Les diputacions provincials constitueixen l’òrgan de govern de la província i tenen caràcter supramunicipal.

Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició s’estableix a partir dels resultats de les eleccions municipals.

Les competències bàsiques que tenen les diputacions provincials són competències en matèria d’assistència jurídica, tècnica i econòmica als municipis, i de cooperació.

El nombre de diputats corresponent a cada diputació provincial es determina segons el nombre de residents de cada província, d’acord amb l’escala següent:

 • Fins a 500.000 residents: 25 diputats
 • De 500.001 a 1.000.000: 27 diputats
 • De 1.000.001 a 3.500.000: 31 diputats
 • De 3.500.001 en endavant: 51 diputats

El 10 d’abril de 2015 les juntes electorals provincials (JEP) repartiran, proporcionalment i atenent el nombre de residents, els llocs corresponents a cadascun dels partits judicials.

Més informació:

 • Art. 204.1 i 204.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El repartiment dels llocs de les diputacions provincials es fa un cop constituïts els ajuntaments de la província.

Més informació:

 • Art. 205 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L´òrgan competent és la junta electoral de zona (JEZ).Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Un cop constituïts tots els ajuntaments de cada província, les juntes electorals de zona (JEZ) fan una relació de tots els partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions d´electors que hagin obtingut almenys un regidor/a dins del partit judicial, en ordre decreixent, segons els vots obtinguts per cada un. Feta aquesta operació, la junta electoral de zona (JEZ) du a terme el repartiment dels llocs que corresponen a les formacions polítiques, mitjançant el procediment de la llei d´Hondt, segons el nombre de vots obtinguts. L´assignació de llocs per part de la junta electoral de zona tindrà lloc: El 14 de juny de 2015, en el cas de constitució d´ajuntaments sense interposició de recurs contenciós electoral contra la proclamació d´electes. El 4 de juliol de 2015, en el cas de constitució d´ajuntaments amb interposició de recurs contenciós electoral contra la proclamació d´electes. Més informació: Art. 205 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Un cop feta l’assignació de llocs, la junta electoral de zona (JEZ) convoca separadament, dins els cinc dies següents, els regidors dels partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions que hagin obtingut lloc de diputats, perquè elegeixin entre les llistes de candidats avalades almenys per 1/3 d’aquests regidors, els qui hauran de ser proclamats diputats, i, a més a més, tres suplents. Un cop efectuada l’elecció, la junta electoral de zona proclama els diputats electes i els suplents.

La convocatòria de la junta electoral de zona tindrà lloc d’acord amb els terminis següents:

 • Del 15 al 19 de juny de 2015, en el cas de constitució d’ajuntaments sense interposició de recurs contenciós electoral contra la proclamació d’electes.
 • Del 5 al 9 de juliol de 2015, en el cas de constitució d’ajuntaments amb interposició de recurs contenciós electoral contra la proclamació d’electes.

Més informació:

 • Art. 206 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La constitució de les diputacions provincials té lloc el cinquè dia hàbil posterior a la proclamació dels diputats electes.

 • Del 20 al 25 de juny de 2015, en el cas que s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes.
 • Del 10 al 15 de juliol de 2015, en el cas que s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes

Més informació:

 • Art. 57 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.