En les eleccions locals, la circumscripció electoral és el municipi.

Cada terme municipal constitueix una circumscripció, en la qual s’elegeix el nombre de regidors que resulta de l’escala següent:

 • Fins a 100 residents: 3 regidors
 • De 101 a 250: 5
 • De 251 a 1.000: 7
 • De 1.001 a 2.000: 9
 • De 2.001 a 5.000: 11
 • De 5.001 a 10.000: 13
 • De 10.001 a 20.000: 17
 • De 20.001 a 50.000: 21
 • De 50.001 a 100.000: 25
 • De 100.001 en endavant, un regidor/a més per cada 100.000 residents o fracció.

Quan el resultat és parell, s’hi afegeix un regidor/a més.


Més informació:

 • Art. 179 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Art. 14 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre.

 

Sí. Si el nombre de regidors resultant és parell, s’hi afegirà un lloc més.

Més informació:

 • Art. 179 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Art. 14 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre.

El consell obert és una peculiaritat en l’organització d’alguns municipis amb pocs habitants que es caracteritzen per la inexistència d’organització municipal com a tal, de manera que són tots els habitants que, reunits en assemblea veïnal, deliberen i prenen les decisions que en el règim ordinari corresponen al ple de l’ajuntament.

Més informació:

 • Art. 140 de la Constitució espanyola.
 • Art. 199.7 i 200 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
 • Art. 29 i seg. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Art. 111 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

No. Funcionen en règim de consell obert:

 • Els municipis que tradicionalment i voluntàriament compten amb aquest singular règim de govern i administració.
 • Els altres municipis en què la seva localització geogràfica, la millor gestió dels seus interessos o altres circumstàncies ho facin aconsellable.

Més informació:

 • Art. 140 de la Constitució espanyola.
 • Article 29 i seg. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Art. 111 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

Els ajuntaments es constitueixen en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.

En el cas que s’hagués interposat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, la constitució de les corporacions municipals es farà el dia 3 de juliol de 2015.

Més informació:

  Art. 195.1 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.