L'utilització de plaques solars fotovoltaiques als habitatges és una de les mesures per reduir el consum energètic i l'impacte ambiental. Font: Greenest Energy Resources. @ 2007

Introducció

La funció primordial dels edificis és la de protegir els humans dels condicionants meteorològics i climàtics de cada indret tot garantint-los els màxims nivells de qualitat de vida. Aquest benestar s’obté sempre per mitjà del consum d'energia, per la qual cosa és fonamental introduir mesures d'estalvi i eficiència per a reduir-lo.

Un bon disseny, la utilització de materials i elements de baix impacte ambiental, la instal·lació de sistemes de climatització eficients, l’aprofitament de fonts d’energia renovables o l’aplicació de sistemes de control energètic són mesures que permeten reduir els requeriments globals d’energia dels edificis, sense que això comporti una reducció del confort.