Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Teoria i metodologia


La variació fònica en la llengua catalana: inventari i avaluació metodològica, per Miquel Àngel Pradilla Cardona


CONTINUA


3.7. Anàlisi qualitativa

Tot i la interpretació més freqüent que avalua aquesta anàlisi segons la presència d'experiments d'avaluació no-quantitativa (vegeu 3.5.), en aquest treball l'entendrem en funció de la presència de validacions empíriques de les dades fòniques obtingudes.

A parer meu, la metodologia sociolingüística es veu enormement afavorida amb la incorporació d'algunes estratègies del mètode experimental en fonètica. Els punts essencials seran: a) l'anàlisi qualitativa de determinades variables s'enriquirà amb la delimitació d'al·lofonies fixades amb procediments instrumentals; i b) es garantirà la validació empírica de les dades obtingudes.

Trobem anàlisi acústica en els treballs de Montoya (1989 i 1993), Pradilla (1993) i Carrera (1999). Tanmateix, només a Pradilla tot el conjunt d'ocurrències és avaluat instrumentalment, mentre que a Montoya i Carrera s'analitza una mostra de dades i la resta són interpretades de manera impressionística, mitjançant el criteri auditiu. En el cas de Carrera, totes les realitzacions dubtoses van ser validades sonogràficament.(12)

4. Bibliografia de referència

ALTURO, N. & M. T. TURELL. "Linguistic Change in el Pont de Suert: The study of variation of /fricativa sonora/", Language Variation Change 2, pp. 19-30, 1990.

BOIX, E. & L. PAYRATÓ. "An overview of catalan sociolinguistics and pragmatics (1989-1996)", Catalan Review, IX, pp. 317-403, 1996.

CARRERA, J. "La pretònica inicial e- d'Alguaire", dins Anuari de Filologia. Vo. XVI, sección C, 4, Universitat de Barcelona, pp. 37-72, 1993.

CARRERA, J. "Canvi lingüístic i escolarització en català a Lleida", dins Jornades sobre llengua i ensenyament I. Bellaterra: UAB, pp. 36-52, 1995a.

CARRERA, J. "La percepció d'alternances vocàliques a Alguaire i Lleida", dins El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'estudis del català nord-occidental. Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, pp. 133-143, 1995b.

CARRERA, J. L'alternança a/e al Segrià. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona, 1999.

COLOMINA, J. "El parlar de la Canyada de Biar (l'Alt Vinalopó): un estudi de sociolingüística", dins Misce·lània Sanchis Guarner I. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1984 [19922].

COLOMINA, J. "La diftongació de /e oberta/ i d'altres canvis vocàlics a la Canyada de Biar", dins J. COLOMINA L'alacantí. Un estudi sobre la variació lingüísica. Alacant: Institut d'Estudis "Gil-Albert", pp. 94-109, 1985.

ESCRIVÀ, V. "Aproximació sociolingüística al procés d'assimilació de la variable [e oberta] àtona final a Oliva", dins Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes III. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 121-136, 1993.

ESPAUDELLA, L. & PINEDA, G. & M. CISQUELLA. Variació generacional en el parlar de la Garriga. Sant Cugat del Vallès: Rourich, 1993.

GIMENO, F. & B. MONTOYA. Sociolingüística. València: Publicacions de la Universitat de València, pp. 67-95, 1989.

MIER, J. "Estudi sociolingüístic de certs aspectes de la llengua catalana", Treballs de Sociolingüística Catalana 6, pp. 33-112, 1986.

MONTOYA, B. "Estratificació de la variació lingüística a Petrer", dins GIMENO, F. & B. MONTOYA. Sociolingüística. València: Publicacions de la Universitat de València, pp. 67-95, 1989.

MONTOYA, B. Variabilitat i prestigi en el català de Valls i de l'Alt Camp. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1993.

MONTOYA, B. Els alacantins catalanoparlants: una generació perduda. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2000.

MONTOYA, B. "L'observació del canvi fonològic en el català balear", dins M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 165-219, 1995.

PLAZA, C. "Lleialtat lingüística, edat i nivell educatiu. La e posttònica a la Conca de Barberà", dins M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 117-138, 1995.

PLAZA, C. La parla de la Conca de Barberà. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses, 1996

PLA, J. "L'obertura de [vocal neutra] a Barcelona: el xava i altres varietats", dins M. T. TURELL (ed.). La sociolingüística de la variació. Barcelona: PPU, pp. 165-219, 1995.

PONS, L. Iodització i apitxament al Vallès. Interpretació sociolingüística i psicolingüística dels canvis fonètics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.

 

7 de 8