Generalitat de Catalunya

accés directe al mapa


 Descarregar el visor
 Afegir cartografia de referència

 Descarregar bases en format MMZ

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format DXF/DBF
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format SHP
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000 Nom de la base:
Conques hidrografiques 1:50.000
 Contingut de la base: Límits de les subconques de les conques principals
 Coordinador:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA);Departament de Medi Ambien i Habitatge (DMAH);Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC);Subunitat de Sistemes d'Informació Geogràfica (DMAH).
 Data de creació de la capa:
31/12/2004
 Darrera actualització: 31/12/2004
 Mètode de captura:
Extracció dels límits de les conques principals a partir de la base temàtica de la xarxa hidrogràfica de la Base topogràfica 1:50.000 (BT-50M v.3.0) que procedeix del mapa topogràfic a la mateixa escala.
 Nota:
Aquestes conques no contemplen el comportament hidrològic produït per la dinàmica de les aigues subterrànies (per més informació consultar l'informe tècnic sobre la metodologia emprada realitzat per l'ICC).CODI_ACACodi ACA de la conca principal ( Caràcter )
ORDREOrdre assignat mètode Strahler ( Numèric )
GRAUGrau de subsidiarietat absolut ( Numèric )
CODICodi del curs ( Caràcter )
COPSCodi del curs de la xarxa ( Caràcter )
NOMNom del curs de la xarxa ( Caràcter )
NOM_MAPANom de la conca principal ( Caràcter )