Generalitat de Catalunya

accés directe al mapa


 Descarregar el visor
 Afegir cartografia de referència

 Descarregar bases en format MMZ

Conques hidrogràfiques 1:50.000

 Descarregar bases en format SHAPE
(Només si teniu el programari adient)

Conques hidrogràfiques 1:50.000