Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament, per Mireia Galindo i F. Xavier Vila i Moreno


CONTINUA


2. Les llengües als patis de les escoles de primària

2.1. El projecte Escola i Us

El projecte Escola i Ús va néixer amb la intenció d’analitzar quin havia estat l’impacte de l’ús del català com a llengua vehicular de l’ensenyament en els usos lingüístics de l’alumnat que finalitzava l’educació primària. L’estudi, el treball de camp del qual es féu a finals dels 90, va recollir dades declarades, observades i experimentals en 52 escoles de tota Catalunya, llevat de la Vall d’Aran, deixada al marge per la seva especificitat idiomàtica.

La selecció de les 52 escoles va seguir tres criteris. D’una banda, es van diferenciar 5 categories d’escola segons la condició lingüística ambiental o, el que és el mateix, el coneixement declarat de català en la zona on s’ubica el centre, d’acord amb el darrer cens lingüístic disponible (taula 1).

TAULA 1. Condició lingüística ambiental

Codificació de la zona
% de persones que hi declaren entendre català
% de persones
que hi declaren saber parlar català

Població
que hi resideix
de2 i més anys

Escoles que s’hi ubiquen
1
85%
43%
1.062.361
18%
310
14%
2
92%
61%
1.513.219
25%
405
18%
3
96%
73%
1.402.279
24%
457
21%
4
98%
85%
1.535.483
26%
604
28%
5
100%
94%
435.835
7%
420
19%
MITJANA CAT
93
68 TOTAL 5.949.177
100%
2.196
100%
Font: cens de 1991, IDESCAT i SEDEC

I, finalment, es va tenir en compte si els centres educatius impartien tota o gairebé tota la docència en català, o feien part de les classes en català i part en castellà (taula 3).

TAULA 2. Condició lingüística de la docència

Tipus de centre
Llengua o llengües de docència
Escoles de cada tipus
1
escoles que se serveixen tant de català com de castellà (segons diferents tipologies de bilingüisme)
439
20%
2
centres que imparteixen les matèries en català (parcialment —una assignatura en castellà— o totalment)
1.757
80%
Total Catalunya
 
2.196
100%
Font: IDESCAT i SEDEC, curs 1992-93

De l’altra, les escoles es van classificar en tres grups, segons la composició demolingüística de l’alumnat del centre, això és, el percentatge de catalanoparlants i castellanoparlants que assisteixen a l’escola (taula 2).

TAULA 3. Condició lingüística del centre

Tipus de centre Percentatge d’alumnat de llengua familiar catalana Centres de cada tipus
1
Fins a 30% (p = 30)
813
37%
2
Més de 30% i fins a 70% (30 < p = 70)
687
31%
3
Més de 70% (p > 70)
696
32%
TOTAL CATALUNYA
 
2.196
100%
Font: IDESCAT i SEDEC

La combinació d’aquestes tres categories va donar lloc a 30 tipus possibles d’escoles. La mostra final en va incloure 14 tipus, atès que algunes combinacions eren molt difícils de trobar, i a causa de raons d’operativitat i pressupostos. És per això que no pot considerar-se una mostra representativa en termes estadístics, i que els resultats s’han de llegir només com a grans tendències de la població escolar de 6è de primària.

En les 52 escoles es van recollir tres tipus de dades: en primer lloc, dades declarades sobre la llengua de relació de l’alumnat amb la família i amb les seves xarxes socials, a partir de l’administració de qüestionaris; en segon lloc, dades observades, mitjançant l’enregistrament de les converses dels infants en situacions no monitoritzades durant l’estona d’esbarjo, i, en darrer lloc, dades experimentals sobre coneixement oral en català i castellà, amb les proves estàndard d’avaluació de competències lingüístiques del SEDEC.

Les dades procedents de fonts declarades i experimentals es van tabular. Els enregistraments es van digitalitzar mitjançant el programa de tractament de so SoundForge i es van transcriure seguint els criteris de transcripció del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. L’anàlisi de tots els materials es va dur a terme mitjançant el programa de tractament estadístic SPSS, a partir de tècniques d’anàlisi qualitatives i quantitatives, i ha tingut en compte, entre d’altres variables, les incloses en la taula 4.

TAULA 4. Variables tingudes en compte en l’anàlisi

DESCRIPCIÓ
1. LLENGUA FAMILIAR DELS INTERLOCUTORS
1.1. Condició lingüística familiar del parlant
1.2. Condició lingüística familiar del destinatari
2. LLENGUA DE LES XARXES SOCIALS DELS INTERLOCUTORS
2.1. Llengua de les xarxes socials del parlant
2.2. Llengua de les xarxes socials del destinatari
3. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA ORAL DELS INTERLOCUTORS
3.1. Competència lingüística del parlant
3.1.1. Comprensió oral en català
3.1.2. Comprensió oral en castellà
3.2. Competència lingüística del destinatari
3.2.1 Comprensió oral en català
3.2.2. Comprensió oral en castellà
4. LLENGUA FAMILIAR DE L’ALUMNAT DEL CENTRE
5. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA ORAL A LA ZONA ON S’UBICA L’ESCOLA
6. LLENGUA EN QUÈ S’IMPARTEIX L’ENSENYAMENT

 

 

 
 
   


2 de 9