Consell General d'Aran - Dades del procés electoral
  2007 2011 2015
Consellers/eres generals d'Aran 13 13 13
Pujòlo 2 2 2
Arties e Garòs 2 2 2
Castièro 4 4 4
Marcatosa 1 1 1
Lairissa 1 1 1
Quate Lòcs 3 3 3
     
  2007 2011 2015
Candidatures 14 16 18
Pujòlo 2 3 2
Arties e Garòs 2 2 3
Castièro 3 3 3
Marcatosa 2 2 3
Lairissa 2 3 3
Quate Lòcs 3 3 4
     
  2007 2011 2015
Candidats/ates titulars      
Pujòlo      
Homes  4 4 3
Dones 0 2 1
Total 4 6 4
Arties e Garòs      
Homes  3 3 5
Dones 1 1 1
Total 4 4 6
Castièro      
Homes  8 8 7
Dones 4 4 5
Total 12 12 12
Marcatosa      
Homes  1 1 2
Dones 1 1 1
Total 2 2 3
Lairissa      
Homes  2 3 2
Dones 0 0 1
Total 2 3 3
Quate Lòcs      
Homes  8 8 7
Dones 1 1 5
Total 9 9 12
     
  2007 2011 2015
Població de dret 9.554 10.206 9.993
       
Cens electoral  6.643 6.676 6.967
       
Juntes electorals 3 3 3
Junta Electoral Central 1 1 1
Juntes electorals provincials 1 1 1
Juntes electorals de zona 1 1 1
Membres de les juntes electorals 23 23 23
   
2007 2011 2015
Municipis 9 9 9
           
2007 2011 2015
Districtes 9 9 9
       
2007 2011 2015
Col·legis electorals 22 24 22
       
  2007 2011 2015
Seccions electorals 11 11 11
       
2007 2011 2015
Meses electorals 24 24 24
       
  2007 2011 2015
Membres de les meses (titulars) 72 72 72
       
2007 2011 2015
Membres de les meses (suplents) 144 144 144
       
2007 2011 2015
Representants de l'Administració 24 24  
       
  2007 2011 2015
Mitjans materials      
Paperetes per candidatura 12.293 10.200 9.200
Sobres 10.871 10.200 9.400