No. El vot és universal, lliure, igual, directe i secret.

En cap cas podeu ser coaccionat, sota cap pretext, en l’exercici del vostre dret de sufragi, ni ser obligat a revelar el vostre vot.

Més informació:

 • Art. 13 i 23 de la Constitució espanyola.
 • Art. 2 i 5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Podeu votar en un únic procés.

No obstant això, heu de tenir en compte que en el supòsit que hi hagi convocats diversos processos electorals per al mateix dia, exercireu el dret de vot en un acte únic. És a dir, no podreu votar en moments diferents en la mateixa jornada electoral.

Amb caràcter general, en les eleccions municipals i al Consell General d’Aran, poden exercir el dret de vot tots els espanyols majors d’edat el dia de la votació, residents a Catalunya o a Aran, respectivament.

Per exercir-lo és requisit indispensable estar inscrit/a en les llistes del cens electoral.

A més dels espanyols majors d’edat el dia de la votació, també poden votar:

 • els ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya i a Aran, i
 • els residents estrangers a Espanya de països amb acords subscrits que permetin el vot en les eleccions municipals (vegeu les preguntes següents).

 

Més informació:

 • Art. 13 de la Constitució espanyola.
 • Art. 2 i 176 de la Llei orgànica 5/1985,  de 19 de juny, del règim electoral general.

No poden votar:

 • Els condemnats per sentència judicial ferma a pena de privació del dret de sufragi.
 • Els declarats incapaços per sentència judicial ferma, sempre que aquesta sentència declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.
 • Les persones internes en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, durant el període que duri l’internament, sempre que en l’autorització el jutge declari expressament la incapacitat per a l’exercici del dret de sufragi.

 

Més informació:

 • Art. 3 de la Llei orgànica 5/1985,  de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Totes les persones que tingueu 18 anys el dia 24 de maig de 2015 podreu votar.

Més informació:

 • Art. 85.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Per exercir el dret de vot en aquestes eleccions municipals, cal que estigueu inscrit/a en el cens electoral d’estrangers residents a Espanya, un cop feta la sol·licitud prèvia d’inscripció.

La sol·licitud té validesa, exclusivament, per a les eleccions del 24 de maig de 2015. El termini d’inscripció va finalitzar el 15 de gener de 2015.

A més de la sol·licitud d’inscripció en el cens electoral, els requisits que heu de complir perquè sigui acceptada són els següents:

 • Tenir 18 anys o més i no estar privat del dret de sufragi actiu.
 • Estar inscrit en el padró municipal d’habitants.
 • Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
 • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament, el temps exigit en l’Acord corresponent:
 • Haver residit cinc anys a Espanya en el moment de la sol·licitud per als nacionals de: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.
 • Haver residit tres anys a Espanya, per als nacionals de Noruega.

Complir la resta de requisits que estiguin establerts en l’Acord corresponent.

Més informació:

 • Art. 13.2 de la Constitució espanyola.
 • Art. 176 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Poden votar els ciutadans dels 27 països membres de la Unió Europea (UE): 

 • Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

Els requisits de participació dels ciutadans de la UE residents a Espanya són:

 • Ser nacional d’algun estat membre de la UE.
 • Estar empadronat en un municipi del territori espanyol.
 • Tenir 18 anys o més en el moment de celebrar-se el procés electoral.
 • No tenir cap impediment legal.
 • Haver manifestat, no més enllà del 30 de desembre de 2014, la voluntat d’exercir el dret de vot.
 • Estar inscrit en el cens electoral.

No obstant això, els ciutadans de la UE que hagin manifestat la voluntat de votar en anteriors processos electorals i segueixin residint a Espanya, mantenen la condició d’electors, sense necessitat de demanar-ho de nou.

Més informació:

 • Art. 13 de la Constitució espanyola.
 • Art. 176 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Directiva 94/80/CE del Consell, de 19 de desembre de 1994, per la qual es fixen les modalitats d’exercici del dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals per part dels ciutadans de la Unió residents en un estat del qual no siguin nacionals.

Podeu exercir el dret de vot mitjançant:

 • Vot presencial (vot en urna).
 • Vot per correu (des de l’Estat espanyol).
 • Vot per correu des de fora de l’Estat espanyol:
 • Electors que es troben temporalment a l’estranger (ERTA).
 • Electors que es troben en alta mar o destacats en missions internacionals.
 • Altres procediments de votació:
 • Electors que per motius de salut no poden acudir a la mesa el dia de la votació.

 

Més informació:

 • Art. 72 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Art. 3 i seg. del Reial decret 161/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger.