Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Entitats per la llengua catalana.  Observacions sobre l’arxiu i la base de dades d’entitats per la llengua,
per Efrem Sebastià i Ortigosa


CONTINUA


Resultats de l'observació

Les dades recollides permeten aproximar-nos a la situació, la distribució, la localització i les característiques de les 62 associacions que treballen per la llengua (2), sobre les quals hem aconseguit informació.

Tipologies per àmbit de treball. En funció dels tipus d'objectius i de les activitats pròpies de les entitats, la majoria de les associacions considerades en aquest treball són entitats centrades exclusivament en la defensa i la promoció de la llengua catalana. En efecte, més de la meitat d'entitats pertanyen a la categoria associació lingüística. No obstant això, l'estudi permet observar que existeixen moltes associacions de l'àmbit de la cultura en general que consideren la qüestió de la llengua com un tema principal en la seva activitat i en els seus objectius. Així, gairebé un terç de les associacions observades pertanyen a la categoria associació cultural. Vegem el nombre d'entitats per a cada tipologia

Taula 1. Distribució d'entitats per tipologia

TOTAL

62

associacions lingüístiques

38

associacions culturals

18

associacions professionals

3

associacions d'estudis

3

Sobreposats a aquestes tipologies es poden diferenciar diferents àmbits d'actuació. S'observa com les associacions treballen per normalitzar la llengua catalana en força camps de la societat. En el gràfic següent es veu la proporció de les entitats que treballen pel foment i la promoció de la llengua en general, i de les entitats que se centren en un àmbit específic. Malgrat que el grup més nombrós és el d'àmbit general, observem que hi ha una proporció molt important d'entitats per la llengua en l'ensenyament, seguida de lluny d'altres àmbits com les institucions, els mitjans de comunicació i la música. D'aquesta observació se'n pot extreure que la defensa de l'ensenyament del català és un dels camps que més incentiven l'organització popular en defensa de la llengua.

Gràfic 1. Distribució de les entitats per àmbits

distribució de les entitats per àmbits

Distribució territorial. Com podem veure al Mapa 1, les associacions per la llengua estan escampades per tot el domini lingüístic. En totes les regions creades per la divisió administrativa del territori existeixen entitats de militància lingüística. No obstant això, la seva distribució no és proporcional al volum poblacional de cada regió. Destaca, sobretot, el gran nombre d'entitats per la llengua al País Valencià, on s'hi troben localitzades 25 de les 62. És el territori on la qüestió de la dinamització i la defensa lingüístiques ha arrelat i proliferat més a nivell popular, i això es tradueix en aquesta multiplicitat d'associacions per la llengua. En canvi, la regió administrada per la Generalitat de Catalunya –molt més potent a nivell territorial i demogràfic que la resta de regions- només compta amb 13 associacions de militància lingüística. Aquest fet pot trobar la seva causa en el fet que bona part de la societat civil de Catalunya s'ha desmobilitzat d'ençà la reinstauració de la Generalitat de Catalunya, i la vetlla per la defensa de la llengua ha quedat principalment en mans de les institucions autonòmiques.

Mapa 1. Distribució de les entitats per regions

distribució de les entitats per regions

 


2 de 4