva llengua materna. A més, els mitjans de comunicació en les llengües de les petites minories amb prou feines poden sobreviure sense el suport econòmic de l’Estat, de manera que no es poden permetre ser gaire crítiques amb les iniciatives governamentals. En el cas de la minoria gitana, es van fer progressos però és evident que calen mesures addicionals per donar cos a les estratègies governamentals que escrites fan molt bona impressió però que impressionen menys en la fase d’implementació.

Durant els darrers deu anys s’han portat a terme les reformes més importants en l’àmbit de les minories nacionals, inclosa la política lingüística, i no s’esperen grans canvis legislatius nous. No obstant això, es pot afirmar que hi ha tres qüestions que continuen en “l’agenda minoritària” i que esperen una decisió política: una llei marc pel que fa a les minories nacionals, la ratificació de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals i la creació d’una Universitat Estatal on s’ensenyi en llengua/gües minoritària/ries.


3 de 4