Consum a Catalunya

El consum al món i a Catalunya

El consum dels edificis i llars ha crescut arreu del món, si bé varia de forma molt significativa entre països segons el pes del sector residencial i de serveis sobre el total de la demanda d'energia.

El grau de desenvolupament socioeconòmic i tecnològic, el nivell de qualitat de vida, les condicions climàtiques o les tècniques constructives aplicades són alguns dels factors que influeixen sobre el consum energètic final.

Les dades del consum a Europa

Al conjunt de la Unió Europea (UE-27 països), el sector residencial representa actualment més d'una quarta part del consum d'energia final (26%), el doble que a Catalunya.

Aquesta elevada demanda energètica respon sobretot a les diferències climàtiques entre els països d'influència mediterrània i el del centre, nord i est d'Europa. A Alemanya, per exemple, aquesta xifra supera el 30%. Si s'hi s'afegeix el sector terciari -serveis, comerços, hotels...-, el pes del conjunt d'edificis arriba al 40% en el conjunt de la UE-27.

En el cas d'Espanya, on hi ha uns 15 milions d'habitatges, el sector residencial representa el 16% del consum, xifra que arriba al 27% si s'hi suma el conjunt d'edificis del terciari, és a dir, per sota la mitjana europea.

El consum a Catalunya

Al conjunt de Catalunya, segons dades de l'any 2006, els edificis del sector domèstic consumeixen el 13,5% de l'energia final, que s'incrementa fins al 25% en afegir els edificis i espais del sector serveis. Mentre que a la Unió Europea dels 15, el consum domèstic per habitant és de 993 kg equivalents de petroli per any, a Catalunya és de aproximadament 500 kg, 2 vegades inferior. Per tant, la despesa energètica és notablement inferior a la d’un habitant del centre d’Europa.

Si es considera la ciutat de Barcelona, com a exemple d'espai urbà amb una gran densitat d'edificis i espais habitats i d'activitat humana, el sector domèstic -sense afegir-hi els comerços i serveis- representa una quarta part del consum energètic total.