Generalitat de Catalunya
 
  ITV    
   
Inici > Què és la inspecció ITV? > Resultat de la inspecció

Resultat de la inspecció

El resultat de la inspecció pot ser un dels següents:

• Inspecció favorable
• Inspecció favorable amb defectes lleus
• Inspecció desfavorable

En el cas d'inspecció favorable, es valida la targeta ITV i s'hi posa la nova data de caducitat de la inspecció, que és la data en què ha de tornar a passar la següent inspecció segons el quadre de freqüències. A més a més es col·loca al vehicle l'adhesiu que indica que està al corrent de la ITV, i es dóna a l'usuari l'informe d'inspecció on figuren les dades relatives al vehicle, a la inspecció i a la data de la següent inspecció.

L'informe d'inspecció s'ha de portar sempre juntament amb la documentació del vehicle i pot ser demanat pels agents encarregats del control de trànsit.

Quan el resultat de la inspecció és favorable però amb defectes lleus, la inspecció és vàlida com en el cas anterior, però a l'informe d'inspecció s'assenyalen els defectes detectats i l'interessat està obligat a corregir-los al més aviat possible.

La inspecció és desfavorable quan s'han apreciat un o més defectes greus. En aquest cas, el vehicle només queda autoritzat a circular fins al taller de reparació d'automòbils que arreglarà les deficiències.

Una vegada arreglades les deficiències, el vehicle ha de passar una segona inspecció dels defectes observats a la primera inspecció, a la mateixa estació ITV, o a una de diferent de la xarxa de Catalunya.

Si passa aquesta segona inspecció, a la mateixa estació ITV, dintre dels quinze dies naturals immediatament posteriors al de la primera inspecció, se li farà la inspecció gratuïtament. Si s'han corregit els defectes se li donarà la inspecció favorable.

Si la segona inspecció es passa més tard dels quinze dies naturals immediatament posteriors al de la primera inspecció, però dintre dels dos mesos següents, la revisió es referirà només als punts marcats com a defectuosos, salvat que, a judici del cap de l'estació el vehicle presenti noves deficiències, i la tarifa serà el seixanta per cent de la de la primera inspecció.

La inspecció és també desfavorable quan es troben irregularitats en la identificació del vehicle, quan s'observen reformes no legalitzades, anomalies en la documentació, etc., que requereixen una actuació administrativa prèvia.

Una vegada finalitzada la inspecció amb resultat favorable, es col·loca al vehicle un adhesiu en què es fa constar l'any i el mes de la propera inspecció i es dóna al titular del vehicle un informe d'inspecció on consta la data exacta fins a la qual la inspecció passada és vàlida.


Cas de no estar d'acord amb el resultat

La persona interessada pot, en l'ordre expressat:

• Parlar amb el cap de l'estació.
• Parlar amb l'interventor tècnic del Departament d'Empresa i Coneixement.
• Escriure una anotació al llibre de reclamacions o suggeriments de l'estació.
  NO OBLIDEU EN AQUEST CAS posar les vostres dades personals i l'adreça.

 

 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya