Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Una biblioteca dedicada a les llengües, HABE Liburutegia, per Imanol Irizar


CONTINUA


3. Situació actual

HABE Liburutegia és avui una biblioteca pública i especialitzada que té uns fons de 25.000 monografies, 600 publicacions periòdiques i un gran nombre de vídeos, CD, CD-ROM, etc. als quals es té accés directe. La gestió de la biblioteca (catalogació, préstecs, compres, control de publicacions periòdiques...) es du a terme per mitjà d’un programa informàtic específic per a biblioteques: Absys - Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques.

En els últims 5-6 anys s’han fet esforços molt importants amb l’objectiu de crear la infraestructura necessària per potenciar l’ús de la biblioteca. D’aquesta manera, s’ha dut a terme la catalogació de tots els fons, s’ha creat una base de dades documental d’articles (anomenada ADBD) i s’ofereix l’accés a tota aquesta informació a través de la pàgina web d’HABE (http://www.habe.org).

La base de dades d’articles ADBD mereix una menció especial, ja que permet accedir a la informació de 65.000 articles sobre temes de lingüística aplicada que es troben a la biblioteca, procedents del buidatge de 165 revistes i d’aproximadament 2.000 llibres.

Tothom és conscient de la dificultat que els estudiosos i els investigadors tenen per accedir i controlar l’immens volum d’articles que es publiquen anualment a les publicacions tècniques i científiques. La funció d’aquesta base de dades és, precisament, facilitar a l’investigador aquesta tasca d’accés a un gran volum d’informació i el control d’aquest volum.

La base de dades ADBD, a més de la informació bàsica sobre cada article, també ens en facilita la sinopsi o, com a mínim, l’inici. Hi ha tres modalitats de cerca o consulta:

1. Cerca per autor(s) o paraula(es) del títol, fent servir els booleans habituals. Permet delimitar la cerca per dates.

2. Consulta dels índexs de tots els volums o números que es vulguin de les 165 revistes buidades.

3. Cerca per text lliure. En aquesta modalitat de cerca accedim als autors, a paraules del títol i a tot el text de les sinopsis de cada article, per la qual cosa l’estratègia de cerca requereix més elaboració.

Tant el catàleg general en línia com la base de dades documental d’articles són eines que permeten l’accés a distància dels fons de la biblioteca que és, precisament, l’objectiu últim d’aquests projectes.

La biblioteca té actualment 3.000 usuaris i és usada majoritàriament per professors i alumnes d’euskera, anglès, francès, alemany, espanyol...; estudiants d’universitat; professors d’universitat; persones que preparen la tesi doctoral; persones que preparen oposicions; etc.

La plantilla de la biblioteca està formada per quatre persones, tot i que la catalogació dels nous documents va a càrrec d’una empresa especialitzada en aquests treballs de catalogació. La nostra tasca consisteix a gestionar les adquisicions (2.000 anuals), subscripcions (300 revistes vives), préstecs (1.500 mensuals), alimentació de la base de dades escanejant els índexs i abstracts i passant-hi un OCR, creació i difusió dels butlletins i catàlegs digitals, assistència bibliogràfica, seguiment de sol·licituds, visites guiades, etc.

4. Serveis

Préstec

-Servei de préstec. Permet endur-se tres llibres al mateix temps per un termini de tres setmanes, que es pot ampliar tres setmanes més, sempre que aquests llibres no hagin estat reservats.

-Hi ha una modalitat de préstec a distància en els casos de Bilbao i Vitòria. La biblioteca se serveix de les delegacions que HABE té a les dues ciutats per permetre que els usuaris biscaïns o alabesos retirin o retornin els llibres que prèviament han estat sol·licitats a la biblioteca, sense que s’hagin de desplaçar a Sant Sebastià.

-Servei de préstec interbibliotecari. Habitual entre biblioteques universitàries, especialitzades o que corresponen a organismes i entitats d’investigació, té com a objectiu l’intercanvi de fotocòpies d’articles i llibres en préstec.

Butlletins de novetats i catàlegs

Des de principis de l’any 2000 distribuïm tant el butlletí de novetats com els diferents catàlegs --de vídeos, revistes, programari, tesis-- fent servir una llista de distribució. D’aquesta manera, amb un estalvi gens negligible en temps i diners, els més de 500 subscriptors actuals reben per correu electrònic la informació bibliogràfica de la biblioteca. Els interessats poden sol·licitar-nos directament la subscripció als butlletins, o poden ser ells mateixos els que se subscriguin o es donin de baixa a la llista. Per fer-ho, només cal enviar un missatge sense text a l’adreça següent:

habe-liburutegia-subscribe@yahoogroups.com

A més, aquesta llista de distribució permet emmagatzemar a Internet tots els butlletins enviats, els quals poden ser consultats en qualsevol moment pels subscriptors.


2 de 3