Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Coneixements i usos lingüístics a les Illes Balears. Revisió dels estudis promoguts per institucions i altres, per Joan-Albert Villaverde i Vidal


CONTINUA


Nom del treball: La llengua dels joves. Comportaments i representacions lingüístics dels adolescents mallorquins
Referències bibliogràfiques: Melià 1997
Institució responsable: [Universitat de les Illes Balears; Universitat de Barcelona]
Data del treball de camp: 1991 Abast: Estudiants d’ensenyament mitjà de Mallorca
Mostra: 936 individus. Nivell de confiança: 95,5 %; error màxim: 3,03 %

 

Nom del treball: Estudi sociològic sobre els joves de les Illes Balears
Referències bibliogràfiques: Leal et al. 1997
Institució responsable: Direcció General de Joventut i Família (Conselleria de Presidència). Realització del treball: Universitat de les Illes Balears
Data del treball de camp: 7 març – 18 abril 1997 Abast: Joves entre 15 i 29 anys de les Illes Balears
Mostra: 1344 enquestes a persones entre 15 i 29 anys. Nivell de confiança: 95,45 % (2 sigmes); marge d’error: ± 2,75 % per a les dades globals.

Afixació proporcional per municipis. Submostratge per zones (Palma, Mallorca sense Palma, Menorca, Eivissa i Formentera). Marge d’error per a les dades globals de cada zona: ± 5 % (nivell de confiança: 95,5 %; 2 sigmes).

 

Nom del treball: Joves balears
Referències bibliogràfiques: Elzo 2002
Institució responsable: Fundació "SA NOSTRA"
Data del treball de camp: 11 gener – 18 febrer 1999 Abast: Població de les Illes Balears entre 15-24
Mostra: 1.000 joves de les Illes Balears

 

Nom del treball: Usos i representacions socials del català a les Balears
Referències bibliogràfiques: Querol [inèdit]; Querol 2002
Institució responsable: Secretaria de Política Lingüística
Data del treball de camp: Octubre 2001 Abast: Alumnes de 4t d’ESO de les Illes Balears
Mostra: 384 estudiants; interval de confiança del 95,5 % (2 sigmes); error: ± 2 %

 

Nom del treball: Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el graduat en educació secundària obligatòria
Referències bibliogràfiques: Defior [inèdit]
Institució responsable: Secretaria de Política Lingüística
Data del treball de camp: Curs 1999-2000 Abast: Alumnes de 4t curs d’ESO de les Illes Balears
Mostra: 760 alumnes pertanyents a 35 grups (Mallorca: 24 grups; Menorca: 5 grups; Eivissa: 5 grups; Formentera: 1 grup). Nivell de confiança: 95,5 % (2 sigmes); p=q; error: 3 %

 

Nom del treball: Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el batxillerat
Referències bibliogràfiques: Defior [inèdit]
Institució responsable: Secretaria de Política Lingüística
Data del treball de camp: Curs 2000-2001 Abast: Alumnes de 2n curs de batxillerat de Balears
Mostra: Es varen confeccionar dues mostres: una de 422 alumnes (23 grups) i una de 452 (23 grups). Nivell de confiança: 95,5 % (2 sigmes); p=q; error: 2 % (error màxim: 2,5 %)

8. Bibliografia

Alomar, A. I. "Les dades del cens de població de 1991 i el procés de normalització lingüística a les Illes Balears". A: Actes del Simposi de demolingüística. III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. p. 152-168.

Alomar, A. I. "La distribució del coneixement del català a Palma". El Mirall, 73 (1995), p. 6-12.

Argente, J. i G. Bibiloni. "Una enquesta sociolingüística als Països Catalans". Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998.

CIS. Estudio 2052. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1993.

CIS. Estudio 2228. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1996.

CIS. Estudio 2300. Uso de lenguas en comunidades bilingües: Baleares (Islas). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1998.

Defior, B. Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el graduat en educació secundària obligatòria. Curs 1999-2000. Secretaria de Política Lingüística [inèdit].

Defior, B. Estudi del grau de coneixement de llengua catalana assolit pels alumnes de les Illes Balears en obtenir el batxillerat. Curs 2000-2001. Secretaria de Política Lingüística [inèdit].

Elzo, J., dir. Joves balears. Palma: Fundació "SA NOSTRA", 2002 (Quaderns Solidaris, 9)

Ginard, J. "Grau de coneixement del català a les Balears". A: Actes del Simposi de demolingüística. III Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. p. 135-151.

IBAE. Quaderns d’estadística II. La llengua de les Illes Balears. Palma: Institut Balear d’Estadística (Govern de les Illes Balears), 1989.

IBAE. Cens de població 1991. VII. Taules sobre el coneixement de la llengua de la CAIB. Palma: Institut Balears d’Estadística (Govern de les Illes Balears), 1993.

Leal, M. A. et al., dir. Estudi sociològic sobre els joves de les Illes Balears. Palma: Conselleria de Presidència, 1997.

Melià, J. "Qui l’encerta, l’endevina. Quants n’hi ha que sabem parlar en català? Comentari als censos de 1986 i 1991". El Mirall, 63 (1993), p. 46-48.

Melià, J. La llengua dels joves. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1997.

Melià, J. "La situació lingüística a les Illes Balears. Comentaris al voltant d’una enquesta". Llengua i Ús, 25 (tercer quadrimestre 2002).

Querol, Ernest. "Usos i representacions socials de les llengües a les Illes Balears". Noves SL (estiu 2002), http://www.gencat.cat/llengua/noves

Querol, Ernest. Usos i representacions socials del català a les Balears. Delimitació de les variables que afavoreixen l’ús del català a les Balears. Secretaria de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears [inèdit].

Reixach, M. (1997): El coneixement del català. Anàlisi de les dades del cens lingüístic de 1991 de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Siguan, M. Conocimiento y uso de las lenguas en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994 (Opiniones y Actitudes)

Siguan, M. Conocimiento y uso de las lenguas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999 (Opiniones y Actitudes, 22)

Torres, J. "L’ús oral familiar a Catalunya". Actes de la I Jornada sobre Ús Interpersonal del Català. Barcelona: Grup Català de Sociolingüística, [en premsa].

UIB-CIM. Enquesta sociolingüística sobre la població de Mallorca. Còpia reprogràfica, 1986.

De Zárraga, J. L., dir. Tercera encuesta básica sobre problemas y opiniones políticas en las Islas Baleares. Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, [inèdit].

Joan-Albert Villaverde i Vidal
javillaverde@dgpoling.caib.es
Secretaria de Política Lingüística
Govern de les Illes Balears


5 de 5