Avís legal


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Consorci Turisme de Catalunya o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al Consorci Turisme de Catalunya.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

El Consorci Turisme de Catalunya no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest Consorci.

El Consorci Turisme de Catalunya no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

©Turisme de Catalunya - Pg. de Gràcia, 105 - 08008 BARCELONA - T: 93 484 99 00 Info. T: 012 - E-mail