Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Tardor 2004


Política lingüística i minories nacionals a Romania, per Sergiu Constantin

Els principis bàsics de la política lingüística romanesa pel que fa a les minories nacionals s’han estipulat a la Constitució i a les lleis especials. Tot i que és massa aviat per declarar-la un model, es pot considerar un exemple de bona pràctica d’un assumpte molt delicat. Després d’una breu presentació dels antecedents, el document analitza les característiques principals de la política lingüística de les minories a Romania des d’una perspectiva legal, tracta amb profunditat les lleis constitucionals i nacionals que regulen l’estatus de la llengua oficial, l’educació en la llengua minoritària, l’ús de la llengua minoritària en l’Administració pública i en les forces policials, la llengua minoritària i els mitjans de comunicació de masses. Per completar la imatge abans d’extreure les conclusions possibles sobre la situació actual, s’afegeixen diverses consideracions sobre l'estat de la minoria gitana.

 

Versió per imprimir.  Política Lingüística i minories nacionals a Romania, per Sergiu Constantin versió per imprimir en PDF. 74 KB

 

Sumari

1. Introducció

2. Breu visió general de la qüestió de les minories a Romania durant la darrera dècada

3. El marc legal de la política romanesa
3.1 La Constitució de 1991 i les esmenes constitucionals de 2003
3.2 Drets lingüístics i educació
3.3 Drets lingüístics. Administració pública i forces policials
3.4 Drets lingüístics i mitjans de comunicació

4. La minoria d'ètnia gitana

5. Conclusions

6. Bibliografia

 

1. Introducció

S’afirma que la política lingüística pel que fa a les minories nacionals a Romania continua essent una qüestió de negociació política, tot i que els seus principis bàsics ja es van establir a la Constitució i a les lleis especials. Sóc del parer que és massa aviat per declarar-la una “història triomfal” com els agrada fer als polítics, però tanmateix es pot considerar un exemple de bona pràctica d’una qüestió molt delicada, en un país i en una regió geogràfica on la qüestió de les minories ha representat sempre una patata calenta. Caldria destacar el fet que una pressió combinada de la Unió Europea, l’OTAN, el Consell d’Europa i els representants polítics de la minoria hongaresa ha demostrat ser decisiva a l’hora de convèncer la classe política romanesa per acceptar reformes pel que fa als drets de les minories en general. És evident que durant la darrera dècada s’han pres algunes mesures legislatives i institucionals nacionals per raons polítiques pragmàtiques i no perquè els polítics locals desitgessin controlar el problema. L’OTAN i el fet de ser membre de la UE també depèn de criteris polítics i aquesta condició va fer que la qüestió de les minories nacionals fos prioritària en l’agenda governamental. Malauradament, Romania encara no compta amb una llei marc pel que fa a les minories nacionals, però el que és prou cert és que la situació dels drets de les minories és molt diferent de com era fa deu anys. Per altra banda, no hauríem d’oblidar que l’èxit de les lleis no solament depèn de les seves paraules, sinó principalment de la seva implementació correcta i puntual. 

Quines són les característiques principals de la política lingüística romanesa? Respondré aquesta pregunta basant-me en la classificació de polítiques lingüístiques feta per Kymlicka i Patten,(1) que les van estructurar per mitjà de la distinció entre: “(1) drets de tolerància versus drets orientats a la promoció; (2) règims de drets de normes i adaptació versus règims de drets de les llengües oficials; (3) règims de drets personals versus règims de drets territorials; (4) drets individuals versus drets col·lectius.” Els drets de tolerància permeten que els individus utilitzin la llengua que vulguin en la vida privada mentre que els drets orientats a la promoció signifiquen que els individus poden utilitzar les llengües minoritàries en l’esfera pública –l’Administració, els tribunals i el sistema educatiu. La política lingüística romanesa es caracteritza tant pels drets de tolerància com pels drets de promoció. El “règim de normes i adaptació” és aquell en què la llengua de la majoria juga un paper principal i s’utilitza normalment en tots els sectors de la societat però, en què les llengües minoritàries també es poden utilitzar, amb condicions específiques, en la relació amb les institucions públiques.

En el “règim de llengües oficials”, hi ha diverses llengües declarades oficials i qualsevol servei públic es pot rebre en qualsevol d’aquestes llengües que gaudeixi del mateix estatus legal. S’afirma que Romania compta amb una política lingüística de “normes i adaptació”. El principi de personalitat implica que els ciutadans poden gaudir de drets lingüístics, segons la llei, visquin on visquin del país. Contràriament, segons el principi de territorialitat, els drets lingüístics estan relacionats amb diverses àrees territorials del país. És inqüestionablement cert que a Romania s’aplica el principi de personalitat. La discussió entre els drets individuals i col·lectius és una discussió clàssica i no necessita més explicacions. Segurament la realitat és que a Romania les autoritats rebutgen fermament el concepte de “drets col·lectius”. Tot i que alguns representants de la minoria hongaresa, per exemple, parlen sovint de drets col·lectius, aquests drets no existeixen oficialment, sinó que són drets lingüístics individuals que exerceixen conjuntament les persones que pertanyen a minories nacionals.

L’objectiu d’aquest document és analitzar les característiques principals de la política lingüística de les minories a Romania des d’una perspectiva legal. Per això, l’atenció se centrarà en els drets lingüístics que el marc legal existent garanteix a les minories nacionals. Per entendre millor la qüestió, a la primera part del document he considerat necessari presentar breument el context de la qüestió dels drets de les minories a Romania durant la darrera dècada. La segona part tracta amb profunditat les lleis constitucionals i nacionals que regulen l’estatus de la llengua oficial, l’educació en la llengua minoritària, l’ús de la llengua minoritària en l’Administració pública i en les forces policials, la llengua minoritària i els mitjans de comunicació de masses. La tercera part està reservada a diverses consideracions relacionades amb la situació de la minoria d'ètnia gitana. A l’última part es perfilen les conclusions.

2. Breu visió general de la qüestió de les minories a Romania durant la darrera dècada

L’última fase del sistema comunista a Romania es va caracteritzar per un virulent discurs nacionalista i els seus efectes negatius van ser visibles durant molt temps després del derrocament del règim dictatorial el desembre de 1989. Des dels primers dies de llibertat, la qüestió de les minories va esdevenir una bomba de rellotgeria. Oficialment la minoria més nombrosa del país, els hongaresos (2) va ser el primer grup minoritari que va reclamar drets específics. A Transilvània, aquesta minoria ha reclamat immediatament l’educació en la llengua materna a tots els nivells i la segregació de les escoles basant-se en criteris ètnics. Els romanesos han reaccionat contundentment contra aquestes peticions, ja que les consideren els primers passos d’un moviment revisionista hongarès. La tensió va arribar a ser fulminant a Transilvània i el pitjor escenari es va fer realitat el març de 1990 a la ciutat de Targu-Mures (Marosvasarhely en hongarès) on va sorgir l’odi ètnic. Els romanesos i els hongaresos s’enfrontaven els uns als altres i la gent moria als carrers. Per sort el conflicte violent va ser curt, però el trauma que va crear ha fet créixer la desconfiança històrica mútua entre la majoria i la minoria hongaresa.

S’afirma que durant els sis anys posteriors, en l'àmbit oficial, gairebé no s’ha fet res pel que fa als drets de les minories. A més, el partit nacionalista Partit Romania Mare (PRM) feia coalició amb el partit al poder. El desembre de 1991, per mitjà d’un referèndum, es va aprovar la nova Constitució que declara que “Romania és un Estat Nacional indivisible, unitari, independent i sobirà“ (Article 1), però l’Estat reconeix i garanteix el dret a la preservació, el desenvolupament i l’expressió de la identitat religiosa, lingüística, cultural i ètnica de les persones que pertanyen a minories nacionals." (Article 6) (3)

L’any 1991, el Parlament va aprovar la Llei núm. 69/1991 d’administració pública, que no reflectia totes les expectatives de les minories nacionals i que ha estat molt criticada per l’elit política hongaresa d’origen ètnic. Només contenia dues disposicions relacionades amb les llengües minoritàries: l’Article 30 que estipulava que les decisions del Consell local es fessin públiques també en les llengües minoritàries en les unitats administratives i territorials on visqués un nombre significatiu de persones que formen part de minories nacionals, i l’Article 54 que permetia que les persones de les minories utilitzessin la seva llengua materna, oralment i per escrit, amb les autoritats de l’Administració pública amb la condició d’adjuntar una traducció dels documents en romanès, a més d’utilitzar els serveis d’un traductor. El dret més important que van obtenir les minories a principis dels anys 90 va ser la representació al Parlament.

La Llei núm. 68/1992 de l’elecció de la Cambra dels Diputats i del Senat garantia el mandat d’un diputat per cada minoria nacional, amb certes condicions. L’Article 4(1) de la Llei núm. 68/1992 disposa que "les organitzacions constituïdes legalment per ciutadans que pertanyen a minories nacionals que a les eleccions no obtinguin com a mínim un escó a la Cambra de Diputats o al Senat tindran dret a ocupar un escó a la Cambra de Diputats, segons l’Article 59 paràgraf (2) de la Constitució, sempre que el percentatge del seu vot sigui com a mínim el 5% de la mitjana del repartiment vàlid dels vots a tot el país per a l’elecció d’un diputat.”

L’any 1993 es va crear un Consell per a les Minories Nacionals format per representants de les minories nacionals i funcionaris dels ministeris. Es tractava només d’un òrgan consultiu i la seva manca de poders va marcar la seva activitat, que es pot titllar de molt discreta. Romania va esdevenir membre del Consell d’Europa el 7 d’octubre de 1993, va signar la Convenció Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals l’1 de febrer de 1995 i la va ratificar l’11 de maig de 1995.

Després d’aquesta mesura positiva es va produir un retrocés. Els representants de les minories nacionals, especialment els hongaresos, han criticat durament la Llei d’educació núm. 84 pel que fa a el format adoptat pel Parlament el juliol de 1995, que contenia disposicions restrictives en relació amb els drets de les minories, que es van eliminar uns anys més tard.

Per altra banda, el 22 de juny de 1995 Romania va presentar la seva sol·licitud d’ingrés a la UE. El febrer de 1995 va entrar en vigor l’Acord Europeu i es va establir una associació entre la Comunitat Econòmica Europea i els seus Estats Membres, d’una banda, i Romania, de l’altra. En el preàmbul es destaca la "necessitat de continuar i completar, amb l’ajuda de la Comunitat, la transició de Romania cap a un nou sistema polític i econòmic que respecti l’estat de dret i els drets humans, inclosos els drets de les persones que pertanyen a minories".

El novembre de 1996, els partits de l’oposició van guanyar les eleccions parlamentàries i van convidar l'organització política de la minoria hongaresa a unir-se a la nova coalició de govern. L’Aliança Democràtica d’Hongaresos de Romania (d'ara endavant DAHR, de les sigles en anglès) va acceptar el pacte polític proposat i així, per primera vegada a la història romanesa, es van nomenar ministres al Govern que representaven els interessos de la minoria hongaresa. Un d’ells va ser el Ministre delegat pel Primer Ministre per a les minories nacionals, la funció del qual era coordinar el nou Departament per a la Protecció de les Minories Nacionals creat el febrer de 1997. Aquest moment va marcar el principi d’una nova era per a les minories nacionals a Romania per l’onada de canvis legislatius i institucionals que va comportar, ja que es va iniciar un procés de restitució de la propietat immobiliària estatal que pertanyia a les minories nacionals. (4) A més, per tal de proporcionar drets lingüístics a les minories es van esmenar les lleis d’administració pública i d’educació per mitjà d’Ordenances d’Urgència del Govern. (5) Es va crear la Institució de l’Ombudsman (6) (el Defensor del Poble) i, com a primícia a l’Europa Central i Oriental, va entrar en vigor una llei marc d’antidiscriminació.(7)

Després de les eleccions del 2000, tot i que el DAHR no va entrar en una coalició de govern, va fer un pacte polític amb el partit al poder. El Punt 8 de l’Acord de cooperació entre el Partit Democràcia Social i l’Aliança Democràtica d’Hongaresos a Romania l’any 2002 estipula que els dos partits polítics continuaran concedint prioritat a la protecció de les minories nacionals i al desenvolupament institucional i legislatiu de les seves qüestions". Les condicions per garantir el dret a expressar lliurement la preservació i el desenvolupament de la identitat ètnica es continuaran ampliant per a tots els ciutadans romanesos que pertanyen a minories nacionals, per tal que puguin manifestar-se en àrees de la vida pública, educativa, religiosa i cultural. Es pararà especial atenció en les qüestions de les comunitats minoritàries a les localitats en què la seva proporció sigui petita en comparació amb la població majoritària”. A canvi del suport polític del DAHR al Parlament i a nivell local es van prendre mesures addicionals a favor de les minories nacionals. Un dels moments més importants va ser el vot parlamentari de la nova Llei d’administració pública núm. 215/2001, que permet l’ús de les llengües minoritàries en les unitats administratives i territorials en què una minoria representi com a mínim el 20% de la població.

En la mateixa direcció, l’any 2001 es va crear el Consell Nacional Contra la Discriminació, un òrgan especialitzat en la implementació del principi d’igualtat i l’execució de la legislació de no-discriminació. (8) L’any 2002 es van incloure disposicions pel que fa als drets lingüístics a la nova Llei relacionada amb l’estatus dels policies i la nova Llei d’audiovisuals (9) tot i les tensions a la vida política romanesa que va comportar l’aprovació del Parlament hongarès de la controvertida Llei d’estatus (10) a favor de les minories hongareses als països veïns tret d’Àustria, un estat membre de la UE on les disposicions de la llei hongaresa no s’haurien pogut aplicar pel seu efecte discriminatori. (11)

L’octubre de 2003 es va esmenar la Constitució Romanesa i l’ús de la llengua materna, tant en l’Administració pública com als Tribunals i amb les condicions estipulades a les lleis orgàniques específiques, es va convertir en un principi constitucional. (12)

Durant la darrera dècada es van fer públics i es van debatre com a mínim cinc esborranys de llei pel que fa a les minories nacionals però cap d’ells no va rebre el suport polític i públic necessari per ser inclòs a l’agenda parlamentària. Una altra qüestió que continua oberta és la ratificació de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. Les disputes polítiques sorgides durant un any electoral van bloquejar un esborrany de la llei de ratificació elaborat l’any 2000 per l’antic Departament per a la Protecció de les Minories Nacionals. Sembla que l’actual Govern també prepara un esborrany de la llei de ratificació però, des del meu punt de vista, crec que aquest any no es farà res concret perquè els polítics tornen a estar enfeinats amb les eleccions. El més probable és que la Carta no sigui una prioritat.


1 de 4