Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


La situació sociolingüística de l'anglès
al Japó,
per Nobuyuki Tukahara


CONTINUA


Taula 4. El resultat d'EIKEN 2001

Nivell* Nombre d’examinands Nombre d’aprovats Correspon a la puntuació TOEFL Correspon a la puntuació TOEIC
1 30.423 2.147 610 908
Pre-1 126.387 12.960 542 751
2 419.126 88.644 456 519
Pre-2 592.962 212.965 n/a n/a
3 819.520 411.541 n/a n/a
4 604.773 432.430 n/a n/a
5 375.370 303.488 n/a n/a
TOTAL 2.968.561 1.464.135    

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes a la pàgina oficial de The Society for Testing English Profiency. (5)
(*) El nivell 1 és el més alt, com es veu.

A partir només d'aquests 3 resultats, no podem deduir directament la competència en anglès de la població japonesa, ja que manquen de base estadística. Aquí ens limitem a indicar que la competència en anglès de la població japonesa, en general, no és gaire alta, i a confirmar l'elevada xifra de persones que es presenten als tests.

2.2. L'aprenentatge

La llengua anglesa s'aprèn bàsicament en tres àmbits. Al sistema escolar, a l'acadèmia privada, i a l'àmbit particular (professorat particular i autoaprenentatge).

2.2.1. Al sistema escolar

A l'ensenyament secundari (de 12 a 15 anys), hom ha d'aprendre una llengua estrangera. L'assignatura es diu "llengua estrangera", però pràcticament s’hi imparteix només l’anglès, ja que la majoria de les escoles no disposen de cap altra opció. Al batxillerat (de 15 a 18 anys) la situació es reprodueix. Per exemple, l'any 1995 hi havia 5.501 instituts de batxillerat (6) i n'eren uns 160 que oferien altres llengües que l’anglès per seguir els curs de llengua estrangera (Okado, 1998). És a dir, només el 3 % dels instituts tenien llengües estrangeres distintes a l’anglès com a assignatura.

A més, això no significa que l’anglès fos incompatible amb els altres idiomes com a assignatura.

L'any 2000, hi havia 4.103.717 alumnes d’ensenyament secundari i 4.165.434 alumnes de batxillerat. (7) Són 8.269.151 alumnes en total, i gairebé tots aprenen l’anglès d'alguna forma. I segons les normes d'orientació educativa del Ministeri d'Educació i Ciència, a l'ensenyament secundari s'assignen 87,5 hores anuals per a la "llengua estrangera" i al batxillerat 204 hores anuals (són hores estàndard i poden oscil·lar).

A les universitats també s'aprèn anglès. En general, l'alumnat ha d'aprendre dues llengües estrangeres, independentment de l’especialitat. I una de les dues sol ser l’anglès. L'any 2000 hi havia 2.471.755 universitaris. (8)

2.2.2. A l'acadèmia privada

L'any 1997, hi havia 1.333 acadèmies privades enquestades de llengua estrangera. En total, disposen de 6.152 punts operatius i 715.051 aprenents. (9) Es dedueix que la gran majoria d'elles disposa, si més no, del curs d'anglès. Els ingressos del sector en el mateix any era d’uns 992.220.000 euros. (10)

2.2.3. A l'àmbit particular (el professorat particular i l'autoaprenentatge)

Del professorat particular no es troben dades quantitatives. Sobre l'autoaprenentatge, tenim com a referència unes dades de cursos televisius i radiofònics. L'emissora semiestatal NHK (Nihon Hôsô Kyôkai) ofereix cursos de llengües. Veiem la varietat de llengües i el temps d'emissió setmanal per a cada llengua.

Taula 5. Curs televisiu: llengües i temps d'emissió setmanal
(abril 2002-març 2003)*

Llengua

Temps d’emissió setmanal **

Italià 30
Rus 30
Espanyol 30
Francès 30
Xinès 30
Coreà 30
Alemany 30
Anglès 100

Japonès

25

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes al llibre de text del curs. La conversa en anglès.
(*) Aquesta taula no inclou els programes infantils en anglès.
(**) El temps d'emissió setmanal en anglès és la suma de 5 cursos diferents.

 

3 de 6