Generalitat de Catalunya
 
  ITV    
   
Inici > Quins vehicles estan obligats a passar la ITV? > Nova prova de frenada en vehicles de transport de mercaderies

Inspecció periòdica del sistema de frenada en vehicles de transport de mercaderies

Mitjançant l'ordre ITC/3124/2010 de 26 de novembre de 2010 es transposa allò indicat a la Directiva 2010/48/UE. Això implica una modificació en la manera de realitzar la mesura de l'eficàcia de frenada en els vehicles, tant de transport de persones com de mercaderies, de Massa Màxima Autoritzada (MMA) superior a 3500 kg. Es tracta de mesurar l'eficàcia de frenada considerant la massa màxima del vehicle en carrega en comptes de la tara. Això implica que alguns vehicles hagin de passar inspecció carregats o parcialment carregats.D'aquesta manera s'ajusta millor la prova de frenada a les condicions reals de circulació.

Vehicles que han de sotmetre's a la nova prova de frenada: Tots aquells vehicles de transport de persones i mercaderies de MMA superior a 3500 kg

Entrada en vigor de la nova prova de frenada: La directiva estableix que els Estats membres posaran en vigor la nova prova a partir del 31 de desembre de 2011. No obstant, i a fi de permetre l'adequació dels equips de mesures a les estacions ITV, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha elaborat un Pla Director que estableix el següent:
Vehicles de 3'5 tm < MMA ≤ 5 tm a partir del 1.1.2012
Vehicles de 5 < MMA ≤ 10 tm a partir del 1.07.2012
Vehicles de MMA > 10 tm a partir del 1.07.2013

Com es fa la prova? Hi ha dues maneres de fer-la
• Amb el vehicle carregat: es calcula directament l'eficàcia de frenada respecte la MMA
• Amb el vehicle sense càrrega (*): s'estima l'eficàcia de frenada per extrapolació, utilitzant sensors de pressió.
(*) Per poder fer la prova sense càrrega, cal que el circuit de frens del vehicle sigui totalment pneumàtic i que el vehicle disposi de preses de pressió siguin accessibles als inspectors.

Què passa amb els vehicles sense circuit totalment pneumàtic? Aquests vehicles han d'anar a passar la prova carregat o parcialment carregat, o bé, utilitzar mètodes de simulació de càrrega, com:
• Llastat del vehicle
• Aplicació de càrregues en el xassís (mitjançant unes eslingues ancorades al vehicle, se'n simula la càrrega)
• Elevació d'un dels eixos ( el frenòmetre de la línia d'inspecció disposa d'un sistema hidràulic que permet elevar-lo del sòl i, per tant, una part del pes del vehicle descansa sobre aquell eix i en simula la càrrega)
A partir de l'1 de juliol de 2013, les estacions ITV de Catalunya que disposin de línies d'inspecció de vehicles de MMA superior a 3500 kg, disposaran de frenòmetres preparats per simular la càrrega (en vehicles de 3 o mes eixos), d'acord amb la instrucció 1/2013 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Quan es considera que un vehicle està carregat? Quan en el moment de la inspecció la seva massa és igual o superior als 2/3 de la seva MMA. Si la tara ja és igual o superior als 2/3 de la MMA, generalment el vehicle pot passar la prova encara que estigui buit.

Altres casos: Quan la càrrega del vehicle pugui resultar molesta o perillosa i en el cas de vehicles de transport col·lectiu de persones, la càrrega no podrà ser la pròpia per a la qual està destinat el vehicle.

 

 

 
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya