Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques.

Cada comarca es constitueix com una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.

El territori de la comarca és l’àmbit en què el consell comarcal exerceix les seves competències i és definit per l’agrupació dels termes municipals que la integren.

Més informació:

 • Títol I i III del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

El nombre de membres dels consells comarcals es determina en funció dels residents de la comarca, d’acord amb l’escala següent:

 • Fins a 50.000 residents: 19 membres
 • De 50.001 a 100.000: 25 membres
 • De 100.001 a 500.000: 33 membres
 • De 500.001 en endavant: 39 membres

 

El repartiment es fa en funció del nombre de regidors i de vots obtinguts en la comarca en les eleccions municipals per cada partit, coalició, federació i agrupació d’electors, sempre que hagin obtingut el 3% o més dels vots de la comarca.

Més informació:

 • Art. 20 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

El repartiment dels llocs dels consells comarcals es fa un cop constituïts els ajuntaments de la comarca.

Més informació:

 • Art. 20.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

La junta electoral provincial (JEP) corresponent ha d’assignar a cada un dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que hagin obtingut el 3% o més dels vots de la comarca, el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:

 • Es calcula el percentatge de regidors que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.
 • Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.
 • Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i es sumen els resultats.
 • S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).
 • Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hondt. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients més alts i es fa l’atribució per ordre decreixent.

Més informació:

 • Art. 20.5 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Un cop feta l’assignació de llocs, la junta electoral provincial (JEP) convoca separadament els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions o de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal, perquè designin les persones que han de ser proclamades membres entre les que tenen la condició de regidors dels municipis de la comarca i, a més, les suplents que han d’ocupar les vacants eventuals, en nombre mínim de cinc o igual al nombre de candidats o candidates, si els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.

La convocatòria de la junta electoral provincial (JEP) tindrà lloc d’acord amb els terminis següents:

 • Del 15 al 19 de juny de 2015, en el cas que no s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes en la constitució dels ajuntaments.
 • Del 5 al 9 de juliol de 2015, en el cas que s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes en la constitució dels ajuntaments.

Més informació:

 • Art. 21.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Els consells comarcals es constitueixen en sessió pública el primer dia hàbil després que hagin transcorregut 15 dies naturals des de l’acte de proclamació dels membres electes.

Els terminis per a la proclamació d’electes i suplents, el lliurament de credencials i la tramesa als consells comarcals de les acreditacions són els següents:

 • Del 15 al 20 de juny de 2015, en el cas que no s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes.
 • Del 5 al 10 de juliol de 2015, en el cas que s’hagi interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes.

Més informació:

 • Art. 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.