Generalitat de Catalunya

accés directe al mapa


 Descarregar el visor
 Afegir cartografia de referència

 Descarregar bases en format MMZ

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format DXF/DBF
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format SHP
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000 Nom de la base:
Base geològica
 Contingut de la base: Informació geològica a 1:50.000
 Darrera actualització: 28/12/2006
 Base de referència:
Mapa topogràfic a escala 1:50.000 (BC50-M) de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) 
 Mètode de captura:
Transcripció de la informació geològica continguda en els fulls MAGNA publicats per l'IGME (Instituto Geológico y Minero de España) sobre la BC-50M, adaptant els contactes geològics a la topografia. Realització d'una llegenda única per tots els fulls, incloent la litologia, l'estratigrafia i els elements estructurals. La captura ha estat realitzada mitjançant la col·laboració entre l'ICC, l'IGME i el DMA.
 Nota:
a 09/01/2007 estan disponibles tots els fulls 1:50.000 corresponents a Catalunya.

Per raons de volum, els arxius de les imatges de l'estratigrafia i dels talls no es difonen per Internet: hi haurà una versió en suport CD coeditada per l'ICC i l'IGME.
 Polígons
EpígrafM:\tesaures\llegenda.txt
Litologia predominantaplites, arcoses, argiles, barita, basalts, basanites, bretxes, calcarenites, calcoesquists, calcàries, calcàries detrítiques, calcàries margoses, calitx, conglomerats, corneanes hornblèndiques, cornubianites, còdols, diabases, diorites, dolomies, esquists, esquists ampelítics, esquists corniànics, esquists verds, fil·lites pigallades, gneis, granitoides, granodiorites, granòfirs, grauvaques, graves, gresos, guixos, lampròfirs, leucogranits, lidites, lignits, limolites, llims, lutites, marbres, margocalcàries, margues, metaconglomerats, metavulcanites àcides, microconglomerats, migmatites, monzogabres, ortogneissos, pegmatites, piroclastes, pissarres, pissarres grafitoses, pissarres pigallades, pòrfirs diorítics, pòrfirs granodiorítics, pòrfirs granítics, pòrfirs leucocràtics, pòrfirs monzonítics, pòrfirs àcids, quars, quarsites, sals, sauló, sienites, sorres, tobes basàltiques, traquiandesites, travertins, volcanites àcidas
Altra litologia present (2)aplites, arcoses, argiles, barita, basalts, basanites, bretxes, calcarenites, calcoesquists, calcàries, calcàries detrítiques, calcàries margoses, calitx, conglomerats, corneanes hornblèndiques, cornubianites, còdols, diabases, diorites, dolomies, esquists, esquists ampelítics, esquists corniànics, esquists verds, fil·lites pigallades, gneis, granitoides, granodiorites, granòfirs, grauvaques, graves, gresos, guixos, lampròfirs, leucogranits, lidites, lignits, limolites, llims, lutites, marbres, margocalcàries, margues, metaconglomerats, metavulcanites àcides, microconglomerats, migmatites, monzogabres, ortogneissos, pegmatites, piroclastes, pissarres, pissarres grafitoses, pissarres pigallades, pòrfirs diorítics, pòrfirs granodiorítics, pòrfirs granítics, pòrfirs leucocràtics, pòrfirs monzonítics, pòrfirs àcids, quars, quarsites, sals, sauló, sienites, sorres, tobes basàltiques, traquiandesites, travertins, volcanites àcides
Altra litologia present (3)aplites, arcoses, argiles, barita, basalts, basanites, bretxes, calcarenites, calcoesquists, calcàries, calcàries detrítiques, calcàries margoses, calitx, conglomerats, corneanes hornblèndiques, cornubianites, còdols, diabases, diorites, dolomies, esquists, esquists ampelítics, esquists corniànics, esquists verds, fil·lites pigallades, gneis, granitoides, granodiorites, granòfirs, grauvaques, graves, gresos, guixos, lampròfirs, leucogranits, lidites, lignits, limolites, llims, lutites, marbres, margocalcàries, margues, metaconglomerats, metavulcanites àcides, microconglomerats, migmatites, monzogabres, ortogneissos, pegmatites, piroclastes, pissarres, pissarres grafitoses, pissarres pigallades, pòrfirs diorítics, pòrfirs granodiorítics, pòrfirs granítics, pòrfirs leucocràtics, pòrfirs monzonítics, pòrfirs àcids, quars, quarsites, sals, sauló, sienites, sorres, tobes basàltiques, traquiandesites, travertins, volcanites àcides
Altra litologia present (4)aplites, arcoses, argiles, barita, basalts, basanites, bretxes, calcarenites, calcoesquists, calcàries, calcàries detrítiques, calcàries margoses, calitx, conglomerats, corneanes hornblèndiques, cornubianites, còdols, diabases, diorites, dolomies, esquists, esquists ampelítics, esquists corniànics, esquists verds, fil·lites pigallades, gneis, granitoides, granodiorites, granòfirs, grauvaques, graves, gresos, guixos, lampròfirs, leucogranits, lidites, lignits, limolites, llims, lutites, marbres, margocalcàries, margues, metaconglomerats, metavulcanites àcides, microconglomerats, migmatites, monzogabres, ortogneissos, pegmatites, piroclastes, pissarres, pissarres grafitoses, pissarres pigallades, pòrfirs diorítics, pòrfirs granodiorítics, pòrfirs granítics, pòrfirs leucocràtics, pòrfirs monzonítics, pòrfirs àcids, quars, quarsites, sals, sauló, sienites, sorres, tobes basàltiques, traquiandesites, travertins, volcanites àcides
Eraaplites, arcoses, argiles, barita, basalts, basanites, bretxes, calcarenites, calcoesquists, calcàries, calcàries detrítiques, calcàries margoses, calitx, conglomerats, corneanes hornblèndiques, cornubianites, còdols, diabases, diorites, dolomies, esquists, esquists ampelítics, esquists corniànics, esquists verds, fil·lites pigallades, gneis, granitoides, granodiorites, granòfirs, grauvaques, graves, gresos, guixos, lampròfirs, leucogranits, lidites, lignits, limolites, llims, lutites, marbres, margocalcàries, margues, metaconglomerats, metavulcanites àcides, microconglomerats, migmatites, monzogabres, ortogneissos, pegmatites, piroclastes, pissarres, pissarres grafitoses, pissarres pigallades, pòrfirs diorítics, pòrfirs granodiorítics, pòrfirs granítics, pòrfirs leucocràtics, pòrfirs monzonítics, pòrfirs àcids, quars, quarsites, sals, sauló, sienites, sorres, tobes basàltiques, traquiandesites, travertins, volcanites àcides
PeríodePaleozoic, Mesozoic i Cenozoic
ÈpocaQuaternari, Neogen, Paleogen, Cretaci, Juràssic-Cretaci, Juràssic ,Triàsic-Juràssic,Triàsic, Carbonífer-Permià, Carbonífer, Devonià, Silurià-Devonià, Silurià, Ordovicià, Cambrià-Ordovicià
EdatHolocè-Actual, Holocè Superior, Holocè, Plistocè-Holocè, Plistocè Superior, Plistocè,Pliocè Superior, Pliocè Inferior-Mitjà, Pliocè Inferior, Pliocè, Miocè-Pliocè, Miocè Superior, Miocè Mitjà-Superior, Miocè Mitjà, Miocè Inferior, Oligocè Inferior, Oligocè, Eocè Superior-Oligocè, Eocè Superior, Eocè Mitjà-Superior, Eocè Mitjà, Eocè Inferior-Mitjà, Eocè Inferior, Eocè, Paleocè-Eocè Inferior, Paleocè, Cretaci Superior-Paleocè, Cretaci Superior, Cretaci Inferior-Superior, Cretaci Inferior, Juràssic-Cretaci Inferior, Malm, Dogger, Lias, Juràssic Inferior-Mitjà, Triàsic Superior, Triàsic Mitjà-Superior, Triàsic Mitjà, Triàsic Inferior,Devonià Mitjà, Silurià-Devonià Inferior, Silurià, Ordovicià Superior
 Línies
 CampValors possibles
Descripció del contacteAnticlinal, Anticlinal suposat, Anticlinal tombat, Anticlinal tombat suposat, Base de colades volcàniques, Isograda de la biotita, Isograda de la cordierita-andalusita, Línia de costa, Contacte discordant, Contacte discordant suposat, Dolines o esfrondraments, Encavalcament, Encavalcament suposat, Discordant i escarpament, Canvi de fàcies entre roques intrusives, Flexió sinclinal, Flexió sinclinal suposada, Foliació gnèissica, Frontera, Falla indiferenciada, Falla indiferenciada suposada, Falla inversa, Falla inversa suposada, Falla normal, Falla normal suposada, Contacte igni gradual, Contacte igni gradual suposat, Contacte intrusiu, Contacte intrusiu suposat, Línia de capa, Límit zona de metamorfisme de contacte, Límit zona de metamorfisme regional, Milonites, Molls i espigons, Contacte normal, Contacte normal suposat, Platja antiga, Isograda de la sil·limanita-feldspat potàssic, Isograda de la sil·limanita-moscovita, Sinclinal, Sinclinal suposat, Sinclinal tombat, Sinclinal tombat suposat, Contacte transicional, Vora de cràter volcànic
Tallsnom del tall geològic (la imatge del tall no es difon per Internet)
 Punts (s'inclouen dades direccionals i no direccionals)
 CampValors possibles
Númeronúmero d'estació de mesures estructurals
Direcciódirecció respecte al nord
Inclinaciócabussament de l'estrat
DescripcióCabussament de l'estratificació, Cabussament de l'esquistositat (S1), Cabussament de l'esquistositat (S2), Liniació d'intersecció (L1), Liniació d'intersecció (L2), Eix de plec 2ª fase, Cabussament de la foliació gnèissica i milonítica, Columna estratigràfica, Activitat extractiva, Localitat fossilífera, Font, Pou, Sondeig