En cas de malautia o incapacitat qu´empedisque qu´era persona se desplace personaument entà un burèu de Corrèus e hèr era sollicitud de vòt per corrèu, eth procediment ei eth següent:

 

  Cau qu´era malautia o incapacitat sigue acreditada mejançant un certificat mèdic oficiau e gratuït.
  Era sollicitud pòt efectuar-la ua auta persona, autorizada notariaument o consularament, mejançant un document que s´estenerà individuaument entar elector/a. Eth desplaçament deth notari/ària tath domicili entà qu´autrege eth poder notariau ei gratuït entar elector/a.

Eth tèrme tà demanar eth vòt per corrèu ei deth 31 de març ath 14 de mai de 2015.

Mès informacion en:

  Art. 72 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
  Art. 8 deth Reiau decrèt 605/1999, de 16 d´abriu, de regulacion complementària des procèssi electoraus.
  Instruccions dera Junta Electorau Centrau de 14 de hereuèr de 1992 e de 28 d´abriu de 1993.

Eth procediment de votacion entath personau des vaishèths dera marina mercanta o flòta pesquèra d´autura, abanderadi en Espanha, qu´agen de demorar embarcadi deth 31 de març ath 24 de mai de 2015 e que pendent eth nomentat periòde tòquen pòrts, prealablament coneishudi, en territòri nacionau, consistís en un vòt per corrèu, damb es especificitats següentes:

  Cau que solliciten per radiotelegrafia, corrèu electronic o fax eth certificat d´inscripcion en cens electorau e era documentacion entà exercir eth dret de sufragi ena delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau a on siguen inscriti. En messatge cau hèr a constar es donades següentes:
   - Nòm e cognòms
   - Numerò de DNI
   - Data de neishement
   - Municipi e província de neishement
   - Municipi de residéncia der elector/a en quau sigue includit/dida en cens electorau
   - Carrèr e numerò de domicili
   - Nòm deth vaishèth a on se tròbe embarcat/ada er elector/a
   - Pòrt/s a on age prevista era arribada eth vaishèth, damb indicacion des dates concrètes a on s´age de produsir.
  En cas de que se pogue recéber era documentacion electorau per mejan d´un aute vaishèth, s´a d´indicar ar armator, consignatari o vaishèth a on age d´èster enviada.

  Un viatge verificada era inscripcion, era delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau corresponent, considerarà a toti es efèctes coma recebuda era sollicitud e enviarà era documentacion tath pòrt o tar armator, consignatari o vaishèth que s´age designat.

  Un còp s´age recebut era documentacion electorau, cau enviar-la per corrèu certificat e urgent enquiath 14 de mai, includit, ara mèsa a on correspon votar des de quinsevolh des pòrts a on eth vaishèth acòste.

Mès informacion en:

  Art. 74 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
  Art. 9 deth Reiau decrèt 605/1999, de 16 d´abriu, de regulacion complementària des procèssi electoraus.

Eth procediment de votacion entath personau embarcat en vaishèths dera armada o que, coma membre d´unitats militares terrèstres o aéries, se tròbe destacat dehòra deth territòri nacionau e que participe o coopère damb es fòrces des païsi aliadi e d´organizacions internacionaus, en missions d´assisténcia umanitària o mantenença dera patz internacionau, ei eth deth vòt per corrèu, eth quau s´a de sollicitar entre eth 31 de març e eth 14 de mai de 2015, ambdús includidi, damb es especificitats següentes:

  Eth comandant deth vaishèth o eth cap d´unitat envie era relacion de personau que desire exercir eth sòn dret de sufragi ara Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa, era quau tramitarà es sollicituds deth certificat d´inscripcion en cens electorau e era documentacion entà exercir eth dret de sufragi as delegacions provinciaus deth Burèu deth Cens Electorau corresponentes.
  Per cada persona sollicitanta se hè a constar:
   - Nòm e cognòms
   - Numerò de DNI
   - Data de neishement
   - Municipi e província de neishement
   - Municipi de residéncia en quau sigue includida en cens electorau
   - Carrèr e numerò de domicili
  Era delegacion provinciau deth Burèu deth Cens Electorau corresponent, un còp verificada era inscripcion, considerarà a toti es efèctes coma recebuda era sollicitud e enviarà era documentacion ara Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa, entà que, peth procediment mès urgent possible, la hèsque arribar.

  Pòden exercir eth dret a vòt un viatge agen recebut era documentacion. Des vòts emetudi, se´n harà cargue eth comandant deth vaishèth o eth cap d´unitat, que les custodiarà e en garantirà era seguretat, era integritat e eth secrèt, enquia que siguen recuelhudi pera persona encargada de transportar-los tath territòri nacionau.

  Era Direccion Generau de Personau deth Ministèri de Defensa harà arribar es vòts recebudi en Corrèus non mès enlà deth 20 de mai de 2015.

Mès informacion en:

  Art. 74 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
  Art. 9 deth Reiau decrèt 605/1999, de 16 d´abriu, de regulacion complementària des procèssi electoraus.
  Orde 116/1999, de 30 d´abriu, pera quau se regule er exercici deth dret de vòt enes procèssi electoraus deth personau des Fòrces Armades embarcat o en situacions excepcionaus restacades damb era defensa nacionau.

Es intèrns en centres penitenciaris que non siguen privadi deth dret de sufragi vòten per corrèu.

Eth procediment qu'an de seguir ei eth següent:

  Eth director/a de cada centre penitenciari, o era persona en qui delègue, a de sollicitar en Corrèus qu'un foncionari/àri d´aguest servici se desplace entre eth 31 de març e eth 14 de mai de 2105 tath centre damb es impresi de sollicitud d´inscripcion de besonh qu'an d´aumplir es intèrns que volguen exercir eth sòn dret.

  Se quauqu'un des intèrns non a eth DNI, n´i aurà pro damb eth document d´identitat intèrn, tostemp que i apareishe era fotografia.

  Eth Burèu deth Cens Electorau a d´enviar, entre eth 4 e eth 17 de mai de 2015, ath centre penitenciari engolòpes e paperetes sufisentes, qu'eth foncionari de Corrèus liurarà personaument.

  Er intèrn/a a d´elegir era papereta corresponenta, introdusir-la ena engolòpa, e introdusir aguesta en ua auta engolòpa adreçada ara mèsa electorau que li correspongue, non mès enlà deth 20 de mai de 2015.

  Eth servici de Corrèus harà arribar aguestes engolòpes as corresponentes mèses electoraus de votacion eth madeish dia des eleccions.

Mès informacion en:

  Art. 72 e 73 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.
  Acòrds dera JEC de 5 de mai de 1993 e de 10 de hereuèr de 2000.