A Barcelona, en la construcció o rehabilitació dels edificis tant de serveis com els habitatges, tenen en compte els factors que intervenen en el consum enegètic.

Els usos de l'energia

L’edificació és un dels principals sectors consumidors d'energia. Les necessitats constants d'il·luminació, climatització i d'alimentació d'electrodomèstics i aparells elèctrics fa que la demanda energètica d'aquest sector representi una tercera part del consum total.

Els tipus de consum

La demanda d'energia i els tipus de consum depenen dels usos de l'edifici, ja que varien segons si es tracta d'un espai d'oficines, d'un centre comercial o d'un conjunt d'habitatges. El temps d'ocupació, els usos a què es destina l'edifici, les activitats que s'hi duen a terme i la pròpia configuració arquitectònica condicionen el consum final.

Mentre que un edifici de serveis i oficines té una demanda elèctrica adreçada fonamentalment a alimentar els ordinadors, la il·luminació i els aparells de climatització (sobretot, aire condicionat), un d'habitatge té un comportament diferent, ja que la calefacció representa gairebé el 40%, igual que la suma del consum d'electrodomèstics i l'escalfament d'aigua.

El consum té a veure també amb altres factors com la zona climàtica on està situat l'edifici, l'orientació, els tipus de materials emprats o el nivell d'aïllament. El projecte arquitectònic i les tècniques constructives aplicades són, per tant, claus a l'hora de concebre espais eficients i que afavoreixin el baix consum energètic.

Les principals fonts d'energia que alimenten aquesta demanda són l'electricitat i el gas natural, tot i que també es fan servir la biomassa i els combustibles fòssils (gasoil) i els gasos liquats del petroli (butà, propà), especialment en nuclis habitats aïllats on no arriba la xarxa elèctrica o de gas natural.