• Imprimeix

Punts de mesurament


La presència a l'aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida.  Per això, conèixer l'estat de la qualitat de l'aire a les diferents zones del territori, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques és un dels objectius de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es pot informar els ciutadans i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la protecció i la millora de la qualitat de l'aire.

En cada punt de mesurament hi han els equips de mostreig que capturen la mostra de la qual es mesura la concentració o nivell d'immissió d'un determinat contaminant. Els manuals estan ubicats en els punts de mesurament manual, mentre que els equips automàtics estan en els punts de mesurament automàtics.

 

Equips manuals

Els equips manuals són aquells aparells que permeten obtenir una mostra en el lloc de mesurament, que posteriorment és analitzada en un laboratori especialitzat. El tipus de mostra i el tipus d'anàlisi duta a terme en el laboratori depenen del contaminant que es vulgui mesurar. Així doncs, els nivells d'immissió o nivells de concentració a l'aire dels contaminants no s'obtenen en temps real, es coneixen en un termini de temps posterior respecte al dia que s'ha pres la mostra. A més a més, els resultats ens informen, en general, de valors mitjans en un dia, els quals poden amagar valors punta que poden ser importants i que es donen en períodes de temps més curts.

 

Equips automàtics

Els equips automàtics (o analitzadors), tenen el gran avantatge respecte dels manuals que ells mateixos realitzen les anàlisis. Per tant, es fan automàticament i en temps real, és a dir, que els augments de contaminació es poden detectar instantàniament (no cal transportar les mostres al laboratori) i els resultats són tramesos directament al centre receptor de dades, la qual cosa permet una actuació molt ràpida en cas de que sigui necessari.

No obstant això, cal tenir present que no totes les substàncies es poden mesurar amb mètodes automàtics i que, sovint, tampoc és necessari recórrer a aquests procediments més costosos. En l'actualitat, les tècniques d'anàlisi i els tipus d'aparells són molt nombrosos.

Aquests aparells (que mesuren SO2, NOx, CO, O3,...) aspiren aire a cabal constant durant un temps conegut. Aquest aire es fa passar per un filtre que reté les partícules i posteriorment per un sistema de detecció diferent per a cada tipus de contaminant que es desitja mesurar. Com que es coneix la quantitat d'aire que entra a l'equip de mostreig, es pot calcular la concentració del contaminant en qüestió. En tots els analitzadors hi ha una bomba d'aspiració que fa possible l'entrada d'aire i la sortida després de l'anàlisi.

Els equips de mostreig automàtics han d'estar instal·lats en recintes amb temperatura interior més o menys constant (entre 20 i 25 graus aproximadament). Aquests analitzadors proporcionen mesures cada minut les quals són integrades en períodes de 10 minuts o mitja hora.

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç: