Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana
Tardor 2001


Entitats per la llengua catalana.  Observacions sobre l’arxiu i la base de dades d’entitats per la llengua,
per Efrem Sebastià i Ortigosa

Aquest treball ha estat encarregat per l’Institut de Sociolingüística Catalana en el marc de les pràctiques professionals de la Llicenciatura de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un doble objectiu: elaborar una base de dades de les entitats que col·laboren en el procés de normalització lingüística, i aconseguir el màxim d’informació ordenada sobre les entitats per a la defensa i promoció de la llengua catalana.

 

Sumari

Introducció

Metodologia i descripció

Resultats de l’observació
Tipologies per àmbit de treball
Distribució territorial
Àmbit territorial
Presència mediàtica
Relacions entre entitats

Introducció

Tot i que el cos i l’objectiu principal de la cerca ha estat l’elaboració d’un arxiu i una base de dades, a partir de tota la informació compilada i ordenada s’han pogut fer un seguit d’observacions sobre la situació del teixit associatiu per la llengua. Aquestes observacions tenen un caràcter aproximatiu i provisional, però ens permeten disposar d’una visió panoràmica de la situació de les entitats per la llengua dels Països Catalans i obtenir dades generals sobre

 • les tipologies i àmbits de treball de les entitats

 • la seva distribució en el territori

 • el seu abast territorial

 • la seva presència en els mitjans de comunicació o les relacions que s’han establert entre les mateixes entitats per la llengua.

Metodologia i descripció

Per aconseguir la llista final d’entitats s’han aplicat un seguit de criteris a les associacions que apareixen en un seguit de llistes i directoris:

 • assistents a la Primera Trobada d’Entitats per la Llengua
 • Base de dades de webs d’entitats i d’institucions per la llengua catalana
 • directoris d’associacions per la llengua de diversos portals d’Internet.

Segons aquests criteris, l’objecte d’estudi són:

 • entitats de la societat civil i independents que tenen com a objectiu prioritari la defensa o la promoció de la llengua catalana
 • aquelles l’activitat principal de les quals sigui en el mateix sentit
 • entitats que militen per l’expansió de llengua tant en un sentit general com en un àmbit concret de la societat
 • entitats de tot l’àmbit territorial de la llengua, tant d’àmbit nacional com regional, comarcal o local.

La informació recollida en aquesta recerca ha estat aportada fonamentalment per les pròpies entitats, ja sigui responent directament un qüestionari que es va enviar a les entitats, com indirectament a partir del buidatge d’informació de les pàgines web de les pròpies entitats. A més, s’ha consultat l’Arxiu de Premsa del Centre de Documentació en Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística i documents i treballs relacionats amb associacionisme i militància lingüística.(1)

El resultat d'aquest treball es concreta en dos recursos de consulta d'informació: un arxiu amb tota la informació aconseguida sobre les entitats, i una base de dades que conté la informació ordenada. En funció de la finalitat d'aquest treball –disposar del màxim d'informació sobre el món associatiu per la llengua- és molt important disposar d’aquest arxiu. Conté tot el material relacionat amb les associacions -en suport paper- que s'ha anat trobant durant la cerca, classificat per entitats en carpetes ordenades alfabèticament. A cada carpeta s'hi pot trobar, primerament, el qüestionari contestat, seguit d'extractes de la pàgina web i altres documents de l'entitat, publicacions i material editat per les associacions, i, finalment, els articles de premsa trobats sobre l'entitat. Paral·lelament, la base de dades ordena i estructura la informació extreta de l'arxiu en 18 camps, i mecanitza la cerca d'informació sobre les entitats. Aquesta base de dades aporta informació sobre les dades formals i de contacte de les entitats, el seu caràcter i les seves activitats, i permet trobar la informació que hom busca més fàcilment i ràpida, i també conèixer de quina informació disposem sobre cada entitat a l'arxiu, més extens.


1 de 4