Acabada la votació, s´ha de procedir, de manera immediata i sense interrupcions, a escrutar els vots.

Sí. L´escrutini és públic. Qualsevol persona pot presenciar l´escrutini dels vots de qualsevol mesa.

Més informació:

  Art. 95.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. L´escrutini no es pot suspendre, si no és per causa de força major.

Més informació:

  Art. 95.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L´ordre d´escrutini és el següent:

En primer lloc, l´escrutini corresponent a les eleccions municipals.

En segon lloc, a Aran, l´escrutini corresponent a les eleccions al Consell General d´Aran.

Més informació:

  Art. 95.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El president/a de la mesa:

  Ha d´obrir l´urna.
  Ha de treure, un per un, els sobres de l´urna, els ha d´obrir i ha de llegir en veu alta la denominació de la candidatura votada.
  Ha de mostrar cada papereta, una vegada llegida, als vocals, interventors i apoderats.

Els sobres oberts s´han de conservar per recomptar-los posteriorment.

Les paperetes a les quals s´ha negat validesa (vots nuls).

Les paperetes que han estat objecte d´alguna reclamació.

Els membres de la mesa les han de signar.

S´han d´adjuntar a l´acta de sessió (quan es redacti, en finalitzar l´escrutini).

S´han d´incloure en el sobre número 1.

Si observeu alguna irregularitat en l´escrutini, podeu manifestar-ho en concloure´l. La vostra protesta o reclamació s´ha de fer constar en l´acta de la sessió.

Més informació:

  Art. 97.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

A més dels vots vàlids a candidatures, hi pot haver altres tipus de vots: els vots en blanc i els vots nuls.

Sí. Els notaris, en l´exercici de les seves funcions, els candidats i els representants de les candidatures, si tenen dubtes sobre el contingut d´una papereta llegida pel president/a de la mesa en l´escrutini, poden demanar que s´examini davant els membres de la mesa.

Més informació:

  Art. 95.5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Són vots en blanc:

  Els emesos en un sobre que no contingui papereta.
  Els emesos a favor d´una candidatura legalment retirada.

Més informació:

  Art. 96.5 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els vots nuls són:

  Els vots emesos en sobres o paperetes diferents del model oficial.

  Les paperetes sense sobre.

  Els sobres que contenen més d´una papereta de candidatures diferents (si el sobre conté diverses paperetes de la mateixa candidatura, el vot és vàlid, però compta com un de sol).

  Els vots emesos en paperetes que presentin modificacions, afegits o ratllats al costat dels noms dels candidats o que hagin alterat el seu ordre de col·locació, així com aquelles en les quals s´hagi introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït qualsevol alteració de caràcter voluntari o intencionat.

  Els vots que s´emeten en sobres alterats.

Més informació:

  Art. 96.1, 96.2 i 96.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Instrucció 1/2012, de 15 de març, de la Junta Electoral Central, de modificació de la Instrucció 12/2007, de 25 d´octubre, de la Junta Electoral Central, sobre interpretació de l´apartat 2 de l´article 96 de la Llei orgànica 2/2011, de 29 de gener, del règim electoral general, relatiu a les alteracions en les paperetes de votació invalidants del vot emès per l´elector.
  Sentència del TC 123/2011, de 14 de juliol.

Són els vots emesos després de restar-ne els vots nuls. Poden ser vots en blanc i vots a candidatures.

La mesa electoral ha de:

Comprovar que el nombre de sobres coincideix amb el de votants anotats en la llista numerada de votants.

Resoldre les reclamacions i protestes que hi pugui haver contra l´escrutini, les quals s´han de resoldre per majoria dels membres de la mesa (president i vocals).

Destruir les paperetes de votació en presència dels assistents.

Estendre l´acta d´escrutini i l´acta de la sessió.

Més informació:

  Art. 95 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.