Font: Empreses de serveis energètics. Possibilitats de finançament i de contractes. ICAEN

El concepte de serveis energètics

Un servei energètic consisteix en un acord entre un client i una empresa especialitzada en el sector energètic per a aplicar mesures encaminades a fer un millor ús de l'energia i reduir el consum en una determinada instal·lació, edifici o equipament (indústria, hospital, centre comercial...).

El contracte energètic

Mitjançant un contracte de serveis energètics una empresa especialitzada en la gestió eficient de l'energia es compromet a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions del seu client a canvi d'una quantitat mensual fixa. L'estalvi d'energia que s'aconsegueix comporta sempre un benefici mutu.

L'empresa de serveis pot encarregar-se de gestionar una part de les necessitats del seu client o assumir tot allò que té a veure amb l'energia: contracte de subministrament, manteniment dels equips, compra i venda de l'energia, etc. Així, pot oferir diferents recursos energètics alhora (electricitat, gas natural, gasos liquats del petroli, etc.), i a partir d’un preu establert en el contracte subministrar totes les necessitats energètiques (llum, calor, fred, aigua calenta, vapor d'aigua...) i els serveis associats (gestió i manteniment).

El servei energètics es concreten habitualment en les següents prestacions: realització d’un diagnòstic de la situació energètica inicial; elaboració d'un pla d’estalvi energètic en base als resultats de l'auditoria; gestió del subministrament d’energia, manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions; i implantació d'un sistema de gestió i comunicació.

L’eficiència energètica es converteix, doncs, en un factor de competitivitat per a les empreses que proporcionen aquest servei, alhora que s'aconsegueix afavorir l'estalvi i reduir el consum, estimular el mercat de les fonts d'energia renovables, i reduir les emissions de diòxid de carboni i d’altres gasos contaminants.

El concepte de servei energètic també va molt lligat a les tecnologies de la comunicació i la Índice (telegestió, gestió centralitzada i domòtica), i canvia la manera d'entendre la gestió energètica dels edificis, equipaments o enllumenat.

Ara bé, cal tenir en compte que des del vessant econòmic, les inversions que realitza l'empresa de serveis s'amortitzen a mitjà i llarg termini. Per aquest motiu, l'acord amb el client té habitualment un període de vigència d'entre cinc i deu anys, a fi que l'empresa pugui amortitzar les inversions que fa i es garanteixi el benefici econòmic mutu.