Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Coneixements i usos lingüístics a les Illes Balears. Revisió dels estudis promoguts per institucions i altres, per Joan-Albert Villaverde i Vidal


CONTINUA


Finalment, segons l’anàlisi de regressió múltiple, la principal variable predictora de l’ús del català és la representació del castellà, seguida de la xarxa social catalana, la xarxa social castellana i el grup de referència.

5.2.5 Coneixement de la llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears

Durant els cursos 1999-2000 i 2000-2001 es varen fer dos estudis per avaluar els coneixements de llengua catalana assolits pels alumnes de les Balears en obtenir el graduat en educació secundària obligatòria i el batxillerat. L’objectiu era comprovar si el nivell de domini de la llengua era equiparable a l’exigit per obtenir els certificats B i C de la Junta Avaluadora de Català. Els resultats d’aquest estudi han servit per a regular l’homologació entre els estudis de llengua propis de l’ensenyament reglat i els certificats de la Junta. La taula 13 mostra les equivalències que s’han establert.(6)

Taula 13. Equivalències entre el nivell de coneixements de llengua assolits a l'ensenyament reglat i els certificats de la JAC

Certificat amb què convalida

Puntuació final de llengua a 4t curs d'ESO Aprovat-Bé Certificat A, de coneixements orals de català
Notable-Excel·lent Certificat B, de coneixements elementals de català, orals i escrits
Puntuació final de llengua a 2n curs de Batxillerat 5, 6 o 7
8, 9 o 10 Certificat C, de coneixements mitjans de català, orals i escrits

6. Estudis en curs

Finalment ens referirem a dos estudis que s’estan preparant actualment. Un és el Cens de població i habitatges del 2001, en el qual va reintroduir-se la pregunta referida a coneixements lingüístics. Els tècnics de la Secretaria de Política Lingüística varen participar directament en la formulació d’aquesta pregunta del qüestionari. La idea inicial (mantenir l’ús de l’expressió llengua catalana, i completar-la amb una explicació sobre la identitat de la llengua) es va haver de descartar a causa del poc espai que l’INE havia assignat a aquesta pregunta en el qüestionari. Finalment, es va formular la pregunta en aquests temes: "Coneixements de llengua catalana (varietats balears o altres): no l’entén; l’entén; l’entén i la sap llegir; la sap parlar; la sap parlar i llegir; la sap parlar, llegir i escriure". Així mateix, es varen donar instruccions explícites als agents censals sobre aquesta qüestió, a fi que aclarissin qualsevol dubte o malentès que la pregunta pogués suscitar entre els ciutadans.

L’altre estudi que s’està preparant és l’enquesta del mapa sociolingüístic de les Illes Balears. Actualment s’està treballant en l’elaboració del qüestionari, amb el qual es vol obtenir informació sobre la història lingüística de les persones entrevistades, sobre els seus coneixements i usos lingüístics en diferents situacions, sobre les seves actituds amb relació a la qüestió lingüística i sobre la seva percepció subjectiva de la vitalitat del català. S’espera disposar dels primers resultats d’aquest estudi al començament de l’any 2003.

7. Apèndix

Oferim les fitxes tècniques dels treballs que hem ressenyat més amunt i les referències bibliogràfiques de les obres on se’n reprodueixen o comenten els resultats.

Nom del treball: Padró municipal d’habitants 1986
Referències bibliogràfiques: IBAE 1989; Melià 1993; Alomar 1995a; Ginard 1995
Institució responsable: Cada municipi. Del tractament global de les dades: Instituto Nacional de Estadística. Del tractament i la tabulació de les dades referides a les Illes Balears: Institut Balear d’Estadística
Data del treball de camp: 1986 Abast: Tota la població de les Illes Balears de 6 anys més (N=626.956)

 

Nom del treball: Cens de població 1991
Referències bibliogràfiques: IBAE 1993; Melià 1993; Alomar 1995a i 1995b; Ginard 1995
Institució responsable: Instituto Nacional de Estadística

Institut Balear d’Estadística

Data del treball de camp: 1991 Abast: Tota la població de les Illes Balears de 6 i més anys d’edat (N=661.306)

 

Nom del treball: Estudio CIS 2052. Bilingüismo. Baleares
Referències bibliogràfiques: CIS 1993; Siguan 1994
Institució responsable: Centro de Investigacions Sociológicas
Data del treball de camp: 16-26 abril 1993 Abast: Població de 18 anys o més de les Illes Balears (i altres comunitats amb dues llengües oficials)
Mostra: 473 individus (només Balears). Nivell de confiança: 95,5 % (2 sigmes), p=q; marge d’error: ± 4,59 %

 

Nom del treball: Estudio 2228: Conciencia nacional y regional (Baleares)
Referències bibliogràfiques: CIS 1996
Institució responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas
Data del treball de camp: novembre-desembre 1996 Abast: Població de l’Estat espanyol de 18 anys o més. Mostra ampliada a les comunitats autònomes no castellanes, a més d’Andalusia i Canàries
Mostra: 300 individus (només Balears). Nivell de confiança: 95,5 % (2 sigmes), p=q; marge d’error: ± 5,77 %

 

Nom del treball: Estudio CIS 2300. Uso de lenguas en comunidades bilingües: Baleares (Islas)
Referències bibliogràfiques: CIS 1998; Siguan 1999
Institució responsable: Centro de Investigaciones Sociológicas
Data del treball de camp: 8-21 octubre 1998 Abast: Població de 18 anys o més de les Illes Balears (i altres comunitats amb dues llengües oficials)
Mostra: 473 individus (només Balears). Nivell de confiança: 95,5 % (2 sigmes), p=q; marge d’error: ± 4,60 %

 

Nom del treball: Enquesta sociolingüística als Països Catalans
Referències bibliogràfiques: Argente i Bibiloni 1998
Institució responsable: Institut d’Estudis Avançats de les Illes Balears – UIB
Data del treball de camp: 1991 Abast: Població de Catalunya, València i les Illes Balears de 18 anys o més
Mostra: Total d’individus entrevistats: N=1742. Total d’individus entrevistats a les Illes Balears: N=575. En l’obra consultada no hi figura ni el nivell de confiança ni el marge d’error, però, per les dimensions de la mostra, podem suposar que, per a un nivell de confiança del 95,5 % (p=q), el marge d’error és de poc més de ± 4% (concretament ± 4,17 %). Mostra confeccionada a partir del cens electoral

 

Nom del treball: Tercera encuesta básica
Referències bibliogràfiques: De Zárraga [inèdit]
Institució responsable: Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

Realització a càrrec de l’empresa SondyMark

Data del treball de camp: 8 de maig – 5 de juny 2002 Abast: Població de Balears de 18 anys o més amb ciutadania espanyola
Mostra: 1.600 individus: 400 a Palma, 400 a la resta de Mallorca, 400 a Menorca i 400 a Eivissa i Formentera. Estratificació de la mostra per municipis. Representació equilibrada segons l’orientació política de la població. Ponderacions de la mostra a partir de la projecció del Cens electoral del 1999. Nivell de confiança: 95 %; diferents marges d’error segons les bases de la mostra:

(per a un percentatge del 50 %): ± 7,1% (N=200); ± 5,0 % (N=400); ± 3,5 % (N=800); ± 2,5 % (N=1600)

 

Nom del treball: Enquesta sociolingüística sobre la població de Mallorca
Referències bibliogràfiques: UIB-CIM 1986
Institució responsable: Consell Insular de Mallorca

Universitat de les Illes Balears

Data del treball de camp: novembre 1985 – juny 1986 Abast: Població de Mallorca
Mostra Mostra obtinguda pel mètode aleatori estratificat (estrats: municipis). N=1.052. Interval de confiança: 95 %; error màxim: ± 3 %


4 de 5