Poden presentar candidatures, entre el 15 i el 20 d’abril de 2015, davant la junta electoral de zona (JEZ):
 • Els partits polítics i federacions inscrits en el Registre de partits polítics.
 • Les coalicions de partits i/o federacions que, pel fet de concórrer amb llistes conjuntes a les eleccions, ho han de comunicar a la junta electoral provincial (JEP) i la junta electoral de zona (JEZ) entre l’1 i el 10 d’abril de 2015.
 • Les agrupacions d’electors, les quals han de reunir un determinat nombre de signatures d’entre els inscrits en el cens electoral del municipi, d’acord amb el barem següent:

 • En els municipis de menys de 5.000 habitants, no menys de l’1% dels inscrits, sempre que el nombre de signants sigui més del doble que el de regidors a elegir.
 • En els compresos entre 5.001 i 10.000 habitants, almenys 100 signatures.
 • En els compresos entre 10.001 i 50.000 habitants, almenys 500 signatures.
 • En els compresos entre 50.001 i 150.000 habitants, almenys 1.500 signatures.
 • En els compresos entre 150.001 i 300.000 habitants, almenys 3.000 signatures.
 • En els compresos entre 300.001 i 1.000.000 habitants, almenys 5.000 signatures.
 • En els altres casos, 5.000 signatures.

  Més informació:

  • Art. 44, 187 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Poden presentar candidatures, entre el 15 i el 20 d’abril, davant la Junta Electoral Provincial (JEP) de Lleida, amb la comunicació prèvia efectuada en el període comprès entre l’1 i el 10 d’abril:

 • els partits, les federacions de partits i les coalicions electorals, i 
 • les agrupacions d’electors avalades amb la firma d’un mínim del 3% dels cens electoral del terçó corresponent.

Més informació:

 • Art. 37 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.

En el cas que en alguna circumscripció no es presentés cap candidatura en el termini de sis mesos, es procedirà a la realització d’eleccions parcials en aquesta circumscripció.

Més informació:

 • Art. 181 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Una agrupació d'electors és un conjunt de ciutadans que s'associa temporalment amb l'única finalitat de presentar una candidatura a unes determinades eleccions.

Més informació:

 • Art. 44 i seg. i 187 de la Llei orgànica del règim electoral general.

La recollida de signatures per a la constitució d’una agrupació d’electors es pot iniciar el 31 de març i es pot allargar fins a la presentació de la candidatura (com a màxim, el 20 d’abril de 2015).

Més informació:

 • Art. 44 i seg. i 187 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Les agrupacions d’electors es constitueixen únicament i exclusivament per a un procés electoral determinat.

Més informació:

  Art. 44 i seg. i 187 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Poden ser candidats:

 • Les persones de nacionalitat espanyola majors d’edat que, en qualitat d’elector/a, no es trobin en cap causa d’inelegibilitat.
 • Les persones residents a Espanya que, sense tenir nacionalitat espanyola:
 • Tinguin la condició de ciutadans de la Unió Europea o bé siguin nacionals de països que donin als ciutadans espanyols el dret de sufragi passiu en les seves eleccions municipals en els termes d’un tractat.
 • Compleixin els requisits per ser elegibles segons la normativa espanyola.
 • No hagin estat desposseïdes del dret de sufragi passiu en el seu estat d’origen.

Més informació:

  Art. 6 i 177 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Poden ser candidats:

 • Els espanyols majors d’edat que, en qualitat d’elector/a, no es trobin en cap causa d’inelegibilitat.

Més informació:

  Art. 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El termini per a la presentació de candidatures és el comprès entre els dies 15 i 20 d’abril de 2015.

Les candidatures s’han de presentar:

 • En el cas de les eleccions municipals, davant la junta electoral de zona (JEZ) que correspongui al municipi.
 • En el cas de les eleccions al Consell General d’Aran, davant la Junta Electoral Provincial (JEP) de Lleida.

Més informació:

 • Art. 45 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Les candidatures s’han de presentar per escrit i han d’expressar clarament:

 • La denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors, i el nom i els cognoms dels candidats inclosos.

Juntament amb aquest escrit, cal presentar la declaració d’acceptació de la candidatura i els documents acreditatius de la condició d’elegibilitat dels candidats.

Les candidatures presentades per agrupacions d’electors s’han d’acompanyar també dels documents acreditatius del nombre de signatures legalment exigit per a la seva participació en les eleccions.

A més a més, en el cas de candidats de nacionalitat diferent de l’espanyola, en el moment de la presentació de les candidatures, han d’aportar una declaració formal en què consti:

 • la nacionalitat, així com el domicili a Espanya
 • que no estan privats del dret de sufragi passiu a l’estat membre d’origen
 • si s’escau, la menció de l’últim domicili en l’estat membre d’origen.

Més informació:

 • Art. 46 i 187 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Instrucció de la Junta Electoral Central, de 20 de gener de 2000, sobre la documentació que ha d’acompanyar la presentació de candidatures (BOE núm. 19, de 22 de gener de 2000).

Sí. Per al càrrec de regidor/a, poden ser candidates les persones residents en municipis diferents d´aquell per al qual es presenten.

Més informació:

  Acords de la Junta Electoral Central de 30 de gener de 1979, de 9 de desembre de 1985, de 30 de gener i 3 d´abril de 1987, de 10 de setembre de 1990, d´11 de març de 1991, i de 7 de març, 16 de maig i 18 de novembre de 1994.

Les llistes han d´incloure tants candidats com càrrecs a elegir. Poden haver-hi com a màxim 10 suplents.

Més informació:

  Art. 46 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Les candidatures no es poden modificar un cop presentades, excepte en el termini previst entre el 25 i 26 d’abril de 2015 per esmenar irregularitats, només per defunció, renúncia de la persona titular o com a conseqüència del tràmit d’esmena.

Les baixes que es produeixin després de la proclamació de candidatures s’entendran cobertes pels candidats successius i, si s’escau, pels suplents.

Més informació:

  Art. 48 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. El/la representant general de la candidatura pot retirar-la davant l’Administració electoral, mitjançant un escrit en paper comú, en qualsevol moment anterior a la celebració de les eleccions.

Més informació:

  Art. 44 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Les agrupacions d’electors que es presenten a les eleccions municipals es poden associar, a l’efecte d’assignar els llocs dels consell comarcals, mitjançant una comunicació escrita a la junta electoral de zona (JEZ), prèviament a la celebració de les eleccions.

Més informació:

  Art. 20.5 del Decret 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l´organització comarcal de Catalunya.

Els representants generals actuen en nom dels partits, federacions i coalicions concurrents.

  La designació es fa per escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) i la junta electoral provincial (JEP), entre el 31 de març i el 8 d’abril de 2015. Ha d’anar acompanyada de l’acceptació de la persona assignada.

Els representants de les candidatures en la circumscripció electoral són nomenats pels representants generals entre el 31 de març i el 10 d’abril de 2015 davant la junta electoral provincial (JEP). Hi ha d’haver un per cadascuna de les circumscripcions electorals on la formació política presenti candidatures.

  Els representants de les candidatures s’han de personar davant la junta electoral de zona (JEZ) per acceptar el càrrec abans de la presentació de la candidatura. Les citacions, les notificacions i els escrits adreçats per l’Administració electoral als candidats es trameten al seu domicili.

Més informació:

  Art. 43 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L’administrador/a electoral és la persona responsable dels ingressos, de les despeses i de la comptabilitat d’una candidatura electoral.

 • Administradors generals: les formacions que presentin candidatura a més d’una circumscripció han de nomenar-ne un. Respon de tots els ingressos i de totes les despeses electorals fetes per la formació política i per les seves candidatures, així com de la seva comptabilitat.

Són designats per escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) pels respectius representants generals abans del 8 d’abril de 2015. L’escrit de presentació s’ha d’acompanyar de l’acceptació expressa de la persona designada.

 • Administradors de les candidatures: són els responsables dels ingressos, les despeses i la comptabilitat de les candidatures. Actuen sota la responsabilitat de l’administrador/a general.

Són designats per escrit davant la junta electoral provincial (JEP) corresponent pels representants en l’acte de presentació de les candidatures, entre els dies 15 i 20 d’abril de 2015, juntament amb l’acceptació expressa de la persona designada.

Més informació:

 • Art. 121 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Pot ser designat administrador/a general, qualsevol ciutadà, major d’edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics.

Els representants de les candidatures i els representants generals dels partits, federacions o coalicions poden acumular la condició d’administrador/a electoral.

Els candidats no poden ser administradors electorals.

 Més informació:

 • Art. 43, 121 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.