Generalitat de Catalunya

accés directe al mapa


 Descarregar el visor
 Afegir cartografia de referència

 Descarregar bases en format MMZ

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format SHAPE
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000 Nom de la base:
Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.00, per fulls del tall 1:50.000
 Contingut de la base: Cartografia dels hàbitats en el territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió europea el 1991
 Darrera actualització: 31/12/2005
 Base de referència:

Ortofotomapa 1:25.000 infraroig color (IRC), en format digital i paper, del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l’ICC
BCN 1:50.000 de l’ICC

 Mètode de captura:
Aixecament cartogràfic
 • Interpretació, mitjançant estereoscopi, de fotografia aèria IRC 1:60.000 de l’ICC i transcripció dels elements fotointerpretats (polígons i línies) sobre ortofomapes IRC 1:25.000, en paper, als quals prèviament se’ls ha superposat les corbes de nivell i la xarxa hidrogràfica de la BCN 1:50.000. En el cas de no disposar dels ortofotomapes IRC aquesta transcripció s’ha fet sobre els ortofotomapes color 1:25.000.
 • Prospecció de camp per identificar els hàbitats i comparar la bondat de la foto interpretació, introduint-hi les correccions adients, i havent consultat prèviament altra documentació i la cartografia preexistent de la zona.
 • Com a norma, a cada polígon cartogràfic correspon un sol hàbitat. De totes maneres, en àrees geogràfiques molt complexes l’escala de treball ha obligat a representar conjunts d’hàbitats; en aquest cas s’especifíca, d’entre els hàbitats que ocupen més d’un 20% del polígon, els 2 o 3 (com a màxim) més importants i el recobriment que hi té cada un.
 • El polígon ha estat la forma emprada per representar els elements foto interpretats. La mida mínima de polígon acceptada a l’hora de fer la foto interpretació ha estat de 2,25 ha. 
 • Per a certs tipus d’elements (platges de sorra, llacunes, estanys, aiguamolls, maresmes, embassaments, salines i basses o estanys artificials) la mida mínima de polígon ha estat d’1 ha. En general es tracta de les unitats de llegenda 16a, 16b, 22a, 22b, 23a, 89a i 89b.
 • Amb caràcter excepcional, s’ha determinat que en un full del tall geodèsic 1:50.000 hi poden haver un màxim de 10 polígons (aproximadament) per sota de 2,25 ha, que corresponguin a la resta d’unitats de llegenda. En qualsevol cas, però, no podran ser inferiors a 1 ha. Aquests polígons tenen com a finalitat la representació cartogràfica de mostres d’hàbitats significativament singulars en aquell full.
Digitalització i creació de la cobertura d’ArcInfo Un cop fet l’aixecament cartogràfic, l’autor del full el lliura al coordinador d’àrea (tres per a tot Catalunya) que ha de dirigir i supervisar els posteriors processos de digitalització i de control de qualitat. Pel que fa a la digitalització, comporta els passos següents:
 • Escannejat dels arcs dels polígons i les línies, i posterior vectorització i transformació a format de cobertura d’ArcInfo.
 • Introducció per teclat, en la taula PAT de la cobertura, dels atributs que identifiquen els hàbitats en cada polígon i el seu recobriment relatiu en aquest (tant per cent).
Controls de qualitat i enllestiment de la cobertura
 • Detecció de possibles errors o incoherències pel que fa als atributs (hàbitats) assignats a cada polígon
 • Comprovació, sobre pantalla, de l’ajust dels polígons digitalitzats als elements identificables de l’ortofotomapa IRC 1:25.000 (elaborat a partir de la mateixa fotografia aèria utilitzada per a la fotointerpretació).
 • Comparació dels elements dels marges del full amb els dels marges dels fulls veïns, per corregir possibles discontinuïtats, o manques de concordància, dels polígons i dels seus atributs (hàbitats identificats i recobriment d’aquests).
 Nota:

Aquesta base cartogràfica digital es va començar a elaborar l’any 1998 i se’n preveu la finalització el 2004.
Aquesta cartografia es compon de diversos fitxers, cadascun corresponent a un full del tall geodèsic 1:50.000. En fer la consulta, cada full portarà la data d’elaboració i si és el cas, d’actualització.

La Cartografia dels hàbitats a Catalunya s’elabora en conveni entre el Departament de Medi Ambient (DMA) i la Universitat de Barcelona (UB).
Coordinadors generals: Jordi Carreras (UB) i Francesc Diego (DMAH)
Coordinador científic: Josep Vigo (UB)
Coordinadors d’àrea: Jordi Carreras (UB), Empar Carrillo (UB) i Josep Maria Ninot (UB) 
Responsable del SIG: Albert Ferré (UB)
Per a més informació consulteu http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/habitats/inici.htm o adreceu-vos al Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Pilar Vendrell)
NúmeroNúmero del full (segons el tall geodèsic 1:50.000)
Data d'elaboracióData en què l’autor ha lliurat el full per a ser digitalitzat
Darrera actualitzacióData en què s’ha afegit al full la darrera modificació, entenent que es tracta de modificacions per corregir petits errors, o petits canvis en el territori, detectats amb posterioritat a la data d’elaboració. Aquesta data no correspon en cap cas a una actualització global del full, que només es farà quan es disposi de noves sèries d’ortofotomapes.
Darrera actualització parcialData en què essencialment, s’han reetiquetat les àrees assenyalades com a cremades en els anys precedents, i s’han incorporat les zones cremades en el darrer any, a més d’algunes correccions de possibles errors detectats.
Data d'ortofotomapa, infraroig utilitzatData del vol fet servir per a elaborar l’ortofotomapa IRC utilitzat en l’aixecament cartogràfic del full
Data d'ortofotomapa, color utilitzatData del vol fet servir per elaborar l’ortofotomapa color utilitzat en l’aixecament cartogràfic del full
AutorAutor o autors de l’aixecament cartogràfic del full
 
Informació associada a cada polígon consultat
CodiCodi de l’hàbitat identificat en el polígon.
En un polígon pot haver-hi un sol hàbitat (registre 1/1), dos hàbitats (registre x/2) o tres hàbitats (registre x/3).
NomDenominació de l’hàbitat identificat en el polígon
RecobrimentTant per cent de la superfície del polígon ocupada per l’hàbitat identificat.
Cap hàbitat identificat en el polígon no pot tenir un recobriment inferior al 20% de l’àrea del polígon al qual pertany. La suma dels recobriments dels hàbitats d'un polígon ha de ser igual a 100.
SuperfícieSuperfície que ocupa l’hàbitat en el polígon, resultat de multiplicar la superfície del polígon pel seu recobriment en aquest